grupowe F

V Ogólnopolski Zjazd SDESW ARMA-PL 2017*

© 2017 Konrad Świderek, Agnieszka Kołodziej

Cernutur in agendo vi­ru­tes
11 – 12 marca 2017 od­był się V Ogólnopolski Zjazd SDESW ARMA-PL. Szermiercza brać ze wszyst­kich pol­skich od­dzia­łów sto­wa­rzy­sze­nia spo­tkała się gro­mad­nie w Szkole Podstawowej nr 267 im. Juliusza Słowackiego w Warszawie. W zgru­po­wa­niu wzięło udział po­nad 70 uczest­ni­ków. Podczas dwóch nie­zwy­kle in­ten­syw­nych dni wy­mie­nia­li­śmy się wie­dzą teo­re­tyczną i do­świad­cze­niami prak­tycz­nymi z dzie­dziny Dawnych Europejskich Sztuk Walk.

Concordia pa­rvae res cre­scunt
Coroczny Zjazd SDESW ARMA-PL to naj­lep­sza oka­zja w ciągu roku, aby pod­jąć ważne de­cy­zje od­no­śnie dzia­łal­no­ści sto­wa­rzy­sze­nia, za­po­znać się z ini­cja­ty­wami po­dej­mo­wa­nymi przez po­szcze­gólne od­działy, a także przed­sta­wić wła­sne po­my­sły. Tak też było i tego roku. Walne Zgromadzenie Członków – oprócz przy­ję­cia spra­woz­da­nia me­ry­to­rycz­nego i fi­nan­so­wego za rok 2016, zde­cy­do­wało rów­nież o nada­niu ho­no­ro­wego człon­ko­stwa tre­ne­rowi pol­skiej ka­dry Łukaszowi Majewskiemu. Przedłużony zo­stał rów­nież pro­gram „Do broni”, któ­rego ce­lem jest za­pew­nie­nie me­ry­to­rycz­nego wspar­cia przy two­rze­niu no­wych grup tre­nin­go­wych DESW w Polsce.

Był to także czas wy­bo­rów. Podziękowaliśmy ser­decz­nie ustę­pu­ją­cemu Zarządowi i Komisji Rewizyjnej za pracę na rzecz Stowarzyszenia. W wy­niku gło­so­wa­nia wy­ło­nione zo­stały nowe wła­dze, w któ­rych do­szło do nie­wiel­kich zmian per­so­nal­nych. W związku z re­ak­ty­wa­cją Sekcji Olsztyńskiej do za­rządu po­wró­cił Marcin Gulczyński. Z ko­lei no­wym re­pre­zen­tan­tem Oddziału Poznańskiego zo­stała Malwina Kołb. Skład Komisji Rewizyjnej po­zo­stał bez zmian. Nowo wy­bra­nym człon­kom or­ga­nów z ca­łego serca gra­tu­lu­jemy i ży­czymy uda­nej pracy na rzecz na­szego wspól­nego dzieła.

Experto cre­dite
Warsztaty i wy­kłady to naj­ob­szer­niej­sza i jed­no­cze­śnie naj­bar­dziej wy­cze­ki­wana przez każ­dego szer­mie­rza część każ­dego Zjazdu SDESW ARMA-PL. Jest to nie­po­wta­rzalna oka­zja dla Scholarów do na­ucze­nia się cze­goś no­wego i po­zna­nia szer­mie­rzy spoza ro­dzi­mej sek­cji. Instruktorzy na­to­miast chęt­nie ko­rzy­stają z szansy na wy­mianę po­glą­dów i do­świad­czeń w kwe­stii spoj­rze­nia na na­uki po­szcze­gól­nych Mistrzów i w ich in­ter­pre­ta­cjach.

Warto pod­kre­ślić, że w tym roku pro­gram w tej czę­ści im­prezy był nie­zwy­kle bo­gaty. Uczestnicy mieli do wy­boru trzy z pię­ciu warsz­ta­tów, a także w je­den z dwóch wy­kła­dów. A co było przy­go­to­wane?

