1280x1024-pokoj-deswsowca

„Karta Dobrych Praktyk” w rekonstrukcji DESW

1

Drodzy Badacze DESW!

Tego lata, jak pra­wie co roku od pew­nego czasu, Warszawska Sekcja ARMA-PL miała przy­jem­ność pro­wa­dzić warsz­taty z in­ter­pre­ta­cji trak­ta­tów szer­mier­czych. Zajęcia po­dzie­lone były na dwa po­ziomy – Trivium skie­ro­wane do po­cząt­ku­ją­cych oraz Quadrivium dla za­awan­so­wa­nych. Podczas prac tej dru­giej, za­pra­wio­nej grupy mie­li­śmy oka­zję sto­czyć kilka bar­dzo cie­ka­wych dys­ku­sji me­to­dycz­nych i po­sta­no­wi­li­śmy utrwa­lić część na­szych wnio­sków – nie tylko dla wła­snej sa­tys­fak­cji, ale też po­wszech­nej ko­rzy­ści 😉

Efektem  jest „Karta Dobrych Praktyk w Rekonstrukcji DESW” – nie jest to oczy­wi­ście do­ku­ment wy­czer­pu­jący, a ra­czej ma­te­riał in­spi­ru­jący skie­ro­wany do po­cząt­ku­ją­cych i da­jący zwię­złą od­po­wiedź na pod­sta­wowe py­ta­nia. Mamy na­dzieję, że się Wam spodoba:

Treść przy­go­to­wali uczest­nicy warsz­ta­tów za­awan­so­wa­nych: Magdalena Sędkiewicz (Swordswoman, Akademia Szermierzy), Malwina Kołb (ARMA-PL Poznań), Maciej Hammer i Jakub Zabierowski (ARMA-PL Kraków), Bartosz Starko i Krzysztof Kozak (ARMA-PL Bielsko-Biała), Bartłomiej Walczak i Paweł Białasiewicz (ARMA-PL Warszawa) oraz Maciej Talaga (pro­wa­dzący). Oprawę gra­ficzną za­pew­niła Anita Weber (ARMA-PL Wrocław). Dodatkowo, Paweł Białasiewicz i Magdalena Sędkiewicz wzbo­ga­cili za­pisy Karty o swoje oso­bi­ste do­świad­cze­nia z pracy nad in­ter­pre­ta­cją źró­deł do po­zna­nia DESW.

Kategorie: Blog | Tagi: , , , , .

Dodaj komentarz