Wykład Maćka Talagi: "Podstawy taktyki w szermierce"

„Koło Taktyczne”, czyli podstawy taktyki szermierczej

Zjazd ARMA-PL w 2017 roku już za nami, ale emo­cje, prze­my­śle­nia i si­niaki jesz­cze są cał­kiem wy­raźne. Na fali tychże oraz na prośby od wielu uczest­ni­ków wy­da­rze­nia udo­stęp­niamy pre­zen­ta­cję, którą w Warszawie przed­sta­wił Maciej Talaga, je­den z in­struk­to­rów Sekcji Warszawskiej i pre­zes Stowarzyszenia.

Rzecz do­ty­czy pod­staw my­śle­nia tak­tycz­nego w szer­mierce dłu­gim mie­czem (i praw­do­po­dob­nie każdą inną bro­nią białą) przy za­ło­że­niu, że jest ono ukie­run­ko­wane na pod­sta­wowy cel:

Trafić i nie zo­stać tra­fio­nym.

Czytaj da­lej

grupowe F

V Ogólnopolski Zjazd SDESW ARMA-PL 2017*

© 2017 Konrad Świderek, Agnieszka Kołodziej

Cernutur in agendo vi­ru­tes
11 – 12 marca 2017 od­był się V Ogólnopolski Zjazd SDESW ARMA-PL. Szermiercza brać ze wszyst­kich pol­skich od­dzia­łów sto­wa­rzy­sze­nia spo­tkała się gro­mad­nie w Szkole Podstawowej nr 267 im. Juliusza Słowackiego w Warszawie. W zgru­po­wa­niu wzięło udział po­nad 70 uczest­ni­ków. Podczas dwóch nie­zwy­kle in­ten­syw­nych dni wy­mie­nia­li­śmy się wie­dzą teo­re­tyczną i do­świad­cze­niami prak­tycz­nymi z dzie­dziny Dawnych Europejskich Sztuk Walk.

Concordia pa­rvae res cre­scunt
Coroczny Zjazd SDESW ARMA-PL to naj­lep­sza oka­zja w ciągu roku, aby pod­jąć ważne de­cy­zje od­no­śnie dzia­łal­no­ści sto­wa­rzy­sze­nia, za­po­znać się z ini­cja­ty­wami po­dej­mo­wa­nymi przez po­szcze­gólne od­działy, a także przed­sta­wić wła­sne po­my­sły. Tak też było i tego roku. Walne Zgromadzenie Członków – oprócz przy­ję­cia spra­woz­da­nia me­ry­to­rycz­nego i fi­nan­so­wego za rok 2016, zde­cy­do­wało rów­nież o nada­niu ho­no­ro­wego człon­ko­stwa tre­ne­rowi pol­skiej ka­dry Łukaszowi Majewskiemu. Przedłużony zo­stał rów­nież pro­gram „Do broni”, któ­rego ce­lem jest za­pew­nie­nie me­ry­to­rycz­nego wspar­cia przy two­rze­niu no­wych grup tre­nin­go­wych DESW w Polsce.

Był to także czas wy­bo­rów. Podziękowaliśmy ser­decz­nie ustę­pu­ją­cemu Zarządowi i Komisji Rewizyjnej za pracę na rzecz Stowarzyszenia. W wy­niku gło­so­wa­nia wy­ło­nione zo­stały nowe wła­dze, w któ­rych do­szło do nie­wiel­kich zmian per­so­nal­nych. W związku z re­ak­ty­wa­cją Sekcji Olsztyńskiej do za­rządu po­wró­cił Marcin Gulczyński. Z ko­lei no­wym re­pre­zen­tan­tem Oddziału Poznańskiego zo­stała Malwina Kołb. Skład Komisji Rewizyjnej po­zo­stał bez zmian. Nowo wy­bra­nym człon­kom or­ga­nów z ca­łego serca gra­tu­lu­jemy i ży­czymy uda­nej pracy na rzecz na­szego wspól­nego dzieła.

Experto cre­dite
Warsztaty i wy­kłady to naj­ob­szer­niej­sza i jed­no­cze­śnie naj­bar­dziej wy­cze­ki­wana przez każ­dego szer­mie­rza część każ­dego Zjazdu SDESW ARMA-PL. Jest to nie­po­wta­rzalna oka­zja dla Scholarów do na­ucze­nia się cze­goś no­wego i po­zna­nia szer­mie­rzy spoza ro­dzi­mej sek­cji. Instruktorzy na­to­miast chęt­nie ko­rzy­stają z szansy na wy­mianę po­glą­dów i do­świad­czeń w kwe­stii spoj­rze­nia na na­uki po­szcze­gól­nych Mistrzów i w ich in­ter­pre­ta­cjach.