W czę­ści warsz­ta­to­wej:
Dorota Kramek i Anita Weber (SDESW ARMA-PL Wrocław) dwie naj­bar­dziej do­świad­czone in­struk­torki Stowarzyszenia wsparte przez Rafała Kramka po­pro­wa­dziły warsz­tat pt. Kluczowe ćwi­cze­nia spraw­no­ściowe. Uczestnicy po­znali różne wa­rianty pod­sta­wo­wych ćwi­czeń spraw­no­ścio­wych, do­sko­na­lili tech­nikę ich wy­ko­ny­wa­nia oraz mo­gli po­znać spe­cy­fikę pracy z ak­ce­so­riami tre­nin­go­wymi ta­kimi jak bat­tle rope i ket­tle­bell. Warsztaty zwień­czył krótki in­struk­taż po­tre­nin­go­wego roz­cią­ga­nia mię­śni.

Marcin Gulczyński (SDESW ARMA-PL Olsztyn) przy­go­to­wał warsz­tat po­świę­cony Pracy z zu­peł­nie po­cząt­ku­ją­cymi szer­mie­rzami. Uczestnicy do­wie­dzieli się o me­to­dach i do­świad­cze­niach tre­nin­go­wych zdo­by­tych przez Sekcję Olsztyńską ze szcze­gól­nym uwzględ­nie­niem in­dy­wi­du­ali­za­cji po­dej­ścia, po­działu ról w gru­pie tre­nin­go­wej oraz prze­no­sze­nia na­by­tych pod­czas tre­ningu umie­jęt­no­ści (np. utrzy­my­wa­nia pro­stej po­stawy) do ży­cia co­dzien­nego. Warsztat za­koń­czył się oży­wioną dys­ku­sją, pod­czas któ­rej in­struk­to­rzy z po­zo­sta­łych sek­cji wy­mie­niali uwagi me­to­dyczne i do­świad­cze­nia tre­ner­skie.

Bartłomiej Walczak (Założyciel i Członek Honorowy SDESW ARMA-PL) po­pro­wa­dził warsz­tat pt. Lichtenauer w pi­gułce. Osią warsz­tatu był roz­wój umie­jęt­no­ści pracy na pła­zie mie­cza prze­ciw­nika w sy­tu­acji tzw. bin­den, czyli zwią­za­nia obu broni po ude­rze­niu. Bartek udo­wad­niał, że od­po­wied­nie opa­no­wa­nie tego dzia­ła­nia po­zwala na uzy­ska­nie znacz­nej prze­wagi nad opo­nen­tem i sku­tecz­niej­szą pracę tech­ni­kami za­wi­nięć.

Nikola Stjelja i Maciej Hammer (SDESW ARMA-PL Kraków) wpro­wa­dzali za­in­te­re­so­wa­nych w świat Abrazzare i szty­let szkoły wło­skiej. Uczestnicy po­znali pod­sta­wowe tech­niki obronne prze­ciwko ata­kom szty­le­tem trzy­ma­nym w na­chwy­cie Prezentowane tech­niki po­cho­dziły z trak­tatu Flos Duellatorum Mistrza Fiore dei Liberi.

Marek Helman (SDESW ARMA-PL Poznań) przy­go­to­wał warsz­tat pt. Sztuka walki wcze­sną sza­blą, któ­rego ce­lem było za­sto­so­wa­nie nauk Mistrza Joachima Meyera do fech­tunku sza­blą. Punktem wyj­ścia in­ter­pre­ta­cji Marka były dzia­ła­nia tak­tyczne z po­stawy Wachte (sek­cja Dussacka – KdF 1570). Uczestnicy po­dej­mo­wali próbę od­two­rze­nia tech­nik walki sza­blą pol­ską w XVI w. zgod­nie z na­ukami Mistrza Meyera – gło­szą­cymi, że tech­niki dus­sacka na­leży sto­so­wać do każ­dej broni jed­no­ręcz­nej siecz­nej, a także Mistrza Heinricha von Gutenrrodt, który w swej pracy De Veris Principiis Artis Dimicatoria z 1579 r. wprost łą­czył dus­sacka z sza­blą.

