w3 2017

Warszawskie Warsztaty Walki W3 2017

Plan im­prezy
Dzień I – so­bota
9.00 – 9.30 Oficjalne roz­po­czę­cie im­prezy
9.30 – 12.30 Blok Warsztatowy
„Nie walcz z sys­te­mem, walcz sys­te­mowo. Czyli, jak my­śleć o ca­ło­ści” lub „Miecz za­czyna się w dło­niach. Czyli chwyt to pod­stawa”.
12.30 – 13.30 Obiad
13.30 – 15.00 Turniej Form Historycznych
15.00 – 17.30 Ryneczek Wiedzy, „Sword: The ga­the­ring”, Walki na Gwizdek
17.30 – 20.00 Fechtschule
20.00 Ogłoszenie skła­dów grup na tur­niej „Open”…
21:15 – Beerhaw
 
Dzień II – nie­dziela
9.00 – 9.30 Przygotowanie do Turnieju
9.30 – 12.00 Turniej “Open” Długiego Miecza faza gru­powa cz.1
12.00 – 12.30 Przerwa
12.30 – 15.00 Turniej “Open” Długiego Miecza faza gru­powa cz.2
15.00 – 16.30 Turniej “Open” Długiego Miecza eli­mi­na­cje i FINAŁ
16.30 – 17.00 Dekoracja zwy­cięz­ców oraz za­koń­cze­nie im­prezy
UWAGA! Organizatorzy za­strze­gają so­bie prawo do zmian w pla­nie im­prezy.
 
Koszt uczest­nic­twa:
170 PLN + 20 PLN w przy­padku startu w Turnieju „OPEN” Długiego Miecza.

http://thearma.pl/w3/rejestracja-2017/

1280x1024-pokoj-deswsowca

„Karta Dobrych Praktyk” w rekonstrukcji DESW

1

Drodzy Badacze DESW!

Tego lata, jak pra­wie co roku od pew­nego czasu, Warszawska Sekcja ARMA-PL miała przy­jem­ność pro­wa­dzić warsz­taty z in­ter­pre­ta­cji trak­ta­tów szer­mier­czych. Zajęcia po­dzie­lone były na dwa po­ziomy – Trivium skie­ro­wane do po­cząt­ku­ją­cych oraz Quadrivium dla za­awan­so­wa­nych. Podczas prac tej dru­giej, za­pra­wio­nej grupy mie­li­śmy oka­zję sto­czyć kilka bar­dzo cie­ka­wych dys­ku­sji me­to­dycz­nych i po­sta­no­wi­li­śmy utrwa­lić część na­szych wnio­sków – nie tylko dla wła­snej sa­tys­fak­cji, ale też po­wszech­nej ko­rzy­ści 😉

Czytaj da­lej

w3 2017

Warszawskie Warsztaty Walki – W3. Rejestracja ruszyła

Szermierzu!

Warszawka Sekcja ARMA-PL w dniach 30.09-1.10.2017 po raz ósmy ma za­szczyt za­pro­sić wszyst­kich mi­ło­śni­ków Dawnych Europejskich Sztuk Walki na praw­dziwą ucztę emo­cji. Przygotowaliśmy dla Was do wy­bór z dwóch warsz­ta­tów, drugą edy­cję Turnieju Form Historycznych, otwartą prze­strzeń wy­miany do­świad­czeń, Fechtschule i Turniej Miecza Długiego, który w tym roku jest czę­ścią Historical Fencing Leauge FEDER 2017. 

Zapraszamy!

ARMA-PL Poznań

Wioska Dawnych Europejskich Sztuk Walki na Pyrkonie!

 

W tym roku tra­dy­cyj­nie już ARMA- PL Poznań weź­mie udział w naj­więk­szym kon­wen­cie fan­ta­styki w Polsce!

Pyrkon od­bę­dzie się w dniach 28-30.04.2017 i przez cały czas trwa­nia fe­sti­walu bę­dzie można nas zna­leźć w Fantasium Suburbium w wio­sce DESW.

