Korzyści z członkostwa w ARMA-PL

Forum ARMA-PL

W od­po­wie­dzi na py­ta­nia do­ty­czące po­wo­dów, dla któ­rych warto wstą­pić w sze­regi ARMA-PL przed­sta­wiamy ak­tu­alną li­stę ko­rzy­ści do­stęp­nych dla peł­no­praw­nych Scholarów (czyli człon­ków sto­wa­rzy­sze­nia):

1) moż­li­wość uczest­ni­cze­nia w Zjazdach Krajowych ARMA-PL;
2) zniżki na wy­da­rze­nia i pu­bli­ka­cje wspie­rane przez ARMA-PL;
3) moż­li­wość ko­rzy­sta­nia z do­fi­nan­so­wa­nia ba­dań, wy­stą­pień na kon­fe­ren­cjach, po­ka­zów itp., któ­rych re­ali­za­cja po­krywa się ze sta­tu­to­wymi ce­lami Stowarzyszenia;
4) moż­li­wość do­fi­nan­so­wa­nia wy­jaz­dów na za­wody za­gra­niczne dla wy­róż­nia­ją­cych się za­wod­ni­ków;
5) moż­li­wość wspar­cia fi­nan­so­wego pod­czas za­kupu sprzętu dla sek­cji lub po­je­dyn­czych człon­ków przez Stowarzyszenie;
6) ko­rzy­sta­nie z oso­bo­wo­ści praw­nej;
7) zniżki u nie­któ­rych do­staw­ców sprzętu do DESW.

W spra­wie do­fi­nan­so­wań na­leży kon­tak­to­wać się bez­po­śred­nio z Zarządem, a zni­żek – z in­struk­to­rem pro­wa­dzą­cym daną sek­cję.