Test ARMA Scholar

© 2002 Bartłomiej Walczak, © 2011 Maciej Talaga

Test na sto­pień Scholara ma za za­da­nie zi­den­ty­fi­ko­wać osoby za­in­te­re­so­wane od­twa­rza­niem Dawnych Europejskich Sztuk Walki oraz peł­nym człon­ko­stwem w ARMA. Jest on na tyle pro­sty, że każdy bę­dzie w sta­nie zdać go naj­póź­niej po trzech mie­sią­cach tre­ningu, na­wet bez part­nera. Składa się on z czę­ści teo­re­tycz­nej i czę­ści prak­tycz­nej:

Część teoretyczna

  1. Wymień na­zwi­ska pię­ciu do­wol­nych mi­strzów Dawnych Europejskich Sztuk Walki i krótko scha­rak­te­ry­zuj opi­sy­wane przez nich tra­dy­cje.
  2. Wymień, po­każ i opisz po­szcze­gólne czę­ści dłu­giego mie­cza.
  3. Na przy­kła­do­wym ry­sunku wy­mień i wskaż po­szcze­gólne czę­ści uzbro­je­nia ochron­nego ry­ce­rza z XIV lub XV wieku.

Część praktyczna

Jej kształt różni się w po­szcze­gól­nych Grupach Treningowych, gdyż wy­nika z ma­te­riału źró­dło­wego, na któ­rym dana Grupa pra­cuje. Szczegółowe in­for­ma­cje można uzy­skać u in­struk­to­rów. Poniżej przy­kła­dowy ze­staw wy­ma­gań, który ob­ra­zuje mniej wię­cej po­ziom trud­no­ści próby:

  1. Zaprezentuj 4 pod­sta­wowe kroki (pod­sta­wowy [szer­mier­czy, „pół­krok”], prze­krok, krok długi [wy­pad] i tra­wers.
  2. Zaprezentuj 4 pod­sta­wowe ude­rze­nia dłu­gim mie­czem (Öberhau, Unterhau).
  3. Zaprezentuj 4 pod­sta­wowe pchnię­cia dłu­gim mie­czem (Öberstich, Unterstich).
  4. Zaprezentuj 4 pod­sta­wowe po­stawy wy­mie­nione w nie­miec­kiej szkole dłu­giego mie­cza Zaprezentuj 4 pod­sta­wowe po­stawy wy­mie­nione w nie­miec­kiej szkole dłu­giego mie­cza (Pflug, Ochs, Vom Tag, Alber).

Test ten można za­li­czyć w do­wol­nej chwili, na­wet w mo­men­cie wstą­pie­nia do ARMA-PL. Po za­li­cze­niu te­stu osoba może zo­stać peł­no­praw­nym człon­kiem ARMA-PL z ty­tu­łem ARMA Scholar lub Afiliatem, czyli osobą sto­wa­rzy­szoną z kon­kretną Grupą Treningową bez peł­nego człon­ko­stwa.

Wybór ten umoż­li­wia zde­cy­do­wa­nie, już po zdo­by­ciu pod­sta­wo­wej wie­dzy oraz umie­jęt­no­ści prak­tycz­nych, w ja­kiej for­mie bę­dzie się uczest­ni­czyć w dzia­łal­no­ści or­ga­ni­za­cji.

Afiliaci mogą ćwi­czyć wraz z Grupą Treningową ARMA-PL, jed­nak nie mają wstępu na im­prezy za­mknięte ARMA-PL (ta­kie jak Zjazd Krajowy), ani na prze­zna­czone dla peł­no­praw­nych człon­ków fora oraz strony in­ter­ne­towe. W do­wol­nej chwili każdy Afiliat może pod­jąć de­cy­zję o zo­sta­niu Scholarem, za zgodą in­nego Scholara, który za niego po­rę­czy.

Scholarzy mają pe­łen do­stęp do wszel­kich za­so­bów ARMA-PL, fo­rów oraz im­prez. Mogą, po speł­nie­niu wa­run­ków, przy­stę­po­wać do eg­za­mi­nów na wyż­sze stop­nie, je­żeli zo­staną one uru­cho­mione (Adept oraz Wolny Scholar). Jednak w za­mian od Scholarów ocze­kuje się za­an­ga­żo­wa­nia w roz­wój wła­sny oraz pro­mo­cję DESW. Zobowiązani są także do opła­ca­nia rocz­nej składki człon­kow­skiej, która prze­zna­czana jest na utrzy­ma­nie strony in­ter­ne­to­wej, fo­rum oraz, w ra­zie nad­wy­żek, na or­ga­ni­za­cję Zjazdu Krajowego ARMA-PL lub inne im­prezy.