Falcons Cup i T3 w Obornikach

Registration Form: https://goo.gl/forms/dqKcvQr8TcTFg9cB2
Schedule: http://feder.org.pl/scheduele-t3/

Dear fen­cers,

You re­mem­ber grat suc­ces of first edi­tion of Falcons Cup and Team Triathlon Tournament in 2016. We wan­ted to re­peat and expand the suc­cess of the last year’s to­ur­na­ment.
Ladies and gen­tle­men, Falcons Cup and Team Triathlon Tournament are now of­fi­cially the Polish Championships.

The idea is to make use of the for­mat used in sport fen­cing – team com­pe­ti­tions. You will need a team of three fen­cers (with one optio­nal sub­sti­tute fi­gh­ter in case of emer­gency). You fi­ght aga­inst other te­ams. Each fi­ght con­si­sts of three sub-fights to 5, 10, and 15 po­ints. First fi­ght is fo­ught with long­swords, se­cond with ra­piers and the fi­nal one with sa­bres. The first team to re­ach 15 po­ints wins the fi­ght. Points ga­ined in in­di­vi­dual fi­ghts carry on to the next fi­ght until the li­mit of 15 po­ints is re­ached.

Fighters are not re­stric­ted to a sin­gle we­apon and may fi­ght with ra­piers in some fi­ghts and, say, sa­bres in others.Therefore, du­ring each con­fron­ta­tion of two te­ams, the or­der of fi­gh­ters de­le­ga­ted to the three sub-fights is de­ci­ded in­de­pen­den­tly by both te­ams and pre­sen­ted to the re­fe­ree in se­cret.

We are big fans of be­ing in­c­lu­sive when it co­mes to fen­cing, and we are gi­ving an ad­van­tage to te­ams that will in­c­lude wo­men in their ranks. Such te­ams will get in­si­ght into the or­der of fen­cers cho­sen by the op­po­sing team, so they will be able to ad­just their own or­der to bet­ter co­un­ter the streng­ths of their op­po­nents.
The event va­lues te­am­work, spor­t­sman­ship and good fen­cing (not li­mi­ted to the long­sword!). The te­ams can con­sist of who­ever you want (mi­xed gen­ders, clubs or even co­un­tries).
T3 will be pre­ce­ded by in­di­vi­dual com­pe­ti­tion in Longsword, Rapier and Saber in „Falcons Cup” to­ur­na­ment

I hope you are exci­ted by now. We su­rely are.

Best re­gards,
FCT3 team

Szabla _SF

I Turniej Ligowy Szabli i Rapiera w Wieliczce

Zaplanowanie zo­stały dwa tur­nieje w kon­wen­cji ligi spor­to­wej pod pa­tro­na­tem FEDER.

Pierwszy otwarty tur­niej sta­lo­wej sza­bli.

Drugi otwarty tur­niej kol­nego ra­piera.

Dodatkowo od­bę­dzie się spe­cjalna edy­cja tur­nieju korda. Gdzie wy­brani wal­czący, re­pre­zen­tu­jący różne kluby, będą zma­gać się w star­ciach to­czo­nych na eks­pe­ry­men­tal­nych za­sa­dach przy­go­to­wa­nych  spe­cjal­nie dla sta­lo­wych kor­dów.

BLOSS_Poznań

Bloss Cup 2017 – Ligowy Puchar Polski FEDER w Szermierce Historycznej

Szanowni Szermierze!

Zapraszamy was na drugi Puchar Polski Ligi Szermierki Historycznej FEDER 2017- Bloss Cup.  Puchar Odbędzie się w week­end 24-25 Czerwca 2017 w Poznaniu w prze­pięk­nej hali spor­to­wej na ul. św. Marii Magdaleny 11 w Poznaniu.

Rozegramy trzy kon­ku­ren­cje li­gowe: Długi Miecz, Rapier oraz Szabla. Jeżeli bę­dzie­cie chętni aby ro­ze­grać czwartą kon­ku­ren­cję dru­ży­nową T3 w nie­dzielę po­po­łu­dniu po za­koń­cze­niu pu­cha­rów in­dy­wi­du­al­nych to bę­dzie taka moż­li­wość.

