kalendarz2

Kalendarz imprez

W za­kładce Wydarzenia udo­stęp­niony zo­stała nowa strona Kalendarz im­prez zwią­za­nych z Dawnymi Europejskimi Sztukami Walki. Będą w nim pu­bli­ko­wane wszyst­kie  wy­da­rze­nia z Polski i oko­lic.

Zachęcamy do zgła­sza­nie wy­da­rzeń i współ­two­rze­nie ka­len­da­rza, wszel­kie po­twier­dzone in­for­ma­cje pro­szę prze­sy­łać na ad­res thearma@gmail.com

 

Opublikowano w Blog.

Dodaj komentarz