DO BRONI!

DO BRONI!

Program wspar­cia dla pio­nie­rów DESW w Polsce fi­nan­so­wany przez
SDESW ARMA-PL

Stowarzyszenie na rzecz Dawnych Europejskich Sztuk Walki ARMA-PL jest obec­nie naj­więk­szą w Polsce or­ga­ni­za­cją zrze­sza­jącą ba­da­czy i prak­ty­ków DESW. Mamy prężne od­działy w naj­więk­szych mia­stach kraju – Warszawie, Krakowie, Wrocławiu, Poznaniu, Olsztynie i Bielsku-Białej, a także wy­su­niętą jed­no­oso­bową pla­cówkę w po­gra­nicz­nym Cieszynie 😉 W su­mie tre­nuje z nami już po­nad stu szer­mie­rzy, z któ­rych więk­szość zaj­muje się głów­nie dłu­gim mie­czem w tra­dy­cji nie­miec­kiej. Z na­szych sze­re­gów wy­wo­dzą się ba­da­cze trak­ta­tów szer­mier­czych, me­da­li­ści kra­jo­wych i za­gra­nicz­nych za­wo­dów DESW, a także do­świad­czeni in­struk­to­rzy róż­nych od­mian daw­nego fech­tunku. Czujemy się dumni i szczę­śliwi, że tyle udało nam się osią­gnąć od 2002 roku, kiedy Bartłomiej Walczak sta­wiał pierw­sze fun­da­menty pod ARMA-PL.

Jednocześnie wiemy, że to wszystko sta­nowi wy­nik nie tylko na­szej pracy, ale także róż­nych ko­rzyst­nych oko­licz­no­ści, a nade wszystko po­mocy życz­li­wych osób z ze­wnątrz, w tym za­wod­ni­ków, in­struk­to­rów oraz tre­ne­rów z in­nych grup i sztuk walki. Wciąż do­sko­nale pa­mię­tamy jak trudne by­wało sta­wia­nie pierw­szych kro­ków w DESW, jak mo­zol­nie szło for­mo­wa­nie sek­cji tre­nin­go­wych i ja­kich wy­rze­czeń wy­ma­gało ze­bra­nie pie­nię­dzy na wy­na­jem sali na tre­ning i za­kup sprzętu. Mając to wszystko na uwa­dze, Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia ARMA-PL pod­jęło w kwiet­niu tego roku de­cy­zję o uru­cho­mie­niu pro­gramu wspie­ra­ją­cego two­rze­nie no­wych grup DESW w Polsce. W jego ra­mach osoby z miast, w któ­rych nie ma lo­kal­nych tre­nin­gów DESW, mogą za­pro­sić do­świad­czo­nych in­struk­to­rów ARMA-PL do sie­bie, żeby po­pro­wa­dzili warsz­taty wpro­wa­dza­jące w ten te­mat. Spotkania ta­kie są współ­or­ga­ni­zo­wane przez Stowarzyszenie, na na­stę­pu­ją­cej za­sa­dzie: za­ma­wia­jąca grupa znaj­duje miej­sce do od­by­cia za­jęć i pro­po­nuje ter­min, a Stowarzyszenie de­le­guje pro­wa­dzą­cego lub pro­wa­dzą­cych, opłaca ewen­tu­alny koszt wy­najmu sali oraz do­jazd i za­kwa­te­ro­wa­nie in­struk­tora lub in­struk­to­rów. Jedynym kosz­tem dla grupy jest opła­ce­nie pro­wa­dzą­cego warsz­taty. Aby dać wszyst­kim chęt­nym równe szanse usta­lona zo­stała jed­no­lita stawka w kwo­cie 300 zł za dzień warsz­ta­tów. Uczestnicy dla za­bez­pie­cze­nia obu stron zo­bli­go­wani są do pod­pi­sa­nia in­dy­wi­du­al­nej umowy z in­struk­to­rem pro­wa­dzą­cym warsz­taty.

Obecnie roz­po­czy­namy pierw­szy, pi­lo­ta­żowy se­zon pro­gramu wspar­cia. Skierowany jest on do wszyst­kich pa­sjo­na­tów DESW, któ­rzy chcie­liby stwo­rzyć wła­sną grupę ba­daw­czą lub tre­nin­gową, ale nie mają ani do­świad­cze­nia, ani do­stępu do in­struk­to­rów w swo­jej oko­licy.

Warunki udziału w pro­gra­mie:

 • Zespół osób za­in­te­re­so­wa­nych stwo­rze­niem grupy ba­daw­czej lub tre­nin­go­wej (pro­gram nie obej­muje po­je­dyn­czych osób!).

 • Brak lo­kal­nej sek­cji ARMA-PL lub FEDER w miej­scu za­miesz­ka­nia.

 • Zapewnienie miej­sca do od­by­cia warsz­ta­tów.

