radio

ARMA-PL w eterze!

W ciągu ostat­niego mie­siąca mie­li­śmy za­szczyt dwu­krot­nie go­ścić pod­czas au­dy­cji ra­dio­wych w sta­cjach o ogól­no­pol­skim za­sięgu. Obie roz­mowy można zna­leźć tu­taj:

  1. TOK FM. Audycja „OFF Czarek” pro­wa­dzona przez Cezarego Łasiczkę. Program ma cha­rak­ter popularno-naukowo-rozrywkowy, więc i roz­mowa była dość swo­bodna, a po­ru­szane te­maty za­ha­czały o szer­mierkę dawną, kon­tro­wer­syjne teo­rie bro­nio­znaw­cze, a na­wet… czary 😉 
    tokfm
  2. Polskie Radio RDC. Audycja „Z in­nej pla­nety” pro­wa­dzona przez Łukasza Badowskiego. Tutaj kli­mat był już zde­cy­do­wa­nie bar­dziej na­ukowy, a te­ma­tem prze­wod­nim była „ar­che­olo­gia ru­chu”, czyli to jak można do­wie­dzieć się w jaki spo­sób po­słu­gi­wali się cia­łem nasi przod­ko­wie i dla­czego to nie ta­kie pro­ste.
    n_rdclogo2
Opublikowano w Blog.