Falcons Cup i T3 w Obornikach

Registration Form: https://goo.gl/forms/dqKcvQr8TcTFg9cB2
Schedule: http://feder.org.pl/scheduele-t3/

Dear fen­cers,

You re­mem­ber grat suc­ces of first edi­tion of Falcons Cup and Team Triathlon Tournament in 2016. We wan­ted to re­peat and expand the suc­cess of the last year’s to­ur­na­ment.
Ladies and gen­tle­men, Falcons Cup and Team Triathlon Tournament are now of­fi­cially the Polish Championships.

The idea is to make use of the for­mat used in sport fen­cing – team com­pe­ti­tions. You will need a team of three fen­cers (with one optio­nal sub­sti­tute fi­gh­ter in case of emer­gency). You fi­ght aga­inst other te­ams. Each fi­ght con­si­sts of three sub-fights to 5, 10, and 15 po­ints. First fi­ght is fo­ught with long­swords, se­cond with ra­piers and the fi­nal one with sa­bres. The first team to re­ach 15 po­ints wins the fi­ght. Points ga­ined in in­di­vi­dual fi­ghts carry on to the next fi­ght until the li­mit of 15 po­ints is re­ached.

Fighters are not re­stric­ted to a sin­gle we­apon and may fi­ght with ra­piers in some fi­ghts and, say, sa­bres in others.Therefore, du­ring each con­fron­ta­tion of two te­ams, the or­der of fi­gh­ters de­le­ga­ted to the three sub-fights is de­ci­ded in­de­pen­den­tly by both te­ams and pre­sen­ted to the re­fe­ree in se­cret.

We are big fans of be­ing in­c­lu­sive when it co­mes to fen­cing, and we are gi­ving an ad­van­tage to te­ams that will in­c­lude wo­men in their ranks. Such te­ams will get in­si­ght into the or­der of fen­cers cho­sen by the op­po­sing team, so they will be able to ad­just their own or­der to bet­ter co­un­ter the streng­ths of their op­po­nents.
The event va­lues te­am­work, spor­t­sman­ship and good fen­cing (not li­mi­ted to the long­sword!). The te­ams can con­sist of who­ever you want (mi­xed gen­ders, clubs or even co­un­tries).
T3 will be pre­ce­ded by in­di­vi­dual com­pe­ti­tion in Longsword, Rapier and Saber in „Falcons Cup” to­ur­na­ment

I hope you are exci­ted by now. We su­rely are.

Best re­gards,
FCT3 team

w3 2017

Warszawskie Warsztaty Walki W3 2017

Plan im­prezy
Dzień I – so­bota
9.00 – 9.30 Oficjalne roz­po­czę­cie im­prezy
9.30 – 12.30 Blok Warsztatowy
„Nie walcz z sys­te­mem, walcz sys­te­mowo. Czyli, jak my­śleć o ca­ło­ści” lub „Miecz za­czyna się w dło­niach. Czyli chwyt to pod­stawa”.
12.30 – 13.30 Obiad
13.30 – 15.00 Turniej Form Historycznych
15.00 – 17.30 Ryneczek Wiedzy, „Sword: The ga­the­ring”, Walki na Gwizdek
17.30 – 20.00 Fechtschule
20.00 Ogłoszenie skła­dów grup na tur­niej „Open”…
21:15 – Beerhaw
 
Dzień II – nie­dziela
9.00 – 9.30 Przygotowanie do Turnieju
9.30 – 12.00 Turniej “Open” Długiego Miecza faza gru­powa cz.1
12.00 – 12.30 Przerwa
12.30 – 15.00 Turniej “Open” Długiego Miecza faza gru­powa cz.2
15.00 – 16.30 Turniej “Open” Długiego Miecza eli­mi­na­cje i FINAŁ
16.30 – 17.00 Dekoracja zwy­cięz­ców oraz za­koń­cze­nie im­prezy
UWAGA! Organizatorzy za­strze­gają so­bie prawo do zmian w pla­nie im­prezy.
 
Koszt uczest­nic­twa:
170 PLN + 20 PLN w przy­padku startu w Turnieju „OPEN” Długiego Miecza.

http://thearma.pl/w3/rejestracja-2017/

w3 2017

Warszawskie Warsztaty Walki – W3. Rejestracja ruszyła

Szermierzu!

Warszawka Sekcja ARMA-PL w dniach 30.09-1.10.2017 po raz ósmy ma za­szczyt za­pro­sić wszyst­kich mi­ło­śni­ków Dawnych Europejskich Sztuk Walki na praw­dziwą ucztę emo­cji. Przygotowaliśmy dla Was do wy­bór z dwóch warsz­ta­tów, drugą edy­cję Turnieju Form Historycznych, otwartą prze­strzeń wy­miany do­świad­czeń, Fechtschule i Turniej Miecza Długiego, który w tym roku jest czę­ścią Historical Fencing Leauge FEDER 2017. 

