Badanie traktatów szermierczych: wykład

Wykład na te­mat moż­li­wo­ści i trud­no­ści zwią­za­nych z ba­da­niem trak­ta­tów szer­mier­czych.
Sesja „Między na­uką a prak­tyką” to­wa­rzy­sząca wy­sta­wie „Szable w dłoń! Szermierka sza­blą jako pol­skie dzie­dzic­two kul­tu­rowe” zor­ga­ni­zo­wa­nej w paź­dzier­niku ubie­głego roku przez Muzeum UJ oraz grupę Silkfencing, ARMA-PL Kraków i Krakowską Szkołę Fechtunku.

Zapraszamy do oglą­da­nia!