W czę­ści wy­kła­do­wej:
Anita Weber (SDESW ARMA-PL Wrocław) wy­gło­siła wy­kład pt. Dieta ro­ślinna w spo­rcie. Prelegentka po­dzie­liła się ze słu­cha­czami swoją wie­dzą i do­świad­cze­niem od­no­śnie roli ro­ślin w die­cie spor­towca. Dowiedzieliśmy się jak przy pro­wa­dze­niu ak­tyw­nego trybu ży­cia zbi­lan­so­wać dietę ro­ślinną by za­pew­nić or­ga­ni­zmowi nie­zbędne sub­stan­cje.

Maciej Talaga (Prezes SDESW ARMA-PL) wy­gło­sił wy­kład pt. Podstawy tak­tyki w szer­mierce. W swoim wy­wo­dzie sku­pił się na przed­sta­wie­niu pod­sta­wo­wych kon­cep­cji tak­tycz­nych na przy­kła­dach na­gra­nych walk. Szczególny na­cisk po­ło­żył na po­ka­za­nie w jaki spo­sób jedne dzia­ła­nia szer­mier­cze po­ko­nują inne (tzw. kon­cep­cja „koła tak­tycz­nego”).

Gaudet ten­ta­mine vir­tus
Na te­go­rocz­nym Zjeździe SDESW ARMA-PL nie mo­gło oczy­wi­ście za­brak­nąć chyba naj­bar­dziej ce­nio­nej w śro­do­wi­sku DESW formy kon­fron­ta­cji – Fechtschule. Szermierze o róż­nym stażu i umie­jęt­no­ściach po raz ko­lejny mo­gli sta­nąć w szranki. W cza­sie tego ro­dzaju ry­wa­li­za­cji nie ma sę­dziego ani punk­tów. O zwy­cię­stwie de­cy­duje tech­nika i ho­no­ro­wość (za­wod­nicy sami przy­znają się, je­śli otrzy­mali trafienie).Uznanie in­nych za­wod­ni­ków zdo­bywa się wła­śnie pre­zen­tu­jąc swój kunszt. Wyróżnienie przy­pa­dło w tym roku Bartkowi Walczakowi, któ­rego sztukę szer­mier­czą do­ce­niło aż 14 wal­czą­cych. Serdecznie gra­tu­lu­jemy.

Verba do­cent, exem­pla tra­hunt
Niespotykaną do tej pory atrak­cją na Zjazdach SDWSW ARMA-PL były „cię­cia ostrą bro­nią”. Uczestnicy zlotu mo­gli spraw­dzić swoje umie­jęt­no­ści pro­wa­dze­nia ude­rzeń dłu­gim mie­czem, mie­czem jed­no­ręcz­nym lub kor­dem. Zabawa była przed­nia, a szer­mie­rze wciąż usta­wiali się w ko­lej­kach do czte­rech przy­go­to­wa­nych sta­no­wisk cięć. W trak­cie trwa­nia atrak­cji prze­cię­ciu w szczyt­nym celu ule­gło po­nad 150 pla­sti­ko­wych bu­te­lek z wodą oraz bli­sko 50 tek­tu­ro­wych tub. Bardzo eko­no­miczna i nie­mal nie­znisz­czalna oka­zała się je­dy­nie bryła gliny, którą po se­rii pię­ciu ude­rzeń wy­star­czyło po­now­nie ugnieść by mo­gła sta­no­wić świetny cel.

Homo est ani­mal so­ciale
Nie za­bra­kło rów­nież in­te­gra­cji. Po pierw­szym dniu zjazdu uczest­nicy spo­tkali się w Paradox Cafe i spę­dzili tam czas aż do za­mknię­cia lo­kalu. W cza­sie nie­koń­czą­cych się roz­mów do rana po­ja­wiały się naj­róż­niej­sze te­maty – nie­ko­niecz­nie zwią­zane z szer­mierką hi­sto­ryczną. :)

Cura ut va­leas
Do zo­ba­cze­nia za rok!
Tym ra­zem w Olsztynie.

