Jehanne - spektakl

Spektakl „Jehanne” – SDESW ARMA-PL współautorem choreografii bitwy

17 li­sto­pada 2020 r. miała miej­sce pre­miera sztuki te­atral­nej „Jehanne” wy­sta­wio­nej przez uczniow­ski Teatr Yorick. Spektakl trak­to­wał o ży­ciu św. Joanny d’Arc i po­wstał w opar­ciu o dzieła George’a Bernarda Shawa (Saint Joan, 1924) oraz Paula Claudela (Jeanne d’Arc au bûcher, 1939). Sztukę wy­sta­wił uczniow­ski Teatr Yorick przy Szkołach św. Tomasza z Akwinu w Józefowie.

Jędrzej Jakubowski oraz Konrad Świderek z war­szaw­skiego od­działu SDESW ARMA-PL wsparli tą ini­cja­tywę przy­go­to­wu­jąc cho­re­ogra­fię bi­twy (ok. 48 mi­nuty filmu) i szko­ląc do niej ak­to­rów. Główną część pracy po stro­nie men­tor­skiej wy­ko­nał Jędrzej, za co na­leżą mu się szcze­gólne po­dzię­ko­wa­nia.

Z po­wodu epi­de­mii sztuka nie zo­stała wy­sta­wiona w kla­sycz­nej for­mie z udzia­łem pu­blicz­no­ści, lecz na­grana i opu­bli­ko­wana na YouTube.

Zapraszamy do oglą­da­nia: