MSaS_Irek

Podcast “Między Sportem a Sztuką” – rozmowa z Ireneuszem Nowakiem

Ireneusz Nowak, in­struk­tor DESW z po­nad 10-letnim sta­żem oraz wie­lo­letni czło­nek SDESW ARMA-PL, wy­stą­pił w naj­now­szym pod­ca­ście “Między Sportem a Sztuką”. W roz­mo­wie opo­wiada o trud­nych po­cząt­kach i ewo­lu­cji DESW w Polsce oraz o nad­cho­dzą­cych wy­zwa­niach. Zapraszamy do wy­słu­cha­nia.

Opublikowano w Aktualności.