Na tur­nieju bę­dzie moż­li­wość wy­na­ję­cia fe­dera, sza­bli lub ra­piera w ce­nie 100zł.

Zapraszamy do udziału!

Rejestracja (Registration)

20 maj 2017 – Termin wcze­snej by TermCoach" href="http://feder.org.pl/bloss-cup-2017/#69048706"> re­je­stra­cji. Po tym ter­mi­nie koszt udziału wzro­śnie o 10zł/ kon­ku­ren­cję.
12 czer­wiec 2017 – Termin za­mknię­cia by TermCoach" href="#89976441"> re­je­stra­cji.

Formularz re­je­stra­cyjny (Registration Form).

Regulaminy (Rulesets)

FEDER re­gu­la­minFEDER ru­le­setsFEDER we­apon re­qu­ire­ments.

Koszt udziału (Prices):

Konkurencje (Competition) Cena
Jedna ( One) 90zł
Dwie  (Two) 150zł
Trzy (Three) 210zł

 

 

 

 

 

Konto (Wire trans­fer):
Polska Federacja Dawnych Europejskich Sztuk Walki – FEDER
ul. Majakowskiego 44 m 2
54-317 Wrocław
Polska/Poland
71 1090 2503 0000 0001 1011 7155 (PL71 1090 2503 0000 0001 1011 7155 BIC: WBKPPLPP)
Tytułem: Bloss Cup – Imię Nazwisko – Kod Turnieju (DM – Długi Miecz, SZ – Szabla, RP – Rapier)
Przykład: Bloss Cup – Jan Nowak – DM, SZ, RP
Title: Bloss Cup – First Name Last Name – Tournament Code (DM – Long Sword, SZ – Saber, RP – Rapier)
Example: Bloss Cup – John Doe – DM, SZ, RP

Plan imprezy (Schedule):

Sobota – 24 czerwca (Saturday – 24 June) – Bloss Cup Eliminacje (Eliminations)

08:00 – 09:30 Rejestracja (Registration)

09:30 – 13:30  Eliminacje Turnieju Długiego Miecza Open Long Sword Eliminations)

13:30 – 14:30  prze­rwa obia­dowa (Lunch Time)

14:30 – 18:00  Eliminacje Turnieju Rapiera Open Rapier Eliminations)

18:00 – 21:00  Eliminacje Turnieju Szabli (Open Sabre Eliminations)

Niedziela – 24 czerwca (Sunday – 25 June) – Bloss Cup Finały (Finals)

09:00 – 11:00  Faza Pucharowa Turnieju Długiego Miecza (Open Long Sword Knockout Phase)

11:00 – 13:00  Faza Pucharowa Turnieju Rapiera (Open Rapier Knockout Phase)

13:00 – 15:00  Faza Pucharowa Turnieju Szabli (Open Sabre Knockout Phase)

15:00 – 16:00  Dekoracja zwy­cięz­ców (Awarding Ceremony)

Strona wy­da­rze­nia na Facebook

ARMA-PL Poznań

Wioska Dawnych Europejskich Sztuk Walki na Pyrkonie!

 

W tym roku tra­dy­cyj­nie już ARMA- PL Poznań weź­mie udział w naj­więk­szym kon­wen­cie fan­ta­styki w Polsce!

Pyrkon od­bę­dzie się w dniach 28-30.04.2017 i przez cały czas trwa­nia fe­sti­walu bę­dzie można nas zna­leźć w Fantasium Suburbium w wio­sce DESW.

 Dodatkowo bę­dziemy pro­wa­dzić atrak­cje na Placu Marka:

Piątek:

16.30 – 18.00 – ‘Waść ma­chasz jak ce­pem’ – warsz­tat sza­bli w sztuce krzy­żo­wej

18.30 – 21.00 – ‘Bądź jak Wołodyjowski’ – tur­niej sza­bli

Sobota:

12.00 – 13.30 – ‘Bądź lep­szy niż Geralt’ –warsz­tat dłu­giego mie­cza

15.00 – 17.30 – ‘Królobójcy’ – tur­niej dłu­giego mie­cza

18.00 – 21.00 – Turniej Deathmatch i Capture the flag

Niedziela:

12.00 – 13.30 – ‘Po co komu ha­la­barda?’ – warsz­tat ha­la­bardy

 W wio­sce bę­dziemy cały czas udzie­lać in­for­ma­cji na te­mat Stowarzyszenia ARMA –PL – co ro­bimy i jak można do nas do­łą­czyć.

