wydarzenia-thumb

ARMA-PL od 2002 do 2004

© 2002 Bartłomiej Walczak

Od mo­mentu swo­jego po­wsta­nia ARMA-PL nie prze­staje ro­snąć i ewo­lu­ować. Chciałem po­świę­cić kilka chwil na krótki „ra­chu­nek su­mie­nia” i pod­su­mo­wa­nie dzia­łal­no­ści.

W obec­nej chwili od­działy ARMA-PL dzia­łają w ośmiu naj­więk­szych mia­stach w Polsce: Warszawie, Krakowie, Gdańsku, Wrocławiu, Szczecinie, Poznaniu, Tarnowie i Olsztynie. Oprócz tego po­je­dyn­czych człon­ków można zna­leźć rów­nież w Łomży i Bydgoszczy.

Działalność od­dzia­łów ARMA-PL jest wy­soce róż­no­rodna. Spora część sku­pia się na nie­miec­kiej lub wło­skiej szkole szer­mierki z XIV i XV wieku, jed­nakże ist­nieją grupy zaj­mu­jące się trak­ta­tem Joachima Meyera, czy na­ukami Otta Żyda do­ty­czą­cymi za­pa­sów.

Tłumaczenie trak­tatu Codex Wallerstein na ję­zyki an­giel­ski i nie­miecki au­tor­stwa Grzegorza Żabińskiego i mo­jego uka­zało się na­kła­dem wy­daw­nic­twa Paladin Press w USA i zo­stało uznane za istotny wkład w roz­wój ba­dań nad daw­nymi sztu­kami walki. Nieco mniej znany, acz­kol­wiek dla pol­skiej pu­blicz­no­ści znacz­nie chyba istot­niej­szy, po­zo­staje dok­to­rat Grzegorza, po­dej­mu­jący te­ma­tykę szkoły szer­mierki dłu­gim mie­czem Johannesa Liechtenauera. Jego pierw­szy roz­dział z dumą pre­zen­tu­jemy na stro­nie. Po ca­łość, w któ­rej znaj­duje się tłu­ma­cze­nie na pol­ski czę­ści trak­ta­tów Hanko Doebringera, Petera von Danzig oraz ma­nu­skryptu Goliath, mu­simy nie­stety ode­słać do au­tora albo do bi­blio­teki Wydziału Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Naszym ce­lem jest przede wszyst­kim przy­bli­że­nie daw­nych sztuk walki oso­bom, które nie mó­wią w ob­cych ję­zy­kach, dla­tego też or­ga­ni­zu­jemy w kraju liczne zjazdy i warsz­taty. Seminaria ARMA-PL od­były się w Gdańsku, Świdwinie, Wrocławiu, Olsztynie i Warszawie. Gościliśmy też u nas Johna Clementsa i Boba Charrona, a w ra­mach ARMA Eurogathering na­wią­za­li­śmy liczne kon­takty eu­ro­pej­skie. Uczestniczymy i da­jemy warsz­taty także poza gra­ni­cami kraju, czego przy­kła­dem może być zjazd HEMAC w Dijon.

Dużym suk­ce­sem był wy­jazd do USA na ARMA International Gathering, gdzie na­stą­piła wy­miana do­świad­czeń mię­dzy eu­ro­pej­skimi i ame­ry­kań­skimi od­dzia­łami ARMA, a je­den z na­szych człon­ków uzy­skał sto­pień General Free Scholar.

Plany na przyszłość

Chociaż z nie­czę­stych zmian na stro­nie ARMA-PL można by wnio­sko­wać, że na­sza dzia­łal­ność za­marła, tak nie jest. W obec­nej chwili w trak­cie re­ali­za­cji jest wiele bar­dzo in­te­re­su­ją­cych pro­jek­tów, z któ­rych po­zwolę so­bie kilka wy­mie­nić:

  • tłu­ma­cze­nie i in­ter­pre­ta­cja trak­tatu Gladiatoria,
  • tłu­ma­cze­nie i in­ter­pre­ta­cja nauk mi­strza Otta Żyda,
  • in­ter­pre­ta­cja trak­ta­tów Fiore dei Liberi,
  • in­ter­pre­ta­cja trak­tatu Joachima Meyera.

Są to przed­się­wzię­cia czaso- i pra­co­chłonne, a na­szym ce­lem jest stwo­rze­nie in­ter­pre­ta­cji jak naj­wyż­szej ja­ko­ści. Nie chcemy więc przed­wcze­śnie za­miesz­czać wnio­sków, które po­tem mogą oka­zać się nie­trafne.

W związku z fak­tem, że pro­gram tre­nin­gowy ARMA-PL staje się co­raz bar­dziej kon­kretny, nie­długo uru­cho­mimy pol­ską stronę tylko dla człon­ków, w któ­rej znajdą się po­rady jak i co ćwi­czyć, trans­kryp­cje i tłu­ma­cze­nia źró­deł, filmy itp.

Na stro­nie ogól­no­do­stęp­nej po­jawi się w tym roku kilka in­te­re­su­ją­cych ar­ty­ku­łów, za­równo bez­kom­pro­mi­so­wych opi­nii na te­mat nie­któ­rych pu­bli­ka­cji (rów­nież pol­skich) oraz po­le­mik, jak i do­ty­czą­cych sa­mych trak­ta­tów i me­tod ich ba­da­nia. Postaramy się do rąk pol­skiego czy­tel­nika od­dać rów­nież co cie­kaw­sze frag­menty strony ma­cie­rzy­stej ARMA.

Będziemy da­lej wy­ma­gać od sie­bie naj­wyż­szej ja

Opublikowano w Aktualności.

Dodaj komentarz