wydarzenia-thumb

Monachium: Matt Easton i Dave Rawlings – 10.2002

5-6 X 2002 w Monachium od­było się ko­lejne se­mi­na­rium zor­ga­ni­zo­wane przez na­szych zna­jo­mych z nie­miec­kiej grupy Ochs, któ­rego te­ma­tem były: walka mie­czem i pu­kle­rzem na pod­sta­wie I.33 (pro­wa­dził Dave Rawlings z grupy Boar’s Tooth z Anglii) oraz szty­let i długi miecz w opar­ciu o Flos Duellatorum (pro­wa­dził Matt Easton z lon­dyń­skiej Schola Gladiatoria). Dodatkowo Matt Galas wy­gło­sił pre­lek­cję na te­mat tre­ningu pod­sta­wo­wego w nie­miec­kiej szkole walki dłu­gim mie­czem.

Ze względu na sporą liczbę uczest­ni­ków (40 osób), po­dzie­lono nas na dwie grupy. Pierwszego dnia wy­bra­łem się na za­ję­cia do Dave’a Rawlingsa. Po krót­kiej roz­grzewce wy­szli­śmy na dwór, gdzie spę­dzi­li­śmy więk­szą część dnia ćwi­cząc tech­niki za­warte w ma­nu­skryp­cie I.33 na miecz i pu­klerz. Ponieważ by­łem już czę­ściowo za­zna­jo­miony z tym ma­te­ria­łem po ty­go­dnio­wej wy­zy­cie u Dave’a w sierp­niu tego roku, zo­sta­łem wy­ko­rzy­stany jako part­ner do ćwi­czeń.

Dave za­pre­zen­to­wał spójną i wy­jąt­kowo prze­ko­nu­jącą in­ter­pre­ta­cję I.33. Prowadzone przez niego za­ję­cia były in­ten­sywne i bar­dzo kształ­cące.

Pod wie­czór Matt Galas wy­gło­sił pierw­szą część swo­jej pre­lek­cji do­ty­czą­cej tre­ningu pod­sta­wo­wego. Dość sze­roko omó­wił kwe­stie pra­wi­dło­wej po­stawy, uchwytu na mie­czu, źró­deł i spo­sobu z nich ko­rzy­sta­nia, okra­sza­jąc to wszystko za­baw­nymi i kształ­cą­cymi dy­gre­sjami.

Gdy mu­sie­li­śmy opu­ścić bu­dy­nek, roz­mowy prze­nio­sły się do po­bli­skiej re­stau­ra­cji i tam spę­dzi­li­śmy po­zo­stałą część wie­czoru, kon­ty­nu­jąc roz­po­częte w sali gim­na­stycz­nej dys­ku­sje. Do miej­sca na­szego noc­legu – ma­łego domku w oko­li­cach Dachau – wró­ci­li­śmy późną nocą.

Drugiego dnia rano Matt Galas kon­ty­nu­ował swoją pre­zen­ta­cję, oma­wia­jąc po­stawy, istotę od­po­wied­niego uło­że­nia ostrza oraz pod­sta­wowe cię­cia i ćwi­cze­nia po­mocne w ich utrwa­la­niu. Niestety, nie star­czyło już czasu na do­koń­cze­nie tej pre­lek­cji.

Kontuzja nogi unie­moż­li­wiła mi ćwi­cze­nie w trak­cie za­jęć pro­wa­dzo­nych przez Matta Eastona, za­ją­łem się więc ro­bie­niem zdjęć. Pokazywany ma­te­riał z Flos Duellatorum mia­łem oka­zję wi­dzieć już wcze­śniej, ale mu­szę stwier­dzić, że jego in­ter­pre­ta­cja trak­ta­tów Fiore staje się co­raz lep­sza i na­biera więk­szej spój­no­ści.

Spotkanie w Monachium było bar­dzo cenne za­równo pod wzglę­dem edu­ka­cyj­nym, jak i to­wa­rzy­skim. Bardzo wy­raź­nie daje się za­uwa­żyć gwał­towny roz­wój umie­jęt­no­ści oraz co­raz więk­szy wgląd w źró­dła, je­śli cho­dzi o eu­ro­pej­ską scenę HEMA. Cenne jest rów­nież to, że spo­tka­nia te od­by­wają się w przy­ja­ciel­skiej i wręcz ro­dzin­nej at­mos­fe­rze.

Na za­koń­cze­nie pra­gnę po­dzię­ko­wać gru­pie Ochs za do­sko­nałą im­prezę oraz Dave’owi, Mattowi Galasowi i Mattowi Eastonowi za po­dzie­le­nie się z nami swoją wie­dzą i do­świad­cze­niami wy­nie­sio­nymi ze stu­dio­wa­nia tek­stów źró­dło­wych.

Opublikowano w Aktualności.

Dodaj komentarz