Badanie traktatów szermierczych: wykład

Wykład na te­mat moż­li­wo­ści i trud­no­ści zwią­za­nych z ba­da­niem trak­ta­tów szer­mier­czych.
Sesja „Między na­uką a prak­tyką” to­wa­rzy­sząca wy­sta­wie „Szable w dłoń! Szermierka sza­blą jako pol­skie dzie­dzic­two kul­tu­rowe” zor­ga­ni­zo­wa­nej w paź­dzier­niku ubie­głego roku przez Muzeum UJ oraz grupę Silkfencing, ARMA-PL Kraków i Krakowską Szkołę Fechtunku.

Zapraszamy do oglą­da­nia!

SesjaKraków

ARMA-PL po uniwersytecku! Nasz wkład w wystawę i sesję naukową na UJ

Pod ko­niec ubie­głego roku nasi re­pre­zen­tanci z Krakowskiej Szkoł Fechtunku – Jakub Zabierowski i Maciej Hammer – byli za­an­ga­żo­wani w zwień­czone suk­ce­sem przed­się­wzię­cie po­pu­la­ry­za­cyjne za­ini­cjo­wane przez Jerzego Miklaszewskiego z grupy Silkfencing: wy­stawę pt. „Szable w dłoń! Szermierka sza­blą jako pol­skie dzie­dzic­two na­ro­dowe” (Muzeum UJ, Collegium Maius, Kraków).

Czytaj da­lej

APD

Metoda STM: skrót artykułu naukowego nt. rekonstrukcji DESW

Czy to w ogóle jest Zornhaw? Rekonstrukcja DESW oparta o teo­rię zbio­rów

(skrót)

Maciej Talaga
ARMA-PL Warszawa
maciektalaga@gmail.com

Szymon Talaga
Instytut Studiów Społecznych im. Roberta B. Zajonca
stalaga@protonmail.com

Wersja TL;DR

Porównywanie tej sa­mej tech­nik z róż­nych trak­ta­tów to czę­sto kiep­ski spo­sób na stwo­rze­nie ide­al­nej re­kon­struk­cji.
Powierzchowne po­do­bień­stwa mogą kryć klu­czowe róż­nice, które można do­brze do­strzec sto­su­jąc ści­śle sfor­ma­li­zo­wane me­tody ana­lizy trak­ta­tów (np. ADVISE albo opi­saną ni­żej STM).
Efektem re­kon­struk­cji nie jest jedno ide­alne, bar­dzo pre­cy­zyj­nie okre­ślone wy­ko­na­nie tech­niki, lecz zbiór kry­te­riów po­praw­no­ści, które do­pusz­czają pewną zmien­ność po­praw­nych wy­ko­nań.
Stąd pro­wa­dzone on­line de­baty na te­mat róż­nych in­ter­pre­ta­cji tech­nik są czę­sto ja­łowe, bo nie biorą pod uwagę, że: 1) nie wszyst­kie trak­taty można ze sobą po­rów­ny­wać; 2) przy­sło­wiowy dia­beł tkwi w szcze­gó­łach; 3) to, że moja in­ter­pre­ta­cja jest pra­wi­dłowa nie ozna­cza, że twoja nie jest.
Zornhaw w ba­da­nych trak­ta­tach to nie na­tar­cie, a ruch obronny: wa­riant z „Kodeksu Norymberskego” to prze­ciw­na­tar­cie, a wer­sje z ko­dek­sów „Danzig” i „Ringeck” to zasłony-odpowiedzi.
Nie wia­domo czy trak­tat mi­strza de’i Liberi za­wiera ana­lo­gię dla Zornhaw – od­po­wiedź za­leży od tego czy uży­wany przez niego ter­min Coverta można ozna­czać prze­ciw­na­tar­cie lub za­słonę od­bi­ja­jącą. Jeśli nie, tra­dy­cja wło­ska nie znała po­dob­nego do Zornhaw dzia­ła­nia (i praw­do­po­dob­nie prze­ciw­na­tarć ude­rze­niem lub za­słon od­bi­ja­ją­cych).
Zanim ktoś się zbul­wer­suje: to wy­niki wstępne i nie uwa­żamy ich za prawdę ob­ja­wioną 😉

Czytaj da­lej

APD

Nowe publikacje naszych Scholarów!

