Badania

O Dawnych Europejskich Sztukach Walki

 • Bartłomiej Walczak – O isto­cie stu­dio­wa­nia trak­ta­tów. Czytaj…
 • Grzegorz Żabiński – Europejskie sztuki walki okresu śre­dnio­wie­cza i wcze­snego re­ne­sansu. Czytaj…
 • S. Matthew Galas – Johannes Liechtenauer, oj­ciec szer­mierki nie­miec­kiej. Czytaj…
 • S. Matthew Galas – Bratnie du­sze. Czytaj…
 • S. Matthew Galas – Szermierka w śre­dnio­wiecz­nej Europie. Czytaj…
 • Hank Reinhardt – Bajer… tak stary jak ku­cie mie­czy. Czytaj…
 • Maciej Talaga – Średniowieczne tech­niki walki wręcz Czytaj…
 • Maciej Talaga – Miecz spra­wie­dli­wo­ści? Nowe spoj­rze­nie na tzw. kon­cerz krzy­żacki Czytaj…
 • Praca wspólna – Szable w dłoń – Szermierka sza­blą jako pol­skie dzie­dzic­two na­ro­dowe Czytaj…

Polemiki

Coraz czę­ściej się zda­rza, że różni au­to­rzy po­dej­mują te­mat daw­nych eu­ro­pej­skich sztuk walki na ła­mach cza­so­pism albo w więk­szych pu­bli­ka­cjach. Niestety, nie za­wsze są to próby udane i cza­sem czy­nią wię­cej szkody, niż po­żytku. W dziale po­le­mik bę­dziemy za­miesz­czać krót­kie frag­menty z owych pu­bli­ka­cji wraz z na­szymi opi­niami i wy­ja­śnie­niami.

 • Bartłomiej Walczak – Pojedynek z nie­ści­sło­ścią (dr Z. Czajkowski, „Pojedynek szer­mier­czy w ‚Hamlecie'”, Człowiek i Ruch, nr 1(7)/2003) Czytaj…
 • Bartłomiej Walczak – Polskie Sztuki Walki? (Wojciech Zabłocki,„Polskie Sztuki Walki – Miecz obu­ręczny i sza­bla hu­sar­ska”, Wydawnictwo AULA, Podkowa Leśna 2001) Czytaj…
 • Bartłomiej Walczak – Europejczycy kon­tra Azjaci (J. Szymankiewicz, „Szabla pol­ska i miecz ja­poń­ski”, Budojo 1/2003) Czytaj…