Ładowanie Wydarzenia
Szukaj Wydarzenia

Event Views Navigation

Minione Wydarzenia

Wydarzenia List Navigation

Luty 2017
170PLN

Durchschlag 2017

Luty 25 - 09:00 - 20:00
ZMCh Polska YMCA Ognisko w Łodzi, Moniuszki 4a
90-111 Łódź, Polska
+ Google Map
durchschlag

Grupa szer­mier­cza Mordschlag Łódź ma za­szczyt w imie­niu swoim i Federacji FEDER za­pro­sić na za­wody DESW Durchschlag 2017. Harmonogram imprezy:sobota 9:15 po­twier­dze­nia przy­by­cia i przy­wi­ta­nie 10:00 - 12:30 - ra­pier 13:00-15:30 - długi miecz 16:00-18:30 - sza­bla­nie­dziela 9:15 po­twier­dze­nia przy­by­cia i przy­wi­ta­nie 10:00-19:00 - tur­niej dru­żyn Spotkamy się w ostat­nim week­en­dzie lu­tego, w Łodzi, w sie­dzi­bie YMCA w sa­mym cen­trum mia­sta. Podążając wy­ty­czoną przez Federację for­mułą, po­dob­nie jak w Obornikach pod­czas FC/T3, bę­dziemy mo­gli zmie­rzyć się za­równo w tur­nie­jach in­dy­wi­du­al­nych (miecz, sza­bla,…

Dowiedz się wię­cej »
Marzec 2017
50PLN

V Ogólnopolski Zjazd ARMA-PL

Marzec 11 - 08:00 - Marzec 12 - 17:00
Szkoła Podstawowa nr 267 im. J. Słowackiego, Braci Załuskich 1
Warszawa, 01-773 Polska
+ Google Map
znak wodny

Ogólnopolski Zjazd Członków ARMA-PL tra­dy­cyj­nie zor­ga­ni­zo­wany przy  oka­zji co­rocz­nego Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia na Rzecz Dawnych Europejskich Sztuk Walki ARMA-PL. Miasto i go­spo­darz zjazdu zmie­nia się co roku, w 2017 jest nim Sekcja Warszawska.FORMULARZ REJETRACYJNYPLAN WYDARZEŃDZIEŃ I12-14 WALNE ZGROMADZENIE – od­bę­dzie się na sali Sekcji Warszawskiej na ulicy Zwrotniczej 6. Tutaj obec­ność Scholarów jest już wska­zana. Jeżeli chce­cie mieć re­alny wpływ na dzia­łal­ność Stowarzyszenia w skali ogól­no­kra­jo­wej, mu­si­cie tu być. Osoby, które do­piero skła­dają de­kla­ra­cje człon­kow­skie aby wstą­pić do Stowarzyszenia też są…

Dowiedz się wię­cej »
80PLN

Magnum Sal Cup

Marzec 25 - 10:00 - Marzec 26 - 14:00
Kampus Wielicki, ulica Józefa Piłsudskiego 105
Wieliczka, 32-020 Portugalia
+ Google Map
MagnumSalCup

Turniej bę­dzie opie­rał się na za­sa­dach DESW, gdzie spo­tkać będą się mo­gli ćwi­czący za­chod­nie i wschod­nie Sztuki Walki.Turniej broni mie­sza­nej po­le­gać bę­dzie na wy­bo­rze broni tuż przed walką, ade­kwat­nie do sys­temu, który będą wy­ko­rzy­sty­wać, jed­nak ak­cep­to­walny bę­dzie wy­bór tylko kon­kret­nych ze­sta­wów broni.  Walka od­by­wać się bę­dzie do okre­ślo­nej li­czy punk­tów lub okre­ślo­nej ilo­ści starć. Każda po­tyczka bę­dzie trwała do za­da­nia bez­po­śred­niego tra­fie­nia (pchnię­cia bądź cię­cia) z ro­zej­ściem za którą bę­dzie roz­da­wana od­po­wied­nia ilość punktów.Broń syn­te­tycz­na­Do­stępna broń syn­te­tyczna bę­dzie spe­cjal­nie przy­go­to­waną…

