Grupy Treningowe ARMA-PL

Bielsko-Biała

Grupa Bielsko-Bialska tre­nuje szer­mierkę dłu­gim mie­czem we­dług tra­dy­cji Johannesa Liechtenauera, głów­nie na pod­sta­wie trak­tatu mi­strza Sigmunda Ringecka. Dokładniejsze in­for­ma­cje drogą ma­ilową: Krzysztof Kozak: kryskozak(at)gmail.com Michał Pajda: gwynblade(at)poczta.fm Zapraszamy rów­nież na stronę in­ter­ne­tową grupy biel­skiej.

Kraków

Sekcja ARMA-PL Kraków zaj­muje się tre­nin­giem Blossfechten. Ćwiczymy: walkę dłu­gim mie­czem wg tra­dy­cji Johannesa Liechtenauera, w opar­ciu o in­ter­pre­ta­cję trak­ta­tów Hanko Döbringera, Petera von Danzing. Trenujemy rów­nież kord w opar­ciu o trak­taty mi­strza Johannesa Leckuchnera. Treningi od­by­wają się w sali szer­mier­czej Sekcji przy ulicy Królewskiej 51 w Krakowie. Dokładne szcze­góły do­stępne są na stro­nie szkolafechtunku.pl Kontakt Jakub Zabierowski – jakub.zabierowski@gmail.com Maciej Hammer – maciej.hammer@gmail.com

ARMA-PL Kraków KDF grupa re­kon­struk­cji fech­tunku daw­nego „Kunst Des Fechtens”. Zgłębiamy wie­dzę o szer­mierce Długim Mieczem i in­nych bro­niach daw­nych eu­ro­pej­skich sztuk walki. Ćwiczymy w opar­ciu o trak­taty mi­strza Meyera i mi­strza Fiore dei Liberi oraz in­nych mi­strzów mi­nio­nych epok. Treningi od­by­wają się na sali gim­na­stycz­nej ba­senu, ul. Francesco Nullo 23 Kraków w na­stę­pu­ją­cych go­dzi­nach:

 • Poniedziałek g.20:00-21:30
 • Środa g.20:00-21:30
 • Piątek g.20:00-21:30

Kontakt Grzegorz Magiera kirian13(at)gmail.com tel 505 80 69 80 Zapraszamy rów­nież na stronę in­ter­ne­tową grupy Krakowskiej KDF.

Olsztyn

Olsztyńska grupa tre­nuje szer­mierkę dłu­gim mie­czem oraz za­pasy na pod­sta­wie trak­tatu mi­strza Sigmunda Ringecka. Treningi od­by­wają się w po­nie­działki o 19.30 w Schronisku „Relaks”. Kontakt Jakub Okliński, parfuproject(at)gmail.com tel. 796053851

Poznań

Grupa Poznańska tre­nuje XVI- wieczną szer­mierkę dłu­gim mie­czem, głów­nie na pod­sta­wie trak­tatu Kunst Des Fechtens mi­strza Joachima Meyera uzu­peł­nianą o na­uki niemiec­kiej szkoły z XV w. Szczegółowe in­for­ma­cje do­stępne są na stro­nie Sekcji Poznańskiej www.fechtschule.pl

Kontakt Marek Helman marekhel(at)gmail.com tel. 690997156

Warszawa

Sekcja Warszawska zaj­muje się tre­nin­giem Blossfechten. Ćwiczymy: walkę dłu­gim mie­czem wg tra­dy­cji Johannesa Liechtenauera, w opar­ciu o in­ter­pre­ta­cję trak­ta­tów Hanko Döbringera, Sigmunda Ringecka oraz Codex Wallerstein. Treningi od­by­wają się w sali szer­mier­czej Sekcji przy ul. Zwrotniczej 6 (dziel­nica Wola). Szczegółowe in­for­ma­cje do­stępne są na stro­nie Sekcji Warszawskiej:

 • Konrad Świderek – swiderek.konrad(at)gmail.com
 • Fanpage sek­cji Warszawskiej – https://pl-pl.facebook.com/pages/category/Nonprofit-Organization/ARMA-PL-Warszawa-882556828464541/

Wrocław

Grupa wro­cław­ska po­dzie­lona jest na 2 sek­cje:

Sekcja 1 ćwi­czy walkę dłu­gim mie­czem w opar­ciu o źró­dła nie­miec­kie tra­dy­cji Liechtenauera (Sigmund Ringeck, Hanko Döbringer) oraz źró­dła tra­dy­cji wło­skich (Flos Duellatorum Fiorego dei Liberi). Terminy tre­nin­gów w okre­sie od paź­dzier­nika 2016r. do maja 2017 r:

 • Poniedziałek, godz. 18:50-20:50 grupy za­awan­so­wane
 • środa godz. 18:50-20:50 grupa po­cząt­ku­jąca
 • pią­tek godz. 18:50-20:50 grupy za­awan­so­wane

Miejsce tre­nin­gów Gimnazjum nr 23 ul. Jastrzębiej 26. (duża sala gim­na­styczna) W okre­sie od czerwca do wrze­śnia tre­nu­jemy w uzgod­nione wcze­śniej dni ty­go­dnia na bo­isku obok szkoły, w tej sa­mej lo­ka­li­za­cji.

Wszelkie ak­tu­alne in­for­ma­cje pu­bli­ku­jemy na na­szej stro­nie na Facebooku: facebook.com/ARMAWroclaw

UWAGA: w bie­żą­cym se­zo­nie tre­nin­go­wym za­koń­czy­li­śmy już re­kru­ta­cję do grupy po­cząt­ku­ją­cej!

Kontakt:

 • Anita Weber – anita(at)arsnovem.pl tel. 731 666 227 (kon­takt naj­le­piej sms – w pracy nie za­wsze mogę ode­brać). 
 • Piotr Kamiński – piotrr.kaminski(at)gmail.com
 • Rafał Kramek – rafalkramek(at)gmail.com

 Sekcja 2 ćwi­czy miecz długi we­dług tra­dy­cji nie­miec­kiej na pod­sta­wie trak­tatu Sigmunda Ringecka. Kontakt Piotr Marchlik kol4(at)poczta.wp.pl tel. 609 001 659

Inne europejskie oddziały ARMA

Oddział ARMA w Grecji

Inne grupy treningowe Dawnych Europejskich Sztuk Walki w Polsce

Jeśli w Waszym mie­ście nie ma od­działu ARMA-PL albo nie je­ste­ście za­in­te­re­so­wani uczest­ni­cze­niem w struk­tu­rach ARMA, po­da­jemy li­stę or­ga­ni­za­cji za­przy­jaź­nio­nych z nami, które cie­szą się na­szym za­ufa­niem i któ­rych cele oraz me­tody dzia­ła­nia są w du­żym stop­niu zbieżne z na­szymi:

Ponadto ARMA-PL ści­śle współ­pra­cuje z Polską Federacją Dawnych Europejskich Sztuk Walki FEDER pod­czas or­ga­ni­za­cji im­prez oraz po­przez udział Scholarów oraz Afiliatów ARMA-PL w za­wo­dach or­ga­ni­zo­wa­nych przez FEDER. Oprócz tego część Scholarów jest rów­nież ak­tyw­nymi człon­kami Federacji.