DSC04184

Bitwa Narodów 2012

© 2012 Maciej Kurdwanowski, Maciej Talaga

Pomiędzy 30. kwiet­nia, a 3. maja na te­re­nie war­szaw­skich Fortów Bema miała miej­sce III edy­cja Bitwy Narodów, pro­mo­wa­nej jako ry­cer­skie mi­strzo­stwa świata. Przez cztery dni ry­wa­li­zo­wało ze sobą po­nad 200 zbroj­nych, nie tylko z Europy, ale rów­nież z państw tak od­le­głych jak Izrael, Kanada czy Stany Zjednoczone. O wła­ściwą at­mos­ferę i kli­mat to­wa­rzy­szący wal­kom za­dbało kil­ku­set re­kon­struk­to­rów. Na tak du­żej im­pre­zie nie mo­gło za­brak­nąć rów­nież ARMA-PL i FEDERa.

W cza­sie gdy opan­ce­rzeni wo­jow­nicy ście­rali się w szran­kach, go­ście od­wie­dza­jący na­sze po­ło­żone na skraju ry­cer­skiego obozu sto­isko mo­gli po­sze­rzyć swą wie­dzę na te­mat szer­mierki bez zbroi, we­dług tra­dy­cji nie­miec­kiej (Blossfechten). W trak­cie pro­wa­dzo­nych pre­zen­ta­cji i po­ka­zów wi­dzo­wie mieli oka­zję na wła­sne oczy zo­ba­czyć dy­na­mikę i cha­rak­te­ry­styczne tech­niki zwią­zane z ta­kimi star­ciami. Pokazywaliśmy ude­rze­nia, pchnię­cia, zwody i ele­menty za­pa­sów, a wszystko po­przez flo­rysh, pre­zen­ta­cje oraz dużą liczbę walk, od po­ka­zo­wych po pełno-szybkościowe spar­ringi w ochra­nia­czach. Dodatkowo każdy od­wie­dza­jący mógł spró­bo­wać swych sił w star­ciu z na­szymi szer­mie­rzami przy uży­ciu broni otu­li­no­wej, co cie­szyło się dużą po­pu­lar­no­ścią za­równo wśród do­ro­słych, jak i naj­młod­szych mi­ło­śni­ków walk ry­cer­skich, oraz za­po­znać się z kon­struk­cją i wagą uży­wa­nych przez nas mie­czy i kor­dów.

Z wy­róż­nia­ją­cych się sy­tu­acji, które miały miej­sce warto wy­mie­nić spo­tka­nia z dzien­ni­ka­rzami ra­dio­wymi i te­le­wi­zyj­nymi, w tym wy­wiad dla Radia Kolor, roz­mowę ze spe­cja­li­stami od cho­re­ogra­fii i wi­zytę przed­sta­wi­cieli Akademii Broni. Nie można także po­mi­nąć za­war­tej po­przez walkę i dys­ku­sję (w tej ko­lej­no­ści) mi­łej zna­jo­mo­ści z człon­kami re­pre­zen­ta­cji USA i Izraela.

Przegląd tego co działo się dru­giego dnia im­prezy, we wto­rek (1.05) po­ka­zuje ten fil­mik na­grany przez człon­ków Sekcji Bielskiej:

… oraz ga­le­ria zdjęć.

W or­ga­ni­za­cji po­ka­zów, poza sek­cjami ARMA-PL z Warszawy, Bielska–Białej, Olsztyna i Krakowa wsparli nas przy­ja­ciele ze Szkoły Fechtunku Vectir z Gliwic, któ­rym za­wdzię­czamy po­kazy cięć ostrą bro­nią.

Ponieważ Bitwa Narodów to przede wszyst­kim ry­wa­li­za­cja zbroj­nych, na­le­ża­łoby wspo­mnieć o jej wy­ni­kach. Wojownicy z pięt­na­stu kra­jów (pań­stwa bał­tyc­kie wy­stę­po­wały pod wspól­nym sztan­da­rem) wal­czyli ze sobą mię­dzy in­nymi w star­ciach 1 na 1, 5 na 5 i 21 na 21.

Wyniki 1 na 1 (24 wal­czą­cych):

 1. Sergiej Ukolov (Rosja)
 2. Marcin Waszkielis (Polska)
 3. Aleksiej Petrik (Rosja)
 4. Oleg Podluzhny (Ukraina)

Wyniki 5 na 5 (21 ze­spo­łów po 5 wal­czą­cych):

 1. Rosja 1
 2. Rosja 2
 3. Rosja 3
 4. Ukraina 1

Wyniki 21 na 21 (4 ze­społy po 21 wal­czą­cych):

 1. Rosja
 2. Ukraina
 3. Polska
 4. Stany Zjednoczone
Opublikowano w Aktualności.

Dodaj komentarz