Dowiedz się wię­cej »
Kwiecień 2017
170PLN

NORD FECHT 2017

Kwiecień 22 - 08:00 - Kwiecień 23 - 17:00
nordfecht2017

Fechtschule Gdańsk ma za­szczyt za­pro­sić wszyst­kich mi­ło­śni­ków Dawnych Europejskich Sztuk Walki na czwartą edy­cję im­prezy Nord Fecht! Data: 22 - 23 kwiet­nia 2017 Miejsce: 83-010 Rotmanka, ul. Piłsudskiego 37 PROGRAM: Sobota 22 kwiet­nia 9.00 – 20.00 09.00 – 09.30 Powitanie uczest­ni­ków, sprawy or­ga­ni­za­cyjne 09.30 – 10.30 Rozgrzewka pro­wa­dzący Krzysztof Kozak 10.30 – 15.30 Blok warsz­ta­towy... 15.30 – 16.30 Przerwa obia­dowa 16.30 – 20.00 Eksperymentalny tur­niej "Highlander" 21.00 – 2.00 Wyjście do pubu Niedziela 23 kwiet­nia 9.00 – 16.30 08.00 –…

Dowiedz się wię­cej »
Maj 2017
€14

Jihlava’s HEMA tournament – Czechy

Maj 13 - 09:00
Jihlava, Okružní 2
Jihlava, 586 01 Czech Republic
+ Google Map
Jihlava's HEMA tournament

SHŠ Bellátor wo­uld like to in­vite you to this year's se­cond HEMA to­ur­na­ment. And while this year's our third al­re­ady, we de­ci­ded to not only add ano­ther ca­the­gory to our to­ur­na­ment, but also change place and move into a big­ger gym in Jihlava. As for the new ca­the­gory; this year's par­ti­ci­pants will be able to com­pete in both long sword and ra­pier. The ad­ress of the gym is: Okružní 2, 586 01 Jihlava, Česká re­pu­blika, GPS co­or­din­taes: N 49°24.27290', E…

Dowiedz się wię­cej »
??

Śląskie Konfrontacje Utraconych Nauk Kunsztu Szermierczego – ŚKUNKS 2017

Maj 27 - 08:00 - Maj 28 - 17:00
Rybnik, Polska + Google Map
skunks

Śląskie Konfrontacje Utraconych Nauk Kunsztu Szermierczego (ŚKUNKS) to im­preza ma­jąca na celu po­pu­la­ry­za­cję daw­nych eu­ro­pej­skich sztuk walki, jak rów­nież umoż­li­wie­nie oso­bom czyn­nie je po­zna­ją­cym kon­fron­ta­cji swo­ich umie­jęt­no­ści pod­czas roz­gry­wa­nych w jej trak­cie za­wo­dów w in­dy­wi­du­al­nym prak­tycz­nym ści­na­niu na czas, za­pa­sach hi­sto­rycz­nych, czy też w tur­nieju dłu­giego mie­cza i korda, zgod­nie z re­gu­la­mi­nami przy­ję­tymi przez Polską Federację Dawnych Europejskich Sztuk Walki FEDER. Wymiana do­świad­czeń w za­kre­sie in­ter­pre­ta­cji trak­ta­tów po­przez dys­ku­sje, wolne spa­ringi, czy też eks­pe­ry­men­talne za­wody przy uży­ciu róż­nych in­nych ro­dza­jów…

Dowiedz się wię­cej »
Czerwiec 2017

VI Turniej Szermierki Go-Now o Puchar „W Sercu Borów”

Czerwiec 10 - 08:00 - 17:00
GO-NOW Czersk

Walki to­czone będą w trzech tu­rach - naj­młodsi o go­dzi­nie 10, po­tem mło­dzież 12-14 i 14-18, a na­stęp­nie ka­te­go­ria Open, w za­leż­no­ści od ilo­ści zgło­szeń prze­wi­dy­wany jest rów­nież tur­niej mie­cza i sza­bli ko­biet. 

