Badanie traktatów szermierczych: wykład

Wykład na te­mat moż­li­wo­ści i trud­no­ści zwią­za­nych z ba­da­niem trak­ta­tów szer­mier­czych.
Sesja „Między na­uką a prak­tyką” to­wa­rzy­sząca wy­sta­wie „Szable w dłoń! Szermierka sza­blą jako pol­skie dzie­dzic­two kul­tu­rowe” zor­ga­ni­zo­wa­nej w paź­dzier­niku ubie­głego roku przez Muzeum UJ oraz grupę Silkfencing, ARMA-PL Kraków i Krakowską Szkołę Fechtunku.

Zapraszamy do oglą­da­nia!

SesjaKraków

ARMA-PL po uniwersytecku! Nasz wkład w wystawę i sesję naukową na UJ

Pod ko­niec ubie­głego roku nasi re­pre­zen­tanci z Krakowskiej Szkoł Fechtunku – Jakub Zabierowski i Maciej Hammer – byli za­an­ga­żo­wani w zwień­czone suk­ce­sem przed­się­wzię­cie po­pu­la­ry­za­cyjne za­ini­cjo­wane przez Jerzego Miklaszewskiego z grupy Silkfencing: wy­stawę pt. „Szable w dłoń! Szermierka sza­blą jako pol­skie dzie­dzic­two na­ro­dowe” (Muzeum UJ, Collegium Maius, Kraków).

Czytaj da­lej

APD

Nowe publikacje naszych Scholarów!

Z przy­jem­no­ścią do­no­simy, że w opu­bli­ko­wa­nym tego lata 6. nu­me­rze Acta Periodica Duellatorum, pierw­szego na świe­cie cza­so­pi­sma aka­de­mic­kiego po­świę­co­nemu ba­da­niom nad DESW, uka­zały się dwa ar­ty­kuły na­pi­sane przez na­szych Scholarów.

Czytaj da­lej