— —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —
*Za wy­ko­na­nie i udo­stęp­nie­nie zdjęć dzię­ku­jemy Michałowi Bargiełowskiemu z Sekcji Warszawskiej.

nius2

Pokaz Dawnych Europejskich Sztuk Walki na konwencie Hellcon 2016: Szkoła Tajemnic*

© 2016 Konrad Świderek, Jędrzej Jakubowski

10 grud­nia 2016 r. człon­ko­wie Sekcji Warszawskiej go­ścili na zor­ga­ni­zo­wa­nym przez Stowarzyszenie Entuzjastów Japońskiej Kultury Popularnej „Animatsuri” kon­wen­cie Hellcon 2016: Szkoła Tajemnic. Impreza miała miej­sce w Zespole Szkół nr 55 im. gen. Stanisława Maczka w Warszawie.

W trak­cie przy­zna­nej nam przez or­ga­ni­za­to­rów go­dziny za­pre­zen­to­wa­li­śmy dwa za­gad­nie­nia – po­kaz walki z wy­ko­rzy­sta­niem mie­cza dłu­giego: har­ni­sch­fech­ten (tech­niki pół­mie­czowe, walka w zbroi) oraz bloss­fech­ten (walka „w ko­szu­lach”, bez opan­ce­rze­nia). Były one jak za­wsze po­prze­dzone krót­kim wstę­pem edu­ka­cyj­nym, za­ry­so­wu­ją­cym kon­tekst hi­sto­ryczny i za­ło­że­nia Dawnych Europejskich Sztuk Walki oraz oba­la­ją­cym funk­cjo­nu­jące w spo­łe­czeń­stwie mity – w tym wy­padku w szcze­gól­no­ści do­ty­czące wy­ko­rzy­sty­wa­nia mie­cza dłu­giego pod­czas walki w peł­nej zbroi pły­to­wej.

Zaczęliśmy od za­pre­zen­to­wa­nia uczest­ni­kom przy­go­to­wa­nego układu cho­re­ogra­ficz­nego ba­zu­ją­cego na tech­ni­kach pół­mie­czo­wych i szty­le­to­wych we­dług trak­tatu Gladiatoria, który na­stęp­nie zo­stał jesz­cze raz – krok po kroku – po­ka­zany wi­dzom z do­kład­nym ob­ja­śnie­niem za­sto­so­wa­nych tech­nik i za­ło­żeń tak­tycz­nych.

Do po­kazu walki mie­czem dłu­gim po­de­szli­śmy w spraw­dzony pod­czas wcze­śniej­szych wy­stę­pów spo­sób. Po krót­kim wpro­wa­dze­niu na­stą­piło przed­sta­wie­nie wy­bra­nych tech­nik sto­so­wa­nych w za­leż­no­ści od sy­tu­acji szer­mier­czej (np. da­leki dy­stans, zwar­cie), a na­stęp­nie ro­ta­cyjne spa­ringi.

Przygotowane przez nas po­kazy cie­szyły się uzna­niem wi­downi, któ­rej – jak wy­nika z na­szych ob­ser­wa­cji – nie uby­wało w trak­cie wy­stępu.

Uczestnikom kon­wentu dzię­ku­jemy za za­in­te­re­so­wa­nie i brawa, a or­ga­ni­za­to­rom za za­pro­sze­nie. Specjalne po­dzię­ko­wa­nia skła­damy też na ręce Marka Dybiżbańskiego za akom­pa­nia­ment mu­zyczny pod­czas walk. Dzięki niemu z pew­no­ścią oglą­dało się nas znacz­nie le­piej.

— —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —
*Uczestnicy i za­da­nia: Konrad Świderek (or­ga­ni­za­cja i po­kazy), Krzysztof Janus i Jędrzej Jakubowski (po­kazy), Michał Bargiełowski, Marcin Wasielewski i Janusz Wieczorek (po­moc przy or­ga­ni­za­cji i ogólne wspar­cie).

good-game-expo-2016

Mission Accomplished: Sekcja Warszawska na Good Game EXPO 2016*

© 2016 Konrad Świderek, Agnieszka Kołodziej, Jędrzej Jakubowski

Pomiędzy 23-25 wrze­śnia 2016, czter­na­stu człon­ków Warszawskiej Sekcji SDESW ARMA-PL oraz gość z Sekcji Krakowskiej pro­mo­wało dzia­łal­ność sto­wa­rzy­sze­nia pod­czas pierw­szej edy­cji tar­gów Good Game, od­by­wa­ją­cej się w Międzynarodowym Centrum Targowo-Kongresowym „Ptak Warsaw EXPO” w pod­war­szaw­skim Nadarzynie.