Zapraszamy!

BLOSS_Poznań

Bloss Cup 2017 – Ligowy Puchar Polski FEDER w Szermierce Historycznej

Szanowni Szermierze!

Zapraszamy was na drugi Puchar Polski Ligi Szermierki Historycznej FEDER 2017- Bloss Cup.  Puchar Odbędzie się w week­end 24-25 Czerwca 2017 w Poznaniu w prze­pięk­nej hali spor­to­wej na ul. św. Marii Magdaleny 11 w Poznaniu.

Rozegramy trzy kon­ku­ren­cje li­gowe: Długi Miecz, Rapier oraz Szabla. Jeżeli bę­dzie­cie chętni aby ro­ze­grać czwartą kon­ku­ren­cję dru­ży­nową T3 w nie­dzielę po­po­łu­dniu po za­koń­cze­niu pu­cha­rów in­dy­wi­du­al­nych to bę­dzie taka moż­li­wość.

Na tur­nieju bę­dzie moż­li­wość wy­na­ję­cia fe­dera, sza­bli lub ra­piera w ce­nie 100zł.

Zapraszamy do udziału!

Rejestracja (Registration)

20 maj 2017 – Termin wcze­snej by TermCoach" href="http://feder.org.pl/bloss-cup-2017/#69048706"> re­je­stra­cji. Po tym ter­mi­nie koszt udziału wzro­śnie o 10zł/ kon­ku­ren­cję.
12 czer­wiec 2017 – Termin za­mknię­cia by TermCoach" href="#89976441"> re­je­stra­cji.

Formularz re­je­stra­cyjny (Registration Form).

Regulaminy (Rulesets)

FEDER re­gu­la­minFEDER ru­le­setsFEDER we­apon re­qu­ire­ments.

Koszt udziału (Prices):

Konkurencje (Competition) Cena
Jedna ( One) 90zł
Dwie  (Two) 150zł
Trzy (Three) 210zł

 

 

 

 

 

Konto (Wire trans­fer):
Polska Federacja Dawnych Europejskich Sztuk Walki – FEDER
ul. Majakowskiego 44 m 2
54-317 Wrocław
Polska/Poland
71 1090 2503 0000 0001 1011 7155 (PL71 1090 2503 0000 0001 1011 7155 BIC: WBKPPLPP)
Tytułem: Bloss Cup – Imię Nazwisko – Kod Turnieju (DM – Długi Miecz, SZ – Szabla, RP – Rapier)
Przykład: Bloss Cup – Jan Nowak – DM, SZ, RP
Title: Bloss Cup – First Name Last Name – Tournament Code (DM – Long Sword, SZ – Saber, RP – Rapier)
Example: Bloss Cup – John Doe – DM, SZ, RP

Plan imprezy (Schedule):

Sobota – 24 czerwca (Saturday – 24 June) – Bloss Cup Eliminacje (Eliminations)

08:00 – 09:30 Rejestracja (Registration)

09:30 – 13:30  Eliminacje Turnieju Długiego Miecza Open Long Sword Eliminations)

13:30 – 14:30  prze­rwa obia­dowa (Lunch Time)

14:30 – 18:00  Eliminacje Turnieju Rapiera Open Rapier Eliminations)

18:00 – 21:00  Eliminacje Turnieju Szabli (Open Sabre Eliminations)

Niedziela – 24 czerwca (Sunday – 25 June) – Bloss Cup Finały (Finals)

09:00 – 11:00  Faza Pucharowa Turnieju Długiego Miecza (Open Long Sword Knockout Phase)

11:00 – 13:00  Faza Pucharowa Turnieju Rapiera (Open Rapier Knockout Phase)

13:00 – 15:00  Faza Pucharowa Turnieju Szabli (Open Sabre Knockout Phase)

15:00 – 16:00  Dekoracja zwy­cięz­ców (Awarding Ceremony)

Strona wy­da­rze­nia na Facebook

Jihlava's HEMA tournament

Jihlava’s HEMA tournament – Czechy

SHŠ Bellátor wo­uld like to in­vite you to this year’s se­cond HEMA to­ur­na­ment. And while this year’s our third al­re­ady, we de­ci­ded to not only add ano­ther ca­the­gory to our to­ur­na­ment, but also change place and move into a big­ger gym in Jihlava. As for the new ca­the­gory; this year’s par­ti­ci­pants will be able to com­pete in both long sword and ra­pier.