 Dodatkowo bę­dziemy pro­wa­dzić atrak­cje na Placu Marka:

Piątek:

16.30 – 18.00 – ‘Waść ma­chasz jak ce­pem’ – warsz­tat sza­bli w sztuce krzy­żo­wej

18.30 – 21.00 – ‘Bądź jak Wołodyjowski’ – tur­niej sza­bli

Sobota:

12.00 – 13.30 – ‘Bądź lep­szy niż Geralt’ –warsz­tat dłu­giego mie­cza

15.00 – 17.30 – ‘Królobójcy’ – tur­niej dłu­giego mie­cza

18.00 – 21.00 – Turniej Deathmatch i Capture the flag

Niedziela:

12.00 – 13.30 – ‘Po co komu ha­la­barda?’ – warsz­tat ha­la­bardy

 W wio­sce bę­dziemy cały czas udzie­lać in­for­ma­cji na te­mat Stowarzyszenia ARMA –PL – co ro­bimy i jak można do nas do­łą­czyć.

Szukajcie nas pod ba­ne­rem ARMA-PL Poznań.

Zapraszamy ser­decz­nie do od­wie­dze­nia nas i wzię­cia udziału w atrak­cjach!

 

znak wodny

V Ogólnopolski Zjazd ARMA-PL

Ogólnopolski Zjazd Członków ARMA-PL tra­dy­cyj­nie zor­ga­ni­zo­wany przy  oka­zji co­rocz­nego Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia na Rzecz Dawnych Europejskich Sztuk Walki ARMA-PL. Miasto i go­spo­darz zjazdu zmie­nia się co roku, w 2017 jest nim Sekcja Warszawska.

FORMULARZ REJETRACYJNY

PLAN WYDARZEŃ

DZIEŃ I

12-14 WALNE ZGROMADZENIE – od­bę­dzie się na sali Sekcji Warszawskiej na ulicy Zwrotniczej 6. Tutaj obec­ność Scholarów jest już wska­zana. Jeżeli chce­cie mieć re­alny wpływ na dzia­łal­ność Stowarzyszenia w skali ogól­no­kra­jo­wej, mu­si­cie tu być. Osoby, które do­piero skła­dają de­kla­ra­cje człon­kow­skie aby wstą­pić do Stowarzyszenia też są za­pro­szone i będą gło­so­wać.

14-16 PRZERWA LOGISTYCZNO-OBIADOWA – prze­jazd do Szkoła Podstawowa nr 267 im. J. Słowackiego Braci Załuskich 1.

16-17 ROZGRZEWKOWE
WALKI „NA GWIZDEK” – for­muła po­wi­talna, w któ­rej wszy­scy uczest­nicy zjazdu, nie­za­leż­nie od po­sia­da­nego sprzętu, to­czą po­je­dynki i czę­sto zmie­niają part­ne­rów na sy­gnał gwizdka. To nie za­wody, a rzecz ma słu­żyć in­te­gra­cji, roz­grzewce i za­ba­wie.

ROZGRZEWKOWE WALKI „SLOW PLAY” – for­muła znana ze Zjazdu w Poznaniu. Wszyscy wal­czą, ale w mi­ni­mal­nych ochra­nia­czach (można na­wet bez ma­sek) i z mocno zre­du­ko­waną pręd­ko­ścią.

17-19 WARSZTATY 
– Anita Weber, Dorota i Rafał Kramek (ARMA-PL Wrocław): na­sze dwie naj­bar­dziej do­świad­czone in­struk­torki za­pre­zen­tują ćwi­cze­nia ogól­no­spraw­no­ściowe sku­pia­jące się przede wszyst­kim na roz­woju mię­śni po­stu­ral­nych, czu­cia głę­bo­kiego i funk­cjo­nal­nej siły.
– Nikola Stjejla i in. (ARMA-PL Kraków): za­ję­cia z za­pa­sów szkoły wło­skiej (abraz­zare) i nie­od­łącz­nie z nimi zwią­za­nej walki szty­le­tem po­pro­wa­dzą in­struk­to­rzy ze star­szej kra­kow­skiej sek­cji, któ­rzy swoje in­ter­pre­ta­cje pod­pie­rają so­lidną zna­jo­mo­ścią no­wo­cze­snych sztuk walki bez broni.

