radio

ARMA-PL w eterze!

W ciągu ostat­niego mie­siąca mie­li­śmy za­szczyt dwu­krot­nie go­ścić pod­czas au­dy­cji ra­dio­wych w sta­cjach o ogól­no­pol­skim za­sięgu. Obie roz­mowy można zna­leźć tu­taj:

  1. TOK FM. Audycja „OFF Czarek” pro­wa­dzona przez Cezarego Łasiczkę. Program ma cha­rak­ter popularno-naukowo-rozrywkowy, więc i roz­mowa była dość swo­bodna, a po­ru­szane te­maty za­ha­czały o szer­mierkę dawną, kon­tro­wer­syjne teo­rie bro­nio­znaw­cze, a na­wet… czary 😉 
    tokfm
  2. Polskie Radio RDC. Audycja „Z in­nej pla­nety” pro­wa­dzona przez Łukasza Badowskiego. Tutaj kli­mat był już zde­cy­do­wa­nie bar­dziej na­ukowy, a te­ma­tem prze­wod­nim była „ar­che­olo­gia ru­chu”, czyli to jak można do­wie­dzieć się w jaki spo­sób po­słu­gi­wali się cia­łem nasi przod­ko­wie i dla­czego to nie ta­kie pro­ste.
    n_rdclogo2

Prawdy i mity o szermierce średniowiecznej w grach komputerowych

Nasi przed­sta­wi­ciele z ARMA-PL Kraków oraz ich to­wa­rzy­sze z Grupy Silkfencing na­wią­zali współ­pracę z ser­wi­sem TVGry.pl i na­krę­cili ma­te­riał edu­ka­cyjny oma­wia­jący różne aspekty daw­nej szer­mierki w opar­ciu o ob­raz tej sztuki walki kre­owany przez gry kom­pu­te­rowe. Szczerze po­le­camy, bo film jest wartki, przy­stępny dla la­ików oraz – co szcze­gól­nie ważne – rze­telny.