Przygotowaliśmy bar­dzo bo­gaty pro­gram. Uczestnicy Expo mo­gli m. in. po­dzi­wiać po­kazy walk dłu­gim mie­czem, szty­le­tem, czy też pół­mie­czem (tech­niki wy­ko­rzy­sty­wane do walki mie­czem w zbroi pły­to­wej), a także sa­memu wziąć udział w walce na broń otu­li­nową. Jak zwy­kle da­li­śmy z sie­bie 110% pro­cent ener­gii i za­an­ga­żo­wa­nia. Z na­szych ob­ser­wa­cji i du­żego za­in­te­re­so­wa­nia, ja­kim cie­szyło się na­sze sto­isko wnio­sku­jemy, że do­star­czy­li­śmy uczest­ni­kom Good Game Expo do­brą roz­rywkę.

Zapraszamy do za­po­zna­nia się z re­la­cją oraz do obej­rze­nia ga­le­rii zdjęć.

Veni
Zaczęło się od nie­spo­dzianki. Po zna­le­zie­niu wła­ści­wej hali oka­zało się, że or­ga­ni­za­to­rzy przy­znali nam zu­peł­nie inne miej­sce na roz­ło­że­nie sta­no­wi­ska niż pier­wot­nie obie­cane. Koniec koń­ców zmiana lo­ka­li­za­cji oka­zała się ko­rzystna – by­li­śmy bar­dziej wi­doczni i mie­li­śmy cie­ka­wych są­sia­dów, o któ­rych wspo­mnimy jesz­cze po­ni­żej. Niestety wy­nik­nęło spore za­mie­sza­nie zwią­zane z ko­niecz­no­ścią prze­bu­do­wa­nia mo­zol­nie pla­no­wa­nej kon­cep­cji sto­iska m.in. uło­że­nia pól do walk, prze­strzeni wy­dzie­lo­nej dla wi­dzów, ekranu do wy­świe­tla­nia fil­mów, czy sto­łów do pre­zen­ta­cji broni oraz sprzętu. Jednak, jak na praw­dzi­wych szer­mie­rzy przy­stało, wy­szli­śmy z tego obronną ręką.

Vidi
Kiedy udało się opa­no­wać chaos or­ga­ni­za­cyjny i przy­sto­so­wać przy­dzie­lone miej­sce do na­szych po­trzeb, przy­stą­pi­li­śmy do re­ali­za­cji atrak­cji prze­wi­dzia­nych dla uczest­ni­ków. A co dla nich przy­go­to­wa­li­śmy?

Głównym punk­tem pro­gramu były po­prze­dzone krót­kim wstę­pem teo­re­tycz­nym po­kazy walki mie­czem dłu­gim, szty­le­tem oraz tech­ni­kami pół­mie­czo­wymi. Opowiedzieliśmy wi­dzom o kon­cep­cji sto­ją­cej za pre­zen­to­wa­nymi przez nas sys­te­mami walki, a także oba­li­li­śmy kilka mi­tów (np. o nie­wy­obra­żal­nej wa­dze mie­czy dłu­gich, czy ist­nie­niu tzw. mie­czy pół­to­ra­ręcz­nych). Pokazy zy­skały apro­batę pu­blicz­no­ści, a uczest­nicy zo­stali na­gro­dzeni okla­skami.

Przeznaczoną dla uczest­ni­ków EXPO atrak­cją były prak­tyczne warsz­taty z pod­staw wła­da­nia dłu­gim mie­czem. Udział w nich wzięli za­równo do­ro­śli, jak i mło­dzież oraz dzieci. W trak­cie go­dzin­nego kursu po­ka­za­li­śmy jak wy­gląda pra­wi­dłowa po­stawa szer­mier­cza, spo­sób po­ru­sza­nia się w trak­cie walki, a także ude­rze­nia obe­rhau, unter­hau i pchnię­cie. Dwie edy­cje warsz­ta­tów za­koń­czy­li­śmy gru­po­wymi zdję­ciami uczest­ni­ków oraz pro­wa­dzą­cych, które można zo­ba­czyć w na­szej ga­le­rii.

