Cgm_582_035r

Techniki traktatowe a odruch ucieczki

Artur Jurczyk, Stowarzyszenie Dawnych Europejskich Sztuk Walki VECTIR

Szanowni Adepci DESW,

Za na­mową Maćka Talagi, przy­go­to­wa­łem ten oto krótki ar­ty­kuł ma­jący na celu roz­wi­nię­cie te­matu od­ru­chów istot­nych dla za­sto­so­wa­nia in­te­re­su­ją­cych nas tech­nik walki bro­nią białą.

Czytaj da­lej