SesjaKraków

ARMA-PL po uniwersytecku! Nasz wkład w wystawę i sesję naukową na UJ

Pod ko­niec ubie­głego roku nasi re­pre­zen­tanci z Krakowskiej Szkoł Fechtunku – Jakub Zabierowski i Maciej Hammer – byli za­an­ga­żo­wani w zwień­czone suk­ce­sem przed­się­wzię­cie po­pu­la­ry­za­cyjne za­ini­cjo­wane przez Jerzego Miklaszewskiego z grupy Silkfencing: wy­stawę pt. „Szable w dłoń! Szermierka sza­blą jako pol­skie dzie­dzic­two na­ro­dowe” (Muzeum UJ, Collegium Maius, Kraków).

Nasz kra­kow­ski od­dział nie tylko uczest­ni­czył w pro­duk­cji bar­dzo do­brze przy­go­to­wa­nych fil­mi­ków edu­ka­cyj­nych za­po­wia­da­ją­cych i pro­mu­ją­cych wy­stawę, ale rów­nież wy­sta­wił także re­pre­zen­ta­cję na to­wa­rzy­szą­cej jej se­sji na­uko­wej pt. „Między na­uką a prak­tyką”.

Materiały z se­sji można prze­czy­tać, a na­wet po­brać za darmo TUTAJ.

Kategorie: Aktualności | Tagi: , , , , , , , .