Dużą po­pu­lar­no­ścią cie­szyły się walki na broń otu­li­nową. Go-Now’y były w uży­ciu w za­sa­dzie non-stop przez całe trzy dni trwa­nia eventu, z wy­jąt­kiem go­dzin wy­zna­czo­nych na po­kazy i warsz­taty. Jednak na­wet wtedy uczest­nicy EXPO cze­kali na oka­zję, żeby znów wejść na pole walki. Nic dziw­nego, że po za­koń­cze­niu im­prezy wzięte przez nas Go-Now’y na­dają się do re­no­wa­cji.

Oprócz po­wyż­szych atrak­cji pre­zen­to­wa­li­śmy też filmy śro­do­wi­ska DESW w Polsce (m.in. ARMA PROMO z 2012 r., czy zre­ali­zo­wane przez Kubę Potockiego ŚKUNKS 2014 oraz Fechtschule 2015), gra­fiki pro­mo­cyjne sto­wa­rzy­sze­nia au­tor­stwa Marcina Czarneckiego (do po­bra­nia tu­taj) oraz broń, sprzęt i li­te­ra­turę zwią­zaną z szer­mierką hi­sto­ryczną.

Na szcze­gólną uwagę za­słu­gują też nasi są­sie­dzi. Zaprzyjaźniliśmy się z nimi pierw­szego dnia, a przez resztę im­prezy za­cie­śnia­li­śmy więzi. Pobliskie sto­isko zaj­mo­wała dwójka świet­nych lu­dzi – Kinga Spyra i Marek Waśko, wła­ści­ciele firmy „Blondynki też grają”. Serdecznie po­le­camy ich stronę, ka­nał na youtube, a przede wszyst­kim twór­czość ar­ty­styczną.

Poznaliśmy też grupę zaj­mu­jącą się LARP-ami, dzięki któ­rej mie­li­śmy epicki akom­pa­nia­ment mu­zyczny pod­czas walk. Dużo ra­do­ści za­pew­niła ekipa ob­słu­gu­jąca mi­strzo­stwa Polski sa­mo­cho­dów ste­ro­wa­nych ra­diem (po­le­camy szkółkę RC Płochocin), która po­zwo­liła nam przez mo­ment po­ba­wić się jed­nym z ich mo­deli wy­ści­go­wych. Poczuliśmy in­ży­nier­ski zew i nie upły­nęło wiele czasu, a za po­mocą sza­rej ta­śmy i smart­phona stwo­rzy­li­śmy „drona pod­ło­go­wego” (oto na­gra­nie z jego po­dróży po Hali EXPO).

Vici
Trzy dni spę­dzone na Good Game EXPO oka­zały się fan­ta­styczne. Nikomu nie za­bra­kło do­brego hu­moru, oka­zji do prze­le­wa­nia potu i oczy­wi­ście si­nia­ków po wal­kach. To były trzy na­prawdę in­ten­sywne dni, przez na­sze sto­isko prze­wi­nęło się po­nad kil­ka­set osób. Mamy wiele zdjęć i na­grań, które jak tylko upo­rząd­ku­jemy i zmon­tu­jemy w lo­giczną ca­łość, nie­zwłocz­nie upu­blicz­nimy.


— —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —
*Uczestnicy i za­da­nia: Konrad Świderek i Michał Śwircz (or­ga­ni­za­to­rzy); Radosław Bednarski, Marcin Czarnecki, Jędrzej Jakubowski, Krzysztof Janus, Michał Jeliński, Krzysztof Kołeczko, Marcin Napiórkowski, Joanna Szadkowska (po­kazy); Ewelina Cieśla, Hubert Mroziński, Marcin Wasielewski, Janusz Wieczorek, Jakub Wrzalik oraz Natalia Malik (po­moc przy or­ga­ni­za­cji i ogólne wspar­cie). Specjalne po­dzię­ko­wa­nia dla Agnieszki Kołodziej, która nie­stety nie mo­gła być obecna na Expo, ale cały czas nas wspie­rała or­ga­ni­za­cyj­nie.
W3_small

VII edycja Warszawskich Warsztatów Walki (1-2 października 2016)