Co Stowarzyszenie ofe­ruje w ra­mach pro­gramu (szcze­góły usta­lane za każ­dym ra­zem in­dy­wi­du­al­nie):

 • Dofinansowanie kosz­tów sali, do­jazdu i po­bytu in­struk­to­rów.

 • Wypożyczenie pod­sta­wo­wego sprzętu tre­nin­go­wego.

 • Pomoc w za­ku­pie sprzętu.

 • Użyczenie oso­bo­wo­ści praw­nej na po­trzeby warsz­ta­tów, np. pod­czas pod­pi­sy­wa­nia umowy wy­najmu sali.

 • Kompetentnych in­struk­to­rów o na­stę­pu­ją­cych spe­cjal­no­ściach:

 • Długi miecz, wcze­sna tra­dy­cja nie­miecka (XIV – XV wiek) – Warszawa, Kraków, Wrocław, Poznań, Bielsko Biała, Olsztyn.

 • Długi miecz, późna tra­dy­cja nie­miecka (XVI wiek) – Poznań

 • Rapier, tra­dy­cja nie­miecka (XVI wiek) – Poznań

 • Sztylet, tra­dy­cje nie­miecka i wło­ska (XV – XVI wiek), – Poznań, Kraków, Warszawa

 • Młot ry­cer­ski, tra­dy­cja nie­miecka (XV – XVI wiek) – Poznań

 • Kij, tra­dy­cja nie­miecka (XVI wiek) – Poznań

 • Kord, tra­dy­cja nie­miecka (XV – XVI wiek) – Poznań, Kraków

 • Miecz i pu­klerz, tra­dy­cja nie­miecka (XIV – XVI wiek) – Poznań

 • Szabla – Poznań

 • Zapasy, tra­dy­cja nie­miecka (XV – XVI wiek – Kraków

 • Zapasy, tra­dy­cja wło­ska (XV wiek) – Kraków

 • Metodyka in­ter­pre­ta­cji źró­deł hi­sto­rycz­nych do po­zna­nia daw­nej szer­mierki – Warszawa, Kraków

 • Przygotowanie fi­zyczne pod DESW – Bielsko-Biała

Czego Stowarzyszenie nie za­pew­nia:

 • Pełnego ze­stawu broni i ochra­nia­czy dla każ­dego uczest­nika.

 • Wynagrodzenia dla in­struk­tora.

Podsumowując, oto jak wy­gląda pro­ces za­ma­wia­nia warsz­ta­tów w ra­mach pro­gramu:

 • Zbierasz grupę zna­jo­mych, któ­rzy są zde­ter­mi­no­wani by za­cząć tre­ning DESW.

 • Wybierasz od­po­wied­nie miej­sce na warsz­taty (np. park, je­śli wiesz, że bę­dzie świetna po­goda; starą halę fa­bryczną, je­śli wiesz, że wolno tam roz­ra­biać; salę w szkole lub klu­bie spor­to­wym, je­śli chcesz mieć pew­ność, że da się tam spo­koj­nie po­tre­no­wać), na wszelki wy­pa­dek ma­jąc przy­go­to­wa­nych kilka opcji za­pa­so­wych.

 • Piszesz do ko­or­dy­na­tora pro­gramu na ad­res armapl.krakow@gmail.com przed­sta­wia­jąc sy­tu­ację – swoją grupę, wy­brane miej­sce warsz­ta­tów oraz ich te­mat i pro­po­no­wany ter­min.

 • Czekasz na od­po­wiedź i usta­lasz z ko­or­dy­na­to­rem wszyst­kie szcze­góły.

 • Dopinasz for­mal­no­ści, je­żeli ja­kieś się po­ja­wią (umowa o wy­na­jem sali, oraz umowa z in­struk­to­rem).

 • Zakreślasz w ka­len­da­rzu dzień warsz­ta­tów i cier­pli­wie od­li­czasz dni.

 • Dajesz z sie­bie wszystko pod­czas za­jęć i bo­gat­szy w prak­tyczną wie­dzę oraz na­byte zna­jo­mo­ści za­bie­rasz się za roz­wój swój i swo­jej grupy tre­nin­go­wej.

Wydaje nam się, że za­pro­po­no­wany sche­mat może sta­no­wić duże uła­twie­nie dla po­cząt­ku­ją­cych pa­sjo­na­tów. Niemniej, uru­cha­miamy pro­gram po raz pierw­szy. Jeżeli coś po­zo­staje nie­ja­sne lub na­po­tka­cie trud­no­ści, któ­rych nie prze­wi­duje po­wyż­sza pro­po­zy­cja, a które mo­gli­by­śmy po­móc po­ko­nać – na­pisz­cie do nas.

Do zo­ba­cze­nia na warsz­ta­tach!

Zarząd SDESW ARMA-PL

UWAGA! Udział w warsz­ta­tach w ża­den spo­sób NIE ZOBOWIĄZUJE do wstą­pie­nia do ARMA-PL.