The ad­ress of the gym is: Okružní 2, 586 01 Jihlava, Česká re­pu­blika, GPS co­or­din­taes: N 49°24.27290′, E 15°35.57313′

The time sche­dule is just in­di­ca­tive as we can get some de­lay thro­ughout the long sword ca­the­gory and ac­cor­ding to that we will move the ra­piers. For now it lo­oks like this:

Registraton for the long sword to­ur­na­ment: 09:00 – 09:30
Beginning of the long sword to­ur­na­ment: 10:00 – …

Registration for the ra­pier to­ur­na­ment: 14:00 – 14:30
Beginning of the ra­pier to­ur­na­ment: 15:00 – …

The star­ting fee is 350 czech crowns (14€) and will be paid on the spot.

There is a po­ssi­bi­lity to sleep over at a ho­stel from Friday to Saturday (this option is for our fo­re­ign par­ti­ci­pants tra­vel­ling lon­ger di­stan­ces). The ad­ress of the ho­stel is: Jiráskova 3960/32, 586 01 Jihlava. Each of the ro­oms ava­ila­ble has 3 beds, a TV, wifi and its own ba­th­room and is for 275 czech crowns (10€) per ni­ght. The room re­se­rva­tions will be de­alt with in­di­vi­du­ally with pe­ople in­te­re­sted in a date clo­ser to the to­ur­na­ment.

The re­gi­stra­tion form can be fil­led in here: http://tinyurl.com/jihlava-hema-en
The ru­les can be fo­und here (the en­glish trans­la­tion is be­low the czech one, so scroll a lit­tle bit, ple­ase): http://www.sermbellator.cz/zkusebni-stranka/

MagnumSalCup

Magnum Sal Cup

Turniej bę­dzie opie­rał się na za­sa­dach DESW, gdzie spo­tkać będą się mo­gli ćwi­czący za­chod­nie i wschod­nie Sztuki Walki.

Turniej broni mie­sza­nej po­le­gać bę­dzie na wy­bo­rze broni tuż przed walką, ade­kwat­nie do sys­temu, który będą wy­ko­rzy­sty­wać, jed­nak ak­cep­to­walny bę­dzie wy­bór tylko kon­kret­nych ze­sta­wów broni.  Walka od­by­wać się bę­dzie do okre­ślo­nej li­czy punk­tów lub okre­ślo­nej ilo­ści starć. Każda po­tyczka bę­dzie trwała do za­da­nia bez­po­śred­niego tra­fie­nia (pchnię­cia bądź cię­cia) z ro­zej­ściem za którą bę­dzie roz­da­wana od­po­wied­nia ilość punk­tów.

Broń syn­te­tyczna

Dostępna broń syn­te­tyczna bę­dzie spe­cjal­nie przy­go­to­waną na ten tur­niej bro­nią two­rzoną przez firmę Silkfencing Synthetics.

Do dys­po­zy­cji będą na­stę­pu­jące typy broni:

 • Miecz Długi
 • Miecz typ XIV
  • Miecz typ XIV oraz Puklerz
  • Miecz typ XIV oraz Tarcza
 • Miecz typ X
  • Miecz typ X oraz Puklerz
  • Miecz typ X oraz Tarcza
 • Dussack
  • Dussack oraz Puklerz
  • Dussack oraz Tarcza
 • Katana
  • Katana oraz Wakizashi
 • Mieczorapier
  • Mieczorapier i Puklerz
  • Mieczorapier i Tarcza
 • Rapier sieczno-kolny
  • Rapier Sieczno-Kolny i Puklerz
  • Rapier Sieczno-Kolny i Lewak
 • Szabla w ty­pie wschod­nim
  • Szabla w ty­pie wschod­nim i Puklerz
 • Szabla w ty­pie za­chod­nim
 • Szabla Czarna

Rejestracja

Rejestracji można do­ko­nać już dziś. Wystarczy do­ko­nać wpłaty re­je­stra­cyj­nej w wy­so­ko­ści 80 PLN na konto prze­słane w ma­ilu po­twier­dza­ją­cym. W ra­mach wpłaty da­jemy do dys­po­zy­cji wodę oraz broń syn­te­tyczną i uczest­nic­two w tur­nieju.

W celu re­je­stra­cji na­leży wy­słać ma­ila na z po­niż­szymi in­for­ma­cjami:

·         Imię i Nazwisko,

·         Nazwę Klubu (lub wpi­su­jemy „Bez Klubu”)

·         Czy po­trzebny bę­dzie ja­ki­kol­wiek do­dat­kowy sprzęt

·         Czy chcesz po­móc w sę­dzio­wa­niu

·         Czy po­trze­bu­jesz po­mocy w zna­le­zie­niu za­kwa­te­ro­wa­nia

Dalsze wy­tyczne otrzy­ma­cie w zwrot­nym po­twier­dze­niu re­je­stra­cji

Niestety nie mo­żemy za­pew­nić miej­sca do spa­nia dla uczest­ni­ków i trzeba wy­ku­pić so­bie miej­sca w oko­licz­nych hotelach/hostelach czy mo­te­lach.

