APD

Nowe publikacje naszych Scholarów!

Z przy­jem­no­ścią do­no­simy, że w opu­bli­ko­wa­nym tego lata 6. nu­me­rze Acta Periodica Duellatorum, pierw­szego na świe­cie cza­so­pi­sma aka­de­mic­kiego po­świę­co­nemu ba­da­niom nad DESW, uka­zały się dwa ar­ty­kuły na­pi­sane przez na­szych Scholarów.

APD

Bartłomiej Walczak (Honorowy Scholar ARMA-PL) i Bartosz Starko (ARMA-PL Bielsko-Biała) od­kryli nie­znane do­tąd prze­kazy nauk o walce szty­le­tem przy­pi­sy­wa­nych mi­strzom Hundsfeldowi i Liegnitzerowi, co po­zwo­liło im prze­mo­de­lo­wać sche­mat trans­mi­sji tej tra­dy­cji, który od czasu po­przed­niej pu­bli­ka­cji Bartłomieja uwa­żany był za kom­pletny. Artykuł jest cie­kawy także dla­tego, że au­to­rzy wska­zali in­te­re­su­jące przy­kłady błę­dów po­ja­wia­ją­cych się w prze­pi­sy­wa­nych ręcz­nie trak­ta­tach szer­mier­czych, które wy­ni­kały z tego, że ko­pi­sta nie do końca znał się na rze­czy – czyli opi­sy­wa­nych w tych księ­gach sztu­kach walki.

Z ko­lei bra­cia Maciej (ARMA-PL Warszawa) i Szymon Talaga (Instytut Studiów Społecznych UW) za­pro­po­no­wali sfor­ma­li­zo­waną me­todę ba­da­nia, a zwłasz­cza po­rów­ny­wa­nia, trak­ta­tów szer­mier­czych, która czer­pie z me­cha­ni­zmów zna­nych z ma­te­ma­tycz­nej teo­rii zbio­rów i hu­ma­ni­stycz­nych ba­dań ja­ko­ścio­wych. Jest ona uzu­peł­nie­niem do zna­nej od dłuż­szego czasu me­tody ADVISE au­tor­stwa Bartłomieja Walczaka, która sta­nowi pod­sta­wowe na­rzę­dzie do eks­plo­ra­cji tego ro­dzaju źró­deł hi­sto­rycz­nych. Niebawem na na­szym blogu po­jawi się pol­ski skrót tego ar­ty­kułu.

Zapraszamy do lek­tury!

Kategorie: Blog | Tagi: , , , .