SDESW ARMA-PL

Bieżące in­for­ma­cje o Stowarzyszeniu, dane kon­tak­towe oraz do­ku­menty prawne.

Czytaj wię­cej

Grupy treningowe

Aktualne in­for­ma­cje do­ty­czące grup tre­nin­go­wych dzia­ła­ją­cych w struk­tu­rach ARMA-PL oraz ogra­ni­za­cji za­przy­jaź­nio­nych.

Czytaj wię­cej

Badania

Zbiór tłu­ma­czeń i trans­kryp­cji ma­te­ria­łów źró­dło­wych.

Czytaj wię­cej
 

Chcesz stać się członkiem ARMA-PL?

Sprawdź czy w Twoim mieście działa sekcja naszego Stowarzyszenia. Grupy treningowe ARMA-PL