Dane Stowarzyszenia, statut, dokumenty

Dane SDESW ARMA-PL

ARMA-PL jest pol­skim od­dzia­łem The Association For Renaissance Martial Arts (w skró­cie ARMA, po pol­sku Stowarzyszenie na rzecz Sztuk Walki Renesansu). Zrzesza osoby za­in­te­re­so­wane od­twa­rza­niem Dawnych Europejskich Sztuk Walki (w skró­cie: DESW; w Europie Zachodniej znane jako HEMA – Historical European Martial Arts) śre­dnio­wie­cza i no­wo­żyt­no­ści. Jego ce­lem jest ba­da­nie i spraw­dza­nie „w prak­tyce” – po­przez spar­ringi, cię­cie ostrymi mie­czami oraz walki na broń drew­nianą oraz sta­lową – sys­te­mów walki prze­ka­za­nych nam w ma­te­ria­łach źró­dło­wych, mak­sy­mal­nie wierne ich od­two­rze­nie oraz umoż­li­wie­nie bez­piecz­nej ich na­uki. Stowarzyszenie na Rzecz Dawnych Europejskich Sztuk Walki ARMA-PL ul. Jasnorzewskiej 5 m. 46 01-863 Warszawa Nr KRS: 0000470439 NIP: 5213653668 REGON: 146818530 Numer konta: Alior Bank 09 2490 0005 0000 4600 9180 4750 (składki człon­kow­skie oraz da­ro­wi­zny na cele sta­tu­towe)*.

* Poszczególne Sekcje mają swoje sub­konta słu­żące do za­rzą­dza­nia fi­nan­sami bie­żą­cymi zwią­za­nymi z dzia­łal­no­ścią lo­kalną, któ­rymi dys­po­nują pro­wa­dzący grupy. Prosimy NIE WPŁACAĆ na nie żad­nych skła­dek!

KWOTA UZYSKANA Z DAROWIZN W 2018 r.

119 603.93 zł

Zarząd

  1. Rafał Kramek (ARMA-PL Wrocław) – pre­zes 
  2. Konrad Świderek (ARMA-PL Warszawa) – wi­ce­pre­zes 
  3. Dorota Kramek (ARMA-PL Wrocław) – skarb­nik
  4. Jakub Okliński (ARMA-PL Olsztyn) – czło­nek Zarządu
  5. Malwina Kołb (ARMA-PL Poznań) – czło­nek Zarządu

Komisja Rewizyjna

  1. Ireneusz Nowak (ARMA-PL Warszawa)
  2. Milena Kowalska (ARMA-PL Warszawa)
  3. Krzysztof Kozak (ARMA-PL Bielsko-Biała)

Dokumenty Stowarzyszenia

  1. Wyciąg z KRS
  2. Statut SDESW ARMA-PL