IMG_20211017_0001

Sekcja Warszawska SDESW “ARMA-PL” na Pikniku Charytatywnym na strzelnicy Bellona w Maryninie

Anonimowi Armowcy wra­cają po pół­to­ra­rocz­nej prze­rwie spo­wo­do­wa­nej pan­de­mią!

W nie­dzielę, 17 paź­dzier­nika 2021 r., wraz z Fundacją na rzecz Historycznych Sztuk Walki bra­li­śmy udział w Pikniku Charytatywnym na strzel­nicy Bellona w Maryninie. Organizatorami wy­da­rze­nia byli: Fundacja “Jestem Potrzebny”, Fundacja Invictus Veteranus oraz Stowarzyszenie Pomoc dla Spadochroniarza.

Piknik miał na celu zbiórkę cha­ry­ta­tywną dla ro­dzin ran­nych i po­le­głych Saperów w Kuźni Raciborskiej w 2019 r. oraz dla Mateusza Michalskiego – synka żoł­nie­rza 6 BDSz, we­te­rana mi­sji w Iraku i Afganistanie. Sekcja Warszawska włą­czyła się w ak­cję przy­go­to­wu­jąc po­kazy walki oraz edu­ku­jąc z za­kresu broni bia­łej i śre­dnio­wiecz­nego fech­tunku. Na pik­niku spo­tka­li­śmy m.in. tre­nera MMA Roberta „Złotego” Złotkowskiego – z któ­rym roz­ma­wia­li­śmy o do­świad­cze­niach w na­ucza­niu sztuk walki, płk. Piotr Gąstał by­łego do­wódcę GROM-u oraz st. chor. Andrzej K. „Kisiel”, były ope­ra­tor i we­te­ran JW. GROM, współ­au­tora książki pt. “Trzynaście mo­ich lat w JW GROM”.

— —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —
*Uczestnicy i za­da­nia: Jędrzej Jakubowski (or­ga­ni­za­tor); Jędrzej Jakubowski, Krzysztof Janus, Konrad Świderek (po­kazy), Michał Graniewski, (sto­isko oraz zdję­cia).