Z przy­jem­no­ścią do­no­simy, że w opu­bli­ko­wa­nym tego lata 6. nu­me­rze Acta Periodica Duellatorum, pierw­szego na świe­cie cza­so­pi­sma aka­de­mic­kiego po­świę­co­nemu ba­da­niom nad DESW, uka­zały się dwa ar­ty­kuły na­pi­sane przez na­szych Scholarów.

Czytaj da­lej

radio

ARMA-PL w eterze!

W ciągu ostat­niego mie­siąca mie­li­śmy za­szczyt dwu­krot­nie go­ścić pod­czas au­dy­cji ra­dio­wych w sta­cjach o ogól­no­pol­skim za­sięgu. Obie roz­mowy można zna­leźć tu­taj:

  1. TOK FM. Audycja „OFF Czarek” pro­wa­dzona przez Cezarego Łasiczkę. Program ma cha­rak­ter popularno-naukowo-rozrywkowy, więc i roz­mowa była dość swo­bodna, a po­ru­szane te­maty za­ha­czały o szer­mierkę dawną, kon­tro­wer­syjne teo­rie bro­nio­znaw­cze, a na­wet… czary 😉 
    tokfm
  2. Polskie Radio RDC. Audycja „Z in­nej pla­nety” pro­wa­dzona przez Łukasza Badowskiego. Tutaj kli­mat był już zde­cy­do­wa­nie bar­dziej na­ukowy, a te­ma­tem prze­wod­nim była „ar­che­olo­gia ru­chu”, czyli to jak można do­wie­dzieć się w jaki spo­sób po­słu­gi­wali się cia­łem nasi przod­ko­wie i dla­czego to nie ta­kie pro­ste.
    n_rdclogo2

Prawdy i mity o szermierce średniowiecznej w grach komputerowych

Nasi przed­sta­wi­ciele z ARMA-PL Kraków oraz ich to­wa­rzy­sze z Grupy Silkfencing na­wią­zali współ­pracę z ser­wi­sem TVGry.pl i na­krę­cili ma­te­riał edu­ka­cyjny oma­wia­jący różne aspekty daw­nej szer­mierki w opar­ciu o ob­raz tej sztuki walki kre­owany przez gry kom­pu­te­rowe. Szczerze po­le­camy, bo film jest wartki, przy­stępny dla la­ików oraz – co szcze­gól­nie ważne – rze­telny.

Cgm_582_035r

Techniki traktatowe a odruch ucieczki

Artur Jurczyk, Stowarzyszenie Dawnych Europejskich Sztuk Walki VECTIR

Szanowni Adepci DESW,

Za na­mową Maćka Talagi, przy­go­to­wa­łem ten oto krótki ar­ty­kuł ma­jący na celu roz­wi­nię­cie te­matu od­ru­chów istot­nych dla za­sto­so­wa­nia in­te­re­su­ją­cych nas tech­nik walki bro­nią białą.

Czytaj da­lej

1280x1024-pokoj-deswsowca

„Karta Dobrych Praktyk” w rekonstrukcji DESW

1

Drodzy Badacze DESW!

Tego lata, jak pra­wie co roku od pew­nego czasu, Warszawska Sekcja ARMA-PL miała przy­jem­ność pro­wa­dzić warsz­taty z in­ter­pre­ta­cji trak­ta­tów szer­mier­czych. Zajęcia po­dzie­lone były na dwa po­ziomy – Trivium skie­ro­wane do po­cząt­ku­ją­cych oraz Quadrivium dla za­awan­so­wa­nych. Podczas prac tej dru­giej, za­pra­wio­nej grupy mie­li­śmy oka­zję sto­czyć kilka bar­dzo cie­ka­wych dys­ku­sji me­to­dycz­nych i po­sta­no­wi­li­śmy utrwa­lić część na­szych wnio­sków – nie tylko dla wła­snej sa­tys­fak­cji, ale też po­wszech­nej ko­rzy­ści 😉

Czytaj da­lej