Prawdy i mity o szermierce średniowiecznej w grach komputerowych

Nasi przed­sta­wi­ciele z ARMA-PL Kraków oraz ich to­wa­rzy­sze z Grupy Silkfencing na­wią­zali współ­pracę z ser­wi­sem TVGry.pl i na­krę­cili ma­te­riał edu­ka­cyjny oma­wia­jący różne aspekty daw­nej szer­mierki w opar­ciu o ob­raz tej sztuki walki kre­owany przez gry kom­pu­te­rowe. Szczerze po­le­camy, bo film jest wartki, przy­stępny dla la­ików oraz – co szcze­gól­nie ważne – rze­telny.

Opublikowano w Aktualności.