19-20 WYKŁADY – nie­długi, ale tre­ściwy wy­kład Bartka Walczaka pt. „Liechtenauer w pi­gułce”.

20-21 FECHTSCHULE – se­rie ho­no­ro­wych po­je­dyn­ków bez sę­dziego.
Jeśli ma­cie nie­pełny sprzęt, ale mo­że­cie skom­bi­no­wać bez­pieczną broń (Go-now, ny­lony itp.), rów­nież znaj­dzie się dla Was miej­sce w sze­regu.

DZIEŃ II

9-10 ROZGRZEWKOWE WALKI „SLOW PLAY” – for­muła znana ze Zjazdu w Poznaniu. Wszyscy wal­czą, ale w mi­ni­mal­nych ochra­nia­czach (można na­wet bez ma­sek) i z mocno zre­du­ko­waną pręd­ko­ścią.

10-12 WARSZTATY
– Grzegorz Magiera i in. (ARMA-PL Kraków KdF): in­struk­to­rzy dru­giej kra­kow­skiej sek­cji za­pre­zen­tują część wy­ni­ków swo­jej po­nad rocz­nej pracy nad za­sto­so­wa­niem chwytu kciu­ko­wego w dłu­gim mie­czu we­dług tra­dy­cji nie­miec­kiej oparte o pracę ze źró­dłami i duże do­świad­cze­nie tur­nie­jowe.
– Marcin Gulczyński i in. (ARMA-PL Olsztyn): je­den z naj­dłuż­szych sta­żem in­struk­to­rów Stowarzyszenia po­dzieli się tech­ni­kami szko­le­nio­wymi ukie­run­ko­wa­nymi na szyb­kie i sku­teczne wdra­ża­nie osób po­cząt­ku­ją­cych. Zajęcia będą war­to­ściowe za­równo dla zu­peł­nie po­cząt­ku­ją­cych, jak i do­świad­czo­nych in­struk­to­rów.

12-13.30 CIĘCIE OSTRĄ BRONIĄ – je­den blok po­świę­cimy na na­ukę cię­cia róż­nych ce­lów (glina, tuby kar­to­nowe) ostrymi mie­czami i kor­dami. Zajęcia będą nad­zo­ro­wane przez część in­struk­to­rów.

13.30-15 LEKCJE INDYWIDUALNE – ten koń­cowy blok bę­dzie cza­sem, w któ­rym in­struk­to­rzy będą do Waszej dys­po­zy­cji. Będzie można za­da­wać py­ta­nia, od­być lek­cję sam na sam, po­spa­ro­wać i pod­pa­trzeć tech­nikę za­równo walki, jak i na­ucza­nia sto­so­waną przez pro­wa­dzą­cych różne sek­cje.

FORMULARZ REJETRACYJNY

UWAGA! Wydarzenie tylko dla człon­ków ARMA-PL

 

Otwarte Warsztaty Długiego Miecza Komandorii Chwarszczany w ramach I Szczecińskich Spotkań ze Średniowieczem

Z oka­zji za­wią­za­nia no­wej grupy tre­nin­go­wej w Szczecinie, Komandoria Chwarszczany, za­pra­sza wszyst­kich miesz­kań­ców Szczecina i oko­lic na bez­płatne warsz­taty pro­wa­dzone przez Marka Helmana (ARMA-PL Poznań). Grupa tre­nin­gowa za­ję­cia roz­pocz­nie od marca, a warsz­taty te mają być oka­zją do spo­tka­nia osób za­in­te­re­so­wa­nych DESW i wspól­nym tre­nin­giem.

blog-thumb

Program „Do Broni!”