Dowiedz się wię­cej »
PLN90 - PLN210

Bloss Cup 2017 – Ligowy Puchar Polski FEDER w Szermierce Historycznej

Czerwiec 24 - 08:00 - Czerwiec 25 - 16:00
LO św. Magdaleny, lica św. Marii Magdaleny 11
Poznań, 61-861 Polska
+ Google Map
BLOSS_Poznań

Szanowni Szermierze!Zapraszamy was na drugi Puchar Polski Ligi Szermierki Historycznej FEDER 2017- Bloss Cup.  Puchar Odbędzie się w week­end 24-25 Czerwca 2017 w Poznaniu w prze­pięk­nej hali spor­to­wej na ul. św. Marii Magdaleny 11 w Poznaniu.Rozegramy trzy kon­ku­ren­cje li­gowe: Długi Miecz, Rapier oraz Szabla. Jeżeli bę­dzie­cie chętni aby ro­ze­grać czwartą kon­ku­ren­cję dru­ży­nową T3 w nie­dzielę po­po­łu­dniu po za­koń­cze­niu pu­cha­rów in­dy­wi­du­al­nych to bę­dzie taka możliwość.Na tur­nieju bę­dzie moż­li­wość wy­na­ję­cia fe­dera, sza­bli lub ra­piera w ce­nie 100zł.Zapraszamy do udziału!Rejestracja (Registration)20 maj 2017 – Termin wcze­snej…

Dowiedz się wię­cej »
Sierpień 2017
50PLN

Fechtschule – Joachim Meyer Memorial

Sierpień 19 - 09:00 - Sierpień 20 - 16:00
KLUB SPORTOWY WARTA POZNAŃ, Dębińska 12
Poznań, 61-555 Polska
+ Google Map
Blossfencing

The event has been in­spi­red by Roland Warzecha and Tyrnhaw ‚Berlin Buckler Bouts’ and de­si­gned to pro­mote re­la­xed free play for stu­dents of Master Joachim Meyer’s „Kunst des Fechtens” (KdF) and, in ad­di­tion, of­fers a plat­form for hands-on di­scus­sions for scho­lars and prac­ti­tio­ners. There will be no to­ur­na­ment nor any par­ti­cu­lar sche­dule for work­shops, save for an in­tro­duc­tion into spar­ring mo­des fe­atu­red at the Fechtschule. In any event, feel free to join or watch any di­scus­sion or de­mon­stra­tion that may…

Dowiedz się wię­cej »
Wrzesień 2017

Warszawskie Warsztaty Walki W3 2017

Wrzesień 30 - 09:00 - Październik 1 - 15:00
OSiR Targówek, Ossowskiego 25
Warszawa, Polska
+ Google Map
w3 2017

Plan im­pre­zy­Dzień I – sobota9.00 – 9.30 Oficjalne roz­po­czę­cie im­prezy9.30 – 12.30 Blok Warsztatowy„Nie walcz z sys­te­mem, walcz sys­te­mowo. Czyli, jak my­śleć o ca­ło­ści” lub „Miecz za­czyna się w dło­niach. Czyli chwyt to pod­stawa”.12.30 – 13.30 Obiad13.30 – 15.00 Turniej Form Historycznych15.00 – 17.30 Ryneczek Wiedzy, „Sword: The ga­the­ring”, Walki na Gwizdek17.30 – 20.00 Fechtschule20.00 Ogłoszenie skła­dów grup na tur­niej „Open”…21:15 – Beerhaw Dzień II – niedziela9.00 – 9.30 Przygotowanie do Turnieju9.30 – 12.00 Turniej “Open” Długiego Miecza faza gru­powa cz.112.00 – 12.30 Przerwa12.30 – 15.00 Turniej “Open” Długiego Miecza faza gru­powa cz.215.00 – 16.30 Turniej “Open” Długiego Miecza eli­mi­na­cje i FINAŁ16.30 – 17.00 Dekoracja zwy­cięz­ców oraz za­koń­cze­nie im­prezyUWAGA! Organizatorzy za­strze­gają so­bie prawo do zmian…

Dowiedz się wię­cej »
+ Eksport Listed Wydarzenia