K_Worochta_2

Sztuka „Worochta” – SDESW ARMA-PL współautorem pojedynku na szable

22 stycz­nia 2022 r. miała miej­sce pre­miera sztuki te­atral­nej „Worochta” wy­sta­wio­nej przez uczniow­ski Teatr Yorick. Akcja roz­gry­wała się na Kresach II Rzeczpospolitej w po­ło­wie lat 30. XX w., gdzie w ma­low­ni­czej hu­cul­skiej sce­ne­rii ro­ze­grała się sen­sa­cyjna in­tryga. Sztukę wy­sta­wił uczniow­ski Teatr Yorick przy Szkołach św. Tomasza z Akwinu w Józefowie.

Jędrzej Jakubowski z war­szaw­skiego od­działu SDESW ARMA-PL wsparł tą ini­cja­tywę przy­go­to­wu­jąc cho­re­ogra­fię po­je­dynku na sza­ble i szko­ląc do niego ak­to­rów. 

Pomimo epi­de­mii sztuka zo­stała wy­sta­wiona w kla­sycz­nej for­mie z udzia­łem pu­blicz­no­ści – cie­sząc się du­żym za­in­te­re­so­wa­niem.

Opublikowano w Aktualności.