Wielkimi kro­kami zbliża się VII edy­cja  Festiwalu DESW or­ga­ni­zo­wa­nego przez Warszawską sek­cję ARMA-PL. Impreza ta jest wspa­niałą oka­zją do roz­woju swo­jej wie­dzy i spraw­dze­nia kunsztu szer­mier­czego. Obok warsz­ta­tów, po raz drugi od­bę­dzie się Ryneczek Wiedzy, pod­czas któ­rego każdy uczest­nik bę­dzie mógł „wy­sta­wić się z kra­mem swo­ich umie­jęt­no­ści i do­świad­czeń”.

Zapowiadają się rów­nież dwie no­wo­ści. Swobodne walki ani­mo­wane dzięki sys­te­mowi „Sword: The Gathering”, który bę­dzie nie­spo­dzianką od or­ga­ni­za­to­rów. Drugą no­wo­ścią bę­dzie, te­sto­wany w ubie­głym roku, Turniej Form Historycznych, czyli nie­bo­jowa forma ry­wa­li­za­cji, pod­czas któ­rej dwu­oso­bowe ze­społy oce­niane będą za re­kon­struk­cję tech­nik szer­mier­czych z tra­dy­cji nie­miec­kiej.

Ponadto frmuła edy­cja 2016 zo­stała tak prze­my­ślana tak aby mak­sy­mal­nie za­spo­koić pa­nu­jący wśród uczest­ni­ków głód walki, dla tego oprócz swo­bod­nych walk od­bę­dzie się tra­dy­cyjne Fechtschule, któ­rego zwy­cięzca otrzyma nie­śmier­telną sławę oraz złoty laur oraz Turniej Długiego Miecza, w for­mule open.

Plan im­prezy

Dzień I – so­bota

9.00 – 9.30 Oficjalne roz­po­czę­cie im­prezy
9.30 – 11.30 Blok Warsztatowy
Do wy­boru Bartek Walczak „Praca na mie­czu na pod­sta­wie von Danziga” lub Maciej Skóra „Wstęp do mie­cza i pu­kle­rza”
11.30 – 12.30 Obiad
12.30 – 14.00 Turniej Form Historycznych
14.00 – 17.30 Ryneczek Wiedzy oraz „Sword: The Gathering”
17.30 – 20.00 Fechtschule
20.00 Ogłoszenie skła­dów grup na tur­niej „Open”

Dzień II – nie­dziela

9.00 – 9.30 Przygotowanie do Turnieju
9.30 – 11.30 Turniej “Open” Długiego Miecza faza gru­powa cz.1
11.30 – 12.00 Przerwa
12.00 – 14.00 Turniej “Open” Długiego Miecza faza gru­powa cz.2
14.00 – 15.30 Turniej “Open” Długiego Miecza eli­mi­na­cje i FINAŁ
15.30 – 16.00 Dekoracja zwy­cięz­ców oraz za­koń­cze­nie im­prezy

UWAGA! Organizatorzy za­strze­gają so­bie prawo do zmian w pla­nie im­prezy.

Impreza po raz od­bę­dzie się na war­szaw­skim Targówku w hali spor­to­wej OSiR przy ulicy Ossowskiego 25.

Rejestracja: https://goo.gl/forms/s80vy7rH0oB8bzVq2
Kontakt: warsaw.w3@gmail.com
Facebook: https://www.facebook.com/events/1579848378997548/
www: www.thearma.pl/w3

ifhemaic_2015

IFHEMA International Cup (IIC)

W dniach 26-28.06.2015 w miej­sco­wo­ści Hajdúsámson (Węgry) od­były się pierw­sze mię­dzy­na­ro­dowe za­wody IFHEMA International Cup (IIC). W ra­mach tego wy­da­rze­nia od­były się na­stę­pu­jące tur­nieje: tur­niej dłu­giego mie­cza oraz tur­niej ra­piera. Nie za­bra­kło na nich oczy­wi­ście na­szej re­pre­zen­ta­cji w na­stę­pu­ją­cym skła­dzie:

