ifhemaic_2015

IFHEMA International Cup (IIC)

W dniach 26-28.06.2015 w miej­sco­wo­ści Hajdúsámson (Węgry) od­były się pierw­sze mię­dzy­na­ro­dowe za­wody IFHEMA International Cup (IIC). W ra­mach tego wy­da­rze­nia od­były się na­stę­pu­jące tur­nieje: tur­niej dłu­giego mie­cza oraz tur­niej ra­piera. Nie za­bra­kło na nich oczy­wi­ście na­szej re­pre­zen­ta­cji w na­stę­pu­ją­cym skła­dzie:

Trener ka­dry: Łukasz Majewski

Kapitan ka­dry: Rafał Kalus

Długi miecz:
 – Grzegorz Magiera (ARMA-PL Kraków)
 – Rafał Kalus
 – Jakub Wrzalik (ARMA-PL Warszawa)
 – Maciej Zając (ARMA-PL Warszawa)

Rapier:
 – Marek Helman (ARMA-PL Poznań)
 – Rafał Kalus
 – Szymon Łojak
 – Andrzej Starodumow

Kadra zło­żona z tak do­bo­ro­wych za­wod­ni­ków wy­bra­nych przez tre­nera ka­dry oraz za zwy­cię­stwa w ogól­no­pol­skich tur­nie­jach była wręcz ska­zana na suk­ces. I nie za­wie­dli nas. Naszej pol­skiej re­pre­zen­ta­cji udało się zdo­być pra­wie wszyst­kie me­dale!

Długi miecz:
 – Złoty me­dal – Maciej Zając (ARMA-PL Warszawa)
 – Srebrny me­dal – Rafał Kalus
 – Brązowy me­dal – Jakub Wrzalik (ARMA-PL Warszawa)

Rapier:
 – Złoty me­dal – Faragó Péter
 – Srebrny me­dal – Marek Helman (ARMA-PL Poznań)
 – Brązowy me­dal – Andrzej Starodumow

Nasza re­pre­zen­ta­cja wy­grała rów­nież pu­char dla naj­lep­szej dru­żyny za­wo­dów. Warto też zwró­cić uwagę iż trzy z pię­ciu wy­gra­nych me­dali zdo­byli za­wod­nicy bę­dący człon­kami ARMA-PL!!!

Gratulacje dla na­szych pol­skich za­wod­ni­ków!

© Paweł Białasiewicz

Opublikowano w Aktualności.

Dodaj komentarz