Warto pod­kre­ślić, że w tym roku pro­gram w tej czę­ści im­prezy był nie­zwy­kle bo­gaty. Uczestnicy mieli do wy­boru trzy z pię­ciu warsz­ta­tów, a także w je­den z dwóch wy­kła­dów. A co było przy­go­to­wane?

W czę­ści warsz­ta­to­wej:
Dorota Kramek i Anita Weber (SDESW ARMA-PL Wrocław) dwie naj­bar­dziej do­świad­czone in­struk­torki Stowarzyszenia wsparte przez Rafała Kramka po­pro­wa­dziły warsz­tat pt. Kluczowe ćwi­cze­nia spraw­no­ściowe. Uczestnicy po­znali różne wa­rianty pod­sta­wo­wych ćwi­czeń spraw­no­ścio­wych, do­sko­na­lili tech­nikę ich wy­ko­ny­wa­nia oraz mo­gli po­znać spe­cy­fikę pracy z ak­ce­so­riami tre­nin­go­wymi ta­kimi jak bat­tle rope i ket­tle­bell. Warsztaty zwień­czył krótki in­struk­taż po­tre­nin­go­wego roz­cią­ga­nia mię­śni.

Marcin Gulczyński (SDESW ARMA-PL Olsztyn) przy­go­to­wał warsz­tat po­świę­cony Pracy z zu­peł­nie po­cząt­ku­ją­cymi szer­mie­rzami. Uczestnicy do­wie­dzieli się o me­to­dach i do­świad­cze­niach tre­nin­go­wych zdo­by­tych przez Sekcję Olsztyńską ze szcze­gól­nym uwzględ­nie­niem in­dy­wi­du­ali­za­cji po­dej­ścia, po­działu ról w gru­pie tre­nin­go­wej oraz prze­no­sze­nia na­by­tych pod­czas tre­ningu umie­jęt­no­ści (np. utrzy­my­wa­nia pro­stej po­stawy) do ży­cia co­dzien­nego. Warsztat za­koń­czył się oży­wioną dys­ku­sją, pod­czas któ­rej in­struk­to­rzy z po­zo­sta­łych sek­cji wy­mie­niali uwagi me­to­dyczne i do­świad­cze­nia tre­ner­skie.

Bartłomiej Walczak (Założyciel i Członek Honorowy SDESW ARMA-PL) po­pro­wa­dził warsz­tat pt. Lichtenauer w pi­gułce. Osią warsz­tatu był roz­wój umie­jęt­no­ści pracy na pła­zie mie­cza prze­ciw­nika w sy­tu­acji tzw. bin­den, czyli zwią­za­nia obu broni po ude­rze­niu. Bartek udo­wad­niał, że od­po­wied­nie opa­no­wa­nie tego dzia­ła­nia po­zwala na uzy­ska­nie znacz­nej prze­wagi nad opo­nen­tem i sku­tecz­niej­szą pracę tech­ni­kami za­wi­nięć.

Nikola Stjelja i Maciej Hammer (SDESW ARMA-PL Kraków) wpro­wa­dzali za­in­te­re­so­wa­nych w świat Abrazzare i szty­let szkoły wło­skiej. Uczestnicy po­znali pod­sta­wowe tech­niki obronne prze­ciwko ata­kom szty­le­tem trzy­ma­nym w na­chwy­cie Prezentowane tech­niki po­cho­dziły z trak­tatu Flos Duellatorum Mistrza Fiore dei Liberi.

Marek Helman (SDESW ARMA-PL Poznań) przy­go­to­wał warsz­tat pt. Sztuka walki wcze­sną sza­blą, któ­rego ce­lem było za­sto­so­wa­nie nauk Mistrza Joachima Meyera do fech­tunku sza­blą. Punktem wyj­ścia in­ter­pre­ta­cji Marka były dzia­ła­nia tak­tyczne z po­stawy Wachte (sek­cja Dussacka – KdF 1570). Uczestnicy po­dej­mo­wali próbę od­two­rze­nia tech­nik walki sza­blą pol­ską w XVI w. zgod­nie z na­ukami Mistrza Meyera – gło­szą­cymi, że tech­niki dus­sacka na­leży sto­so­wać do każ­dej broni jed­no­ręcz­nej siecz­nej, a także Mistrza Heinricha von Gutenrrodt, który w swej pracy De Veris Principiis Artis Dimicatoria z 1579 r. wprost łą­czył dus­sacka z sza­blą.