Czytaj da­lej

wydarzenia-thumb

Wielostronna Deklaracja Współpracy

Mamy ol­brzy­mią przy­jem­ność ogło­sić, że 15 marca 2014 przy oka­zji in­au­gu­ra­cji Finałów Polskiej Ligi Walk Rycerskich, SDESW ARMA-PL pod­pi­sało wie­lo­stronną Deklarację Współpracy, ma­ją­cej na celu uła­twie­nie zbli­że­nia pol­skiego śro­do­wi­ska szer­mierki za­ko­rze­nio­nej w eu­ro­pej­skiej tra­dy­cji. Sygnatariuszami po­ro­zu­mie­nia byli:

Czytaj da­lej

DSC04184

Bitwa Narodów 2012

© 2012 Maciej Kurdwanowski, Maciej Talaga

Pomiędzy 30. kwiet­nia, a 3. maja na te­re­nie war­szaw­skich Fortów Bema miała miej­sce III edy­cja Bitwy Narodów, pro­mo­wa­nej jako ry­cer­skie mi­strzo­stwa świata. Przez cztery dni ry­wa­li­zo­wało ze sobą po­nad 200 zbroj­nych, nie tylko z Europy, ale rów­nież z państw tak od­le­głych jak Izrael, Kanada czy Stany Zjednoczone. O wła­ściwą at­mos­ferę i kli­mat to­wa­rzy­szący wal­kom za­dbało kil­ku­set re­kon­struk­to­rów. Na tak du­żej im­pre­zie nie mo­gło za­brak­nąć rów­nież ARMA-PL i FEDERa. Czytaj da­lej

wydarzenia-thumb

II Zimowy Puchar Polski w Fechtunku Historycznym Ciechanów, 20 stycznia 2012

© 2012 Piotr Paprzycki

Jak się oka­zuje, w Ciechanowie można nie tylko się ura­czyć wy­śmie­ni­tym pi­wem, ale i po­je­dyn­ko­wać z naj­lep­szymi za­wod­ni­kami Ruchu Rycerskiego i PWR w Polsce! 28. stycz­nia od­był się tam bo­wiem II Zimowy Puchar Polski w Fechtunku Historycznym. Turniej utrzy­many zo­stał w kon­wen­cji walk ry­cer­skich, czyli w peł­nych zbro­jach pły­to­wych z wy­łą­cze­niem szty­chów. Czytaj da­lej

wydarzenia-thumb

I Krajowy Zjazd ARMA-PL, Warszawa, 19-20 lutego 2011

© 2011 Marcin Gulczyński, Anita Weber

Weekend 19.-20. lu­tego 2011 roku za­pi­sał się w hi­sto­rii ARMA-PL jako szcze­gólny i pod wie­loma wzglę­dami prze­ło­mowy.

Po pierw­sze – spo­tka­li­śmy się w Warszawie na I Krajowym Zjeździe na­szej or­ga­ni­za­cji. Po dru­gie – jed­no­gło­śnie pod­ję­li­śmy de­cy­zję o nada­niu pol­skiemu od­dzia­łowi ARMA sta­tusu sto­wa­rzy­sze­nia, tak więc zjazd był jed­no­cze­śnie spo­tka­niem za­ło­ży­ciel­skim Stowarzyszenia na Rzecz Dawnych Europejskich Sztuk Walki ARMA-PL. Po trze­cie wresz­cie (choć nie mniej ważne) – dla wielu osób była to oka­zja do po­zna­nia się i wspól­nego tre­ningu. Czytaj da­lej

wydarzenia-thumb

Przegrupowanie 2010

© Maciej Talaga 2010/2011

Witam wszyst­kich,

Piszę ko­lejną notkę w tym ka­len­da­rium pe­ry­pe­tii ARMA-PL, gdyż ci­sza i bez­ruch, ja­kie za­le­gły na na­szej stro­nie stoją w ra­żą­cej sprzecz­no­ści z tym, co działo się w or­ga­ni­za­cji przez ostat­nie mie­siące oraz z tym, co dzieje się w tej chwili. Streszczenie tych wszyst­kich wy­da­rzeń wy­maga po­dej­ścia do te­matu w spo­sób sys­te­ma­tyczny, więc będę trzy­mał się ko­lej­no­ści chro­no­lo­gicz­nej. Czytaj da­lej