Na miej­scu znaj­duje się bu­fet, który w ni­skich ce­nach przy­go­tuje świetny po­si­łek.

http://www.bistrokampus.pl/index.php

Brak Sprzętu?

Specjalnym aspek­tem tego tur­nieju bę­dzie moż­li­wość wy­po­ży­cze­nia czę­ści sprzętu. Do dys­po­zy­cji będą 4 ma­ski z osło­nami, 4 ze­stawy osłon dłoni oraz 4 ze­stawy osłon ciała.

Możliwość ko­rzy­sta­nia z nich przez różne osoby ob­cią­żone bę­dzie opłatą 40 PLN. Wymagane do ko­rzy­sta­nia bę­dzie po­sia­da­nie cze­goś co ochroni sprzęt przed za­po­ce­niem (np. czapka lub ko­mi­niarka pod ma­skę)

W3_small

VII edycja Warszawskich Warsztatów Walki (1-2 października 2016)

Wielkimi kro­kami zbliża się VII edy­cja  Festiwalu DESW or­ga­ni­zo­wa­nego przez Warszawską sek­cję ARMA-PL. Impreza ta jest wspa­niałą oka­zją do roz­woju swo­jej wie­dzy i spraw­dze­nia kunsztu szer­mier­czego. Obok warsz­ta­tów, po raz drugi od­bę­dzie się Ryneczek Wiedzy, pod­czas któ­rego każdy uczest­nik bę­dzie mógł „wy­sta­wić się z kra­mem swo­ich umie­jęt­no­ści i do­świad­czeń”.

Zapowiadają się rów­nież dwie no­wo­ści. Swobodne walki ani­mo­wane dzięki sys­te­mowi „Sword: The Gathering”, który bę­dzie nie­spo­dzianką od or­ga­ni­za­to­rów. Drugą no­wo­ścią bę­dzie, te­sto­wany w ubie­głym roku, Turniej Form Historycznych, czyli nie­bo­jowa forma ry­wa­li­za­cji, pod­czas któ­rej dwu­oso­bowe ze­społy oce­niane będą za re­kon­struk­cję tech­nik szer­mier­czych z tra­dy­cji nie­miec­kiej.

Ponadto frmuła edy­cja 2016 zo­stała tak prze­my­ślana tak aby mak­sy­mal­nie za­spo­koić pa­nu­jący wśród uczest­ni­ków głód walki, dla tego oprócz swo­bod­nych walk od­bę­dzie się tra­dy­cyjne Fechtschule, któ­rego zwy­cięzca otrzyma nie­śmier­telną sławę oraz złoty laur oraz Turniej Długiego Miecza, w for­mule open.

Plan im­prezy

Dzień I – so­bota

9.00 – 9.30 Oficjalne roz­po­czę­cie im­prezy
9.30 – 11.30 Blok Warsztatowy
Do wy­boru Bartek Walczak „Praca na mie­czu na pod­sta­wie von Danziga” lub Maciej Skóra „Wstęp do mie­cza i pu­kle­rza”
11.30 – 12.30 Obiad
12.30 – 14.00 Turniej Form Historycznych
14.00 – 17.30 Ryneczek Wiedzy oraz „Sword: The Gathering”
17.30 – 20.00 Fechtschule
20.00 Ogłoszenie skła­dów grup na tur­niej „Open”

Dzień II – nie­dziela

9.00 – 9.30 Przygotowanie do Turnieju
9.30 – 11.30 Turniej “Open” Długiego Miecza faza gru­powa cz.1
11.30 – 12.00 Przerwa
12.00 – 14.00 Turniej “Open” Długiego Miecza faza gru­powa cz.2
14.00 – 15.30 Turniej “Open” Długiego Miecza eli­mi­na­cje i FINAŁ
15.30 – 16.00 Dekoracja zwy­cięz­ców oraz za­koń­cze­nie im­prezy

UWAGA! Organizatorzy za­strze­gają so­bie prawo do zmian w pla­nie im­prezy.

Impreza po raz od­bę­dzie się na war­szaw­skim Targówku w hali spor­to­wej OSiR przy ulicy Ossowskiego 25.

Rejestracja: https://goo.gl/forms/s80vy7rH0oB8bzVq2
Kontakt: warsaw.w3@gmail.com
Facebook: https://www.facebook.com/events/1579848378997548/
www: www.thearma.pl/w3