O ARMA-PL

Czym jest ARMA-PL?

ARMA-PL jest pol­skim od­dzia­łem The Association For Renaissance Martial Arts (w skró­cie ARMA, po pol­sku Stowarzyszenie na rzecz Sztuk Walki Renesansu). Zrzesza osoby za­in­te­re­so­wane od­twa­rza­niem Dawnych Europejskich Sztuk Walki (w skró­cie: DESW; w Europie Zachodniej znane jako HEMA – Historical European Martial Arts) śre­dnio­wie­cza i no­wo­żyt­no­ści. Jego ce­lem jest ba­da­nie i spraw­dza­nie „w prak­tyce” – po­przez spar­ringi, cię­cie ostrymi mie­czami oraz walki na broń drew­nianą oraz sta­lową – sys­te­mów walki prze­ka­za­nych nam w ma­te­ria­łach źró­dło­wych, mak­sy­mal­nie wierne ich od­two­rze­nie oraz umoż­li­wie­nie bez­piecz­nej ich na­uki.

W ARMA-PL uwa­żamy, że szer­mierka kla­syczna (XVIII i XIX-wieczna) i spor­towa jest na tyle od­le­gła od sztuk walki śre­dnio­wie­cza i re­ne­sansu, że nie może sta­no­wić pod­stawy do od­two­rze­nia me­tod, ja­kimi po­słu­gi­wali się nasi przod­ko­wie. Staramy się rze­tel­nie od­twa­rzać tech­niki uży­cia wszel­kiego ro­dzaju broni in­te­re­su­ją­cych nas okre­sów wy­ko­rzy­stu­jąc w tym celu za­cho­wane trak­taty szer­mier­cze i inne źró­dła, ta­kie jak iko­no­gra­fia, czy opra­co­wa­nia zna­le­zisk ar­che­olo­gicz­nych. Pragniemy rów­nież uzy­skać umie­jęt­no­ści po­trzebne do za­sto­so­wa­nia owych tech­nik w trak­cie sy­mu­lo­wa­nej walki – spar­ringu. W tym celu wy­ko­rzy­stu­jemy Metodę Treningową ARMA.

W ARMA-PL nie ma mi­strzów, wszy­scy je­ste­śmy uczniami. Temat Dawnych Europejskich Sztuk Walki jest dość nowy, dla­tego też bra­kuje au­to­ry­te­tów w tej dzie­dzi­nie. Każdy po­wi­nien więc na wła­sną rękę sta­rać się od­kry­wać dawne na­uki, bę­dąc jed­no­cze­śnie go­to­wym do zmiany swo­jej in­ter­pre­ta­cji, je­śli okaże się ona błędna.

Jakie są cele istnienia ARMA-PL?

ARMA-PL nie jest brac­twem ani inną or­ga­ni­za­cją zwią­zaną z tra­dy­cjami ry­cer­skimi. Nie jest też szkołą walki te­atral­nej, ani ka­ska­der­skiej. Nie zaj­muje się od­twa­rza­niem hi­sto­rii poza te­ma­tem sztuk walk, w któ­rych pra­gnie uzy­skać do­sko­na­łość. Członkowie ARMA nie mu­szą po­sia­dać stro­jów od­po­wia­da­ją­cych epoce, choć nie­wąt­pli­wie wzbo­gaca to wie­dzę na te­mat ów­cze­snych sztuk walki. Nie ma na­to­miast kom­pro­mi­sów je­śli cho­dzi o broń i uzbro­je­nie – je­śli chcemy od­twa­rzać sztuki walki, oba te ele­menty mu­szą być re­pli­kami naj­lep­szej ja­ko­ści.

 1. Opracować pro­gramy tre­nin­gowe umoż­li­wia­jące ćwi­cze­nie daw­nych eu­ro­pej­skich sztuk walki z uwzględ­nie­niem róż­nic szkół i okre­sów. W tym celu mu­simy:
  • ze­brać i zba­dać źró­dła z in­te­re­su­ją­cego nas okresu;
  • do­ko­nać ich prak­tycz­nej in­ter­pre­ta­cji;
  • opra­co­wać sys­tem ćwi­czeń pro­wa­dzą­cych do opa­no­wa­nia od­kry­tych tech­nik.
 2. Zastosować te pro­gramy w prak­tyce.
 3. Przybliżyć pol­skiej pu­blicz­no­ści te­mat daw­nych eu­ro­pej­skich sztuk walki, ze szcze­gól­nym uwzględ­nie­niem oba­le­nia wielu mi­tów i prze­są­dów, ja­kimi zo­stały oto­czone.

Dla kogo jest ARMA-PL?

 1. Dla osób pra­gną­cych ak­tyw­nie ko­rzy­stać z do­świad­czeń pro­gramu tre­nin­go­wego opra­co­wa­nego przez ARMA,
 2. dla osób pra­gną­cych ak­tyw­nie uczest­ni­czyć w two­rze­niu i dzia­ła­niach mię­dzy­na­ro­do­wej spo­łecz­no­ści zaj­mu­ją­cej się prak­tycz­nym od­twa­rza­niem Dawnych Europejskich Sztuk Walki,
 3. dla osób pra­gną­cych ak­tyw­nie ćwi­czyć Dawne Europejskie Sztuki Walki.