Ładowanie Wydarzenia

« All Wydarzenia

  • To event minęło.

Śląskie Konfrontacje Utraconych Nauk Kunsztu Szermierczego – ŚKUNKS 2017

Maj 27 - 08:00 - Maj 28 - 17:00

??
skunks

Śląskie Konfrontacje Utraconych Nauk Kunsztu Szermierczego (ŚKUNKS) to im­preza ma­jąca na celu po­pu­la­ry­za­cję daw­nych eu­ro­pej­skich sztuk walki, jak rów­nież umoż­li­wie­nie oso­bom czyn­nie je po­zna­ją­cym kon­fron­ta­cji swo­ich umie­jęt­no­ści pod­czas roz­gry­wa­nych w jej trak­cie za­wo­dów w in­dy­wi­du­al­nym prak­tycz­nym ści­na­niu na czas, za­pa­sach hi­sto­rycz­nych, czy też w tur­nieju dłu­giego mie­cza i korda, zgod­nie z re­gu­la­mi­nami przy­ję­tymi przez Polską Federację Dawnych Europejskich Sztuk Walki FEDER. Wymiana do­świad­czeń w za­kre­sie in­ter­pre­ta­cji trak­ta­tów po­przez dys­ku­sje, wolne spa­ringi, czy też eks­pe­ry­men­talne za­wody przy uży­ciu róż­nych in­nych ro­dza­jów broni to je­den z głów­nych ce­lów za­ło­żo­nych przez or­ga­ni­za­to­rów. Impreza, którą or­ga­ni­zu­jemy w Rybniku jest obec­nie je­dyną tego ro­dzaju na Śląsku i jedną z nie­licz­nych w Polsce. Dzięki za­pa­łowi or­ga­ni­za­to­rów ryb­nic­kie kon­fron­ta­cje stały się cy­kliczną im­prezą mię­dzy­na­ro­dową.

Strona wy­da­rze­nia na Facebook

Szczegóły

Start:
Maj 27 - 08:00
Koniec:
Maj 28 - 17:00
Koszt:
??
Wydarzenie Tagi:
, ,
Strona internetowa:
http://vectir.pl/skunks/

Organizator

Stowarzyszenie Dawnych Europejskich Sztuk Walki Vectir
Email:
jurczyk.artur@gmail.com
Strona internetowa:
http://www.vectir.pl/

Miejsce

Rybnik, Polska + Google Map