Szukajcie nas pod ba­ne­rem ARMA-PL Poznań.

Zapraszamy ser­decz­nie do od­wie­dze­nia nas i wzię­cia udziału w atrak­cjach!

 

MagnumSalCup

Magnum Sal Cup

Turniej bę­dzie opie­rał się na za­sa­dach DESW, gdzie spo­tkać będą się mo­gli ćwi­czący za­chod­nie i wschod­nie Sztuki Walki.

Turniej broni mie­sza­nej po­le­gać bę­dzie na wy­bo­rze broni tuż przed walką, ade­kwat­nie do sys­temu, który będą wy­ko­rzy­sty­wać, jed­nak ak­cep­to­walny bę­dzie wy­bór tylko kon­kret­nych ze­sta­wów broni.  Walka od­by­wać się bę­dzie do okre­ślo­nej li­czy punk­tów lub okre­ślo­nej ilo­ści starć. Każda po­tyczka bę­dzie trwała do za­da­nia bez­po­śred­niego tra­fie­nia (pchnię­cia bądź cię­cia) z ro­zej­ściem za którą bę­dzie roz­da­wana od­po­wied­nia ilość punk­tów.

Broń syn­te­tyczna

Dostępna broń syn­te­tyczna bę­dzie spe­cjal­nie przy­go­to­waną na ten tur­niej bro­nią two­rzoną przez firmę Silkfencing Synthetics.

Do dys­po­zy­cji będą na­stę­pu­jące typy broni:

 • Miecz Długi
 • Miecz typ XIV
  • Miecz typ XIV oraz Puklerz
  • Miecz typ XIV oraz Tarcza
 • Miecz typ X
  • Miecz typ X oraz Puklerz
  • Miecz typ X oraz Tarcza
 • Dussack
  • Dussack oraz Puklerz
  • Dussack oraz Tarcza
 • Katana
  • Katana oraz Wakizashi
 • Mieczorapier
  • Mieczorapier i Puklerz
  • Mieczorapier i Tarcza
 • Rapier sieczno-kolny
  • Rapier Sieczno-Kolny i Puklerz
  • Rapier Sieczno-Kolny i Lewak
 • Szabla w ty­pie wschod­nim
  • Szabla w ty­pie wschod­nim i Puklerz
 • Szabla w ty­pie za­chod­nim
 • Szabla Czarna

Rejestracja

Rejestracji można do­ko­nać już dziś. Wystarczy do­ko­nać wpłaty re­je­stra­cyj­nej w wy­so­ko­ści 80 PLN na konto prze­słane w ma­ilu po­twier­dza­ją­cym. W ra­mach wpłaty da­jemy do dys­po­zy­cji wodę oraz broń syn­te­tyczną i uczest­nic­two w tur­nieju.

W celu re­je­stra­cji na­leży wy­słać ma­ila na z po­niż­szymi in­for­ma­cjami:

·         Imię i Nazwisko,

·         Nazwę Klubu (lub wpi­su­jemy „Bez Klubu”)

·         Czy po­trzebny bę­dzie ja­ki­kol­wiek do­dat­kowy sprzęt

·         Czy chcesz po­móc w sę­dzio­wa­niu

·         Czy po­trze­bu­jesz po­mocy w zna­le­zie­niu za­kwa­te­ro­wa­nia

Dalsze wy­tyczne otrzy­ma­cie w zwrot­nym po­twier­dze­niu re­je­stra­cji

Niestety nie mo­żemy za­pew­nić miej­sca do spa­nia dla uczest­ni­ków i trzeba wy­ku­pić so­bie miej­sca w oko­licz­nych hotelach/hostelach czy mo­te­lach.

Na miej­scu znaj­duje się bu­fet, który w ni­skich ce­nach przy­go­tuje świetny po­si­łek.

http://www.bistrokampus.pl/index.php

Brak Sprzętu?

