Wykład Maćka Talagi: "Podstawy taktyki w szermierce"

„Koło Taktyczne”, czyli podstawy taktyki szermierczej

Zjazd ARMA-PL w 2017 roku już za nami, ale emo­cje, prze­my­śle­nia i si­niaki jesz­cze są cał­kiem wy­raźne. Na fali tychże oraz na prośby od wielu uczest­ni­ków wy­da­rze­nia udo­stęp­niamy pre­zen­ta­cję, którą w Warszawie przed­sta­wił Maciej Talaga, je­den z in­struk­to­rów Sekcji Warszawskiej i pre­zes Stowarzyszenia.

Rzecz do­ty­czy pod­staw my­śle­nia tak­tycz­nego w szer­mierce dłu­gim mie­czem (i praw­do­po­dob­nie każdą inną bro­nią białą) przy za­ło­że­niu, że jest ono ukie­run­ko­wane na pod­sta­wowy cel:

Trafić i nie zo­stać tra­fio­nym.

Przy czym, zwłasz­cza w kon­wen­cji tur­nie­jo­wej sto­so­wa­nej w Polsce, „tra­fić i nie zo­stać tra­fio­nym” ozna­cza ta­kie na­tar­cie, które w ciągu co naj­mniej jed­nego tempa za­bez­pie­cza na­cie­ra­ją­cego przed kontr­ata­kiem prze­ciw­nika (tzw. „Nachschlagiem”) i tra­fie­niem obo­pól­nym, które w hi­po­te­tycz­nej walce na ostre ozna­cza­łoby naj­pew­niej kło­poty dla obu wal­czą­cych. W związku z tym, za­ło­że­nia sto­jące za pre­zen­ta­cją nie uwzględ­niają kon­cep­cji walki w spo­sób, który do­pusz­cza otrzy­ma­nie tra­fie­nia w mniej wraż­liwą część ciała po to, aby tra­fić prze­ciw­nika bar­dziej roz­strzy­ga­ją­cym na­tar­ciem (np. za­dać silny cios w głowę po­zwa­la­jąc rów­no­cze­śnie tra­fić się w udo). Tego ro­dzaju po­dej­ście nie jest nie­spo­ty­kane, a w Europie Zachodniej i Amerykach jest obec­nie do­mi­nu­jące, co znaj­duje od­zwier­cie­dle­nie w sys­te­mach punk­to­wa­nia tra­fień na za­wo­dach – np. po­przez przy­zna­wa­nie punk­tów obu szer­mie­rzom w ra­zie tra­fie­nia obo­pól­nego, przy czym nie­które na­tar­cia są wy­żej punk­to­wane niż inne.

Zdaniem au­tora pre­zen­ta­cji to dru­gie po­dej­ście za­chęca do mniej roz­waż­nej walki i skut­kuje zmniej­sze­niem roli my­śle­nia tak­tycz­nego w walce. Stąd, nie bę­dzie po­ru­szane w dal­szej czę­ści omó­wie­nia.

Prezentacja składa się ze slaj­dów z klu­czo­wymi ha­słami i ob­ja­śnie­niami (po­ni­żej):

Jej uzu­peł­nie­niem są po­nu­me­ro­wane na­gra­nia z walk, które można obej­rzeć TUTAJ.

Kategorie: Blog | Tagi: .

Dodaj komentarz