W czę­ści wy­kła­do­wej:
Anita Weber (SDESW ARMA-PL Wrocław) wy­gło­siła wy­kład pt. Dieta ro­ślinna w spo­rcie. Prelegentka po­dzie­liła się ze słu­cha­czami swoją wie­dzą i do­świad­cze­niem od­no­śnie roli ro­ślin w die­cie spor­towca. Dowiedzieliśmy się jak przy pro­wa­dze­niu ak­tyw­nego trybu ży­cia zbi­lan­so­wać dietę ro­ślinną by za­pew­nić or­ga­ni­zmowi nie­zbędne sub­stan­cje.

Maciej Talaga (Prezes SDESW ARMA-PL) wy­gło­sił wy­kład pt. Podstawy tak­tyki w szer­mierce. W swoim wy­wo­dzie sku­pił się na przed­sta­wie­niu pod­sta­wo­wych kon­cep­cji tak­tycz­nych na przy­kła­dach na­gra­nych walk. Szczególny na­cisk po­ło­żył na po­ka­za­nie w jaki spo­sób jedne dzia­ła­nia szer­mier­cze po­ko­nują inne (tzw. kon­cep­cja „koła tak­tycz­nego”).

Gaudet ten­ta­mine vir­tus
Na te­go­rocz­nym Zjeździe SDESW ARMA-PL nie mo­gło oczy­wi­ście za­brak­nąć chyba naj­bar­dziej ce­nio­nej w śro­do­wi­sku DESW formy kon­fron­ta­cji – Fechtschule. Szermierze o róż­nym stażu i umie­jęt­no­ściach po raz ko­lejny mo­gli sta­nąć w szranki. W cza­sie tego ro­dzaju ry­wa­li­za­cji nie ma sę­dziego ani punk­tów. O zwy­cię­stwie de­cy­duje tech­nika i ho­no­ro­wość (za­wod­nicy sami przy­znają się, je­śli otrzy­mali trafienie).Uznanie in­nych za­wod­ni­ków zdo­bywa się wła­śnie pre­zen­tu­jąc swój kunszt. Wyróżnienie przy­pa­dło w tym roku Bartkowi Walczakowi, któ­rego sztukę szer­mier­czą do­ce­niło aż 14 wal­czą­cych. Serdecznie gra­tu­lu­jemy.

Verba do­cent, exem­pla tra­hunt
Niespotykaną do tej pory atrak­cją na Zjazdach SDWSW ARMA-PL były „cię­cia ostrą bro­nią”. Uczestnicy zlotu mo­gli spraw­dzić swoje umie­jęt­no­ści pro­wa­dze­nia ude­rzeń dłu­gim mie­czem, mie­czem jed­no­ręcz­nym lub kor­dem. Zabawa była przed­nia, a szer­mie­rze wciąż usta­wiali się w ko­lej­kach do czte­rech przy­go­to­wa­nych sta­no­wisk cięć. W trak­cie trwa­nia atrak­cji prze­cię­ciu w szczyt­nym celu ule­gło po­nad 150 pla­sti­ko­wych bu­te­lek z wodą oraz bli­sko 50 tek­tu­ro­wych tub. Bardzo eko­no­miczna i nie­mal nie­znisz­czalna oka­zała się je­dy­nie bryła gliny, którą po se­rii pię­ciu ude­rzeń wy­star­czyło po­now­nie ugnieść by mo­gła sta­no­wić świetny cel.

Homo est ani­mal so­ciale
Nie za­bra­kło rów­nież in­te­gra­cji. Po pierw­szym dniu zjazdu uczest­nicy spo­tkali się w Paradox Cafe i spę­dzili tam czas aż do za­mknię­cia lo­kalu. W cza­sie nie­koń­czą­cych się roz­mów do rana po­ja­wiały się naj­róż­niej­sze te­maty – nie­ko­niecz­nie zwią­zane z szer­mierką hi­sto­ryczną. :)

Cura ut va­leas
Do zo­ba­cze­nia za rok!
Tym ra­zem w Olsztynie.

— —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —
*Za wy­ko­na­nie i udo­stęp­nie­nie zdjęć dzię­ku­jemy Michałowi Bargiełowskiemu z Sekcji Warszawskiej.