Specjalnym aspek­tem tego tur­nieju bę­dzie moż­li­wość wy­po­ży­cze­nia czę­ści sprzętu. Do dys­po­zy­cji będą 4 ma­ski z osło­nami, 4 ze­stawy osłon dłoni oraz 4 ze­stawy osłon ciała.

Możliwość ko­rzy­sta­nia z nich przez różne osoby ob­cią­żone bę­dzie opłatą 40 PLN. Wymagane do ko­rzy­sta­nia bę­dzie po­sia­da­nie cze­goś co ochroni sprzęt przed za­po­ce­niem (np. czapka lub ko­mi­niarka pod ma­skę)

durchschlag

Durchschlag 2017

Grupa szer­mier­cza Mordschlag Łódź ma za­szczyt w imie­niu swoim i Federacji FEDER za­pro­sić na za­wody DESW Durchschlag 2017.
 
Harmonogram im­prezy:

so­bota
9:15 po­twier­dze­nia przy­by­cia i przy­wi­ta­nie
10:00 – 12:30 – ra­pier
13:00-15:30 – długi miecz
16:00-18:30 – sza­bla

nie­dziela
9:15 po­twier­dze­nia przy­by­cia i przy­wi­ta­nie
10:00-19:00 – tur­niej dru­żyn

 
Spotkamy się w ostat­nim week­en­dzie lu­tego, w Łodzi, w sie­dzi­bie YMCA w sa­mym cen­trum mia­sta. Podążając wy­ty­czoną przez Federację for­mułą, po­dob­nie jak w Obornikach pod­czas FC/T3, bę­dziemy mo­gli zmie­rzyć się za­równo w tur­nie­jach in­dy­wi­du­al­nych (miecz, sza­bla, ra­pier – w so­botę) jak i w tur­nieju dru­żyn (w nie­dzielę).

Co jesz­cze mu­si­cie wie­dzieć?

-Będziemy wal­czyć we­dług obec­nego re­gu­la­minu FEDER, jed­nakże z pew­nymi zmia­nami (kara po 3 du­blach dla lo­sowo wy­bra­nego z wal­czą­cych, inna for­muła do­grywki) – wszystko zo­sta­nie nie­długo ogło­szone, ale zmiany nie będą zmie­niały za­sad­ni­czej for­muły.

-Będzie moż­li­wość wy­po­ży­cze­nia sza­bel i ra­pie­rów w kosz­cie 50 zł za jedną broń.

-W wy­padku du­żej ilo­ści zgło­szeń, nie bę­dzie moż­li­wo­ści wzię­cia udziału we wszyst­kich kon­ku­ren­cjach ze wzglę­dów cza­so­wych – w zgło­sze­niu bę­dzie trzeba usta­lić prio­ry­tet kon­kret­nych kon­ku­ren­cji i to on bę­dzie de­cy­do­wać w ta­kich oko­licz­no­ściach.

Wkrótce opu­bli­ku­jemy re­gu­la­min z po­praw­kami, skład sę­dziow­ski i otwo­rzymy re­je­stra­cję. Narazie re­zer­wuj­cie datę!

Czego od Was po­trze­bu­jemy?

-Oczywiście zgło­szeń i czasu w ów week­end :-)

-Potrzebni są ochot­nicy na sę­dziów bocz­nych i pro­to­ko­lan­tów – po­sta­ramy się wszyst­kich, a szcze­gól­nie osoby które po­mogą sa­memu nie star­tu­jąc, wy­na­gro­dzić fi­nan­sowo.

-Doświadczonych sę­dziów głów­nych (któ­rym pro­po­nu­jemy oczy­wi­ście za­płatę) – mamy już w tym za­kre­sie pewne usta­le­nia, ale do­świad­czo­nych oczu ni­gdy zbyt dużo!

-Ochotników ma­ja­cych sprzęt vi­deo (ka­mery, ta­blety) – pro­simy o zgło­sze­nie się z moż­li­wo­ścią udo­stęp­nie­nia owego sprzętu w ra­mach po­mocy sę­dziow­skiej.

Serdecznie za­pra­szamy wszyst­kich szer­mie­rzy, wi­dzów i chęt­nych!