Ładowanie Wydarzenia
Szukaj Wydarzenia

Event Views Navigation

Minione Wydarzenia

Wydarzenia List Navigation

Styczeń 2017
80PLN

IX MISTRZOSTWA POLSKI W SZERMIERCE HISTORYCZNEJ BRONIĄ GO-NOW 2017

Styczeń 7 - Styczeń 8
Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 5, ul. Drewnowskiej 88
Łódź, Polska
+ Google Map
go-now

INFORMACJEINFORMACJE DLA PUBLICZNOŚCI I KIBICÓWFinały IX Mistrzostw w Szermierce Historycznej Bronią Go-Now. Manufaktura Łódź! od­będą się 8 stycz­nia 2017r. w łódz­kiej Manufakturze (ro­tunda przy windach).Szermierze z róż­nych grup szer­mier­czych zmie­rzą się ze sobą w dwóch kon­ku­ren­cjach: sza­bli i w mie­czu. Będziemy uży­wać bez­piecz­nego sprzętu tre­nin­go­wego Go-Now, który nie wy­maga du­żej ilo­ści ochra­nia­czy. Dlatego też ry­wa­li­za­cja bę­dzie się to­czyła w aż sze­ściu ka­te­go­riach wie­ko­wych: do lat 8, do lat 10, do lat 12, do lat 14, do lat 18 i po­wy­żej 18 lat do…

Dowiedz się wię­cej »
Luty 2017
Darmowy

Otwarte Warsztaty Długiego Miecza Komandorii Chwarszczany w ramach I Szczecińskich Spotkań ze Średniowieczem

Luty 11 - 08:00 - Luty 12 - 17:00
Szczecin, + Google Map

Z oka­zji za­wią­za­nia no­wej grupy tre­nin­go­wej w Szczecinie, Komandoria Chwarszczany, za­pra­sza wszyst­kich miesz­kań­ców Szczecina i oko­lic na bez­płatne warsz­taty pro­wa­dzone przez Marka Helmana (ARMA-PL Poznań). Grupa tre­nin­gowa za­ję­cia roz­pocz­nie od marca, a warsz­taty te mają być oka­zją do spo­tka­nia osób za­in­te­re­so­wa­nych DESW i wspól­nym tre­nin­giem.

Dowiedz się wię­cej »
170PLN

Durchschlag 2017

Luty 25 - 09:00 - 20:00
ZMCh Polska YMCA Ognisko w Łodzi, Moniuszki 4a
90-111 Łódź, Polska
+ Google Map
durchschlag

Grupa szer­mier­cza Mordschlag Łódź ma za­szczyt w imie­niu swoim i Federacji FEDER za­pro­sić na za­wody DESW Durchschlag 2017. Harmonogram imprezy:sobota 9:15 po­twier­dze­nia przy­by­cia i przy­wi­ta­nie 10:00 - 12:30 - ra­pier 13:00-15:30 - długi miecz 16:00-18:30 - sza­bla­nie­dziela 9:15 po­twier­dze­nia przy­by­cia i przy­wi­ta­nie 10:00-19:00 - tur­niej dru­żyn Spotkamy się w ostat­nim week­en­dzie lu­tego, w Łodzi, w sie­dzi­bie YMCA w sa­mym cen­trum mia­sta. Podążając wy­ty­czoną przez Federację for­mułą, po­dob­nie jak w Obornikach pod­czas FC/T3, bę­dziemy mo­gli zmie­rzyć się za­równo w tur­nie­jach in­dy­wi­du­al­nych (miecz, sza­bla,…

Dowiedz się wię­cej »
Marzec 2017
50PLN

V Ogólnopolski Zjazd ARMA-PL

Marzec 11 - 08:00 - Marzec 12 - 17:00
Szkoła Podstawowa nr 267 im. J. Słowackiego, Braci Załuskich 1
Warszawa, 01-773 Polska
+ Google Map
znak wodny

Ogólnopolski Zjazd Członków ARMA-PL tra­dy­cyj­nie zor­ga­ni­zo­wany przy  oka­zji co­rocz­nego Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia na Rzecz Dawnych Europejskich Sztuk Walki ARMA-PL. Miasto i go­spo­darz zjazdu zmie­nia się co roku, w 2017 jest nim Sekcja Warszawska.FORMULARZ REJETRACYJNYPLAN WYDARZEŃDZIEŃ I12-14 WALNE ZGROMADZENIE – od­bę­dzie się na sali Sekcji Warszawskiej na ulicy Zwrotniczej 6. Tutaj obec­ność Scholarów jest już wska­zana. Jeżeli chce­cie mieć re­alny wpływ na dzia­łal­ność Stowarzyszenia w skali ogól­no­kra­jo­wej, mu­si­cie tu być. Osoby, które do­piero skła­dają de­kla­ra­cje człon­kow­skie aby wstą­pić do Stowarzyszenia też są…

Dowiedz się wię­cej »
80PLN

Magnum Sal Cup

Marzec 25 - 10:00 - Marzec 26 - 14:00
Kampus Wielicki, ulica Józefa Piłsudskiego 105
Wieliczka, 32-020 Portugalia
+ Google Map
MagnumSalCup

Turniej bę­dzie opie­rał się na za­sa­dach DESW, gdzie spo­tkać będą się mo­gli ćwi­czący za­chod­nie i wschod­nie Sztuki Walki.Turniej broni mie­sza­nej po­le­gać bę­dzie na wy­bo­rze broni tuż przed walką, ade­kwat­nie do sys­temu, który będą wy­ko­rzy­sty­wać, jed­nak ak­cep­to­walny bę­dzie wy­bór tylko kon­kret­nych ze­sta­wów broni.  Walka od­by­wać się bę­dzie do okre­ślo­nej li­czy punk­tów lub okre­ślo­nej ilo­ści starć. Każda po­tyczka bę­dzie trwała do za­da­nia bez­po­śred­niego tra­fie­nia (pchnię­cia bądź cię­cia) z ro­zej­ściem za którą bę­dzie roz­da­wana od­po­wied­nia ilość punktów.Broń syn­te­tycz­na­Do­stępna broń syn­te­tyczna bę­dzie spe­cjal­nie przy­go­to­waną…

Dowiedz się wię­cej »
Kwiecień 2017
170PLN

NORD FECHT 2017

Kwiecień 22 - 08:00 - Kwiecień 23 - 17:00
nordfecht2017

Fechtschule Gdańsk ma za­szczyt za­pro­sić wszyst­kich mi­ło­śni­ków Dawnych Europejskich Sztuk Walki na czwartą edy­cję im­prezy Nord Fecht! Data: 22 - 23 kwiet­nia 2017 Miejsce: 83-010 Rotmanka, ul. Piłsudskiego 37 PROGRAM: Sobota 22 kwiet­nia 9.00 – 20.00 09.00 – 09.30 Powitanie uczest­ni­ków, sprawy or­ga­ni­za­cyjne 09.30 – 10.30 Rozgrzewka pro­wa­dzący Krzysztof Kozak 10.30 – 15.30 Blok warsz­ta­towy... 15.30 – 16.30 Przerwa obia­dowa 16.30 – 20.00 Eksperymentalny tur­niej "Highlander" 21.00 – 2.00 Wyjście do pubu Niedziela 23 kwiet­nia 9.00 – 16.30 08.00 –…

Dowiedz się wię­cej »
+ Eksport Listed Wydarzenia