Nasz po­wi­talny wpis na Stowarzyszeniowym blogu jest krótki, ale za to z przy­tu­pem. Ogłaszamy bo­wiem, że uru­cho­mi­li­śmy pro­gram wspar­cia skie­ro­wa­nego do po­cząt­ku­ją­cych pa­sjo­na­tów DESW, któ­rzy miesz­kają z dala od do­świad­czo­nych grup i in­struk­to­rów. ARMA-PL może w ta­kiej tra­gicz­nej sy­tu­acji po­móc wy­sy­ła­jąc na swój koszt in­struk­to­rów, któ­rzy prze­pro­wa­dzą warsz­taty wpro­wa­dza­jące w te­mat i po­mogą za­ło­żyć grupę tre­nin­gową. Wszystkie szcze­góły znaj­dzie­cie TUTAJ.

Nie ma się czego wsty­dzić, każdy kie­dyś za­czy­nał :) Zapraszamy!

W3_small

VII edycja Warszawskich Warsztatów Walki (1-2 października 2016)

Wielkimi kro­kami zbliża się VII edy­cja  Festiwalu DESW or­ga­ni­zo­wa­nego przez Warszawską sek­cję ARMA-PL. Impreza ta jest wspa­niałą oka­zją do roz­woju swo­jej wie­dzy i spraw­dze­nia kunsztu szer­mier­czego. Obok warsz­ta­tów, po raz drugi od­bę­dzie się Ryneczek Wiedzy, pod­czas któ­rego każdy uczest­nik bę­dzie mógł „wy­sta­wić się z kra­mem swo­ich umie­jęt­no­ści i do­świad­czeń”.

Zapowiadają się rów­nież dwie no­wo­ści. Swobodne walki ani­mo­wane dzięki sys­te­mowi „Sword: The Gathering”, który bę­dzie nie­spo­dzianką od or­ga­ni­za­to­rów. Drugą no­wo­ścią bę­dzie, te­sto­wany w ubie­głym roku, Turniej Form Historycznych, czyli nie­bo­jowa forma ry­wa­li­za­cji, pod­czas któ­rej dwu­oso­bowe ze­społy oce­niane będą za re­kon­struk­cję tech­nik szer­mier­czych z tra­dy­cji nie­miec­kiej.

Ponadto frmuła edy­cja 2016 zo­stała tak prze­my­ślana tak aby mak­sy­mal­nie za­spo­koić pa­nu­jący wśród uczest­ni­ków głód walki, dla tego oprócz swo­bod­nych walk od­bę­dzie się tra­dy­cyjne Fechtschule, któ­rego zwy­cięzca otrzyma nie­śmier­telną sławę oraz złoty laur oraz Turniej Długiego Miecza, w for­mule open.

Plan im­prezy

Dzień I – so­bota

9.00 – 9.30 Oficjalne roz­po­czę­cie im­prezy
9.30 – 11.30 Blok Warsztatowy
Do wy­boru Bartek Walczak „Praca na mie­czu na pod­sta­wie von Danziga” lub Maciej Skóra „Wstęp do mie­cza i pu­kle­rza”
11.30 – 12.30 Obiad
12.30 – 14.00 Turniej Form Historycznych
14.00 – 17.30 Ryneczek Wiedzy oraz „Sword: The Gathering”
17.30 – 20.00 Fechtschule
20.00 Ogłoszenie skła­dów grup na tur­niej „Open”

Dzień II – nie­dziela

9.00 – 9.30 Przygotowanie do Turnieju
9.30 – 11.30 Turniej “Open” Długiego Miecza faza gru­powa cz.1
11.30 – 12.00 Przerwa
12.00 – 14.00 Turniej “Open” Długiego Miecza faza gru­powa cz.2
14.00 – 15.30 Turniej “Open” Długiego Miecza eli­mi­na­cje i FINAŁ
15.30 – 16.00 Dekoracja zwy­cięz­ców oraz za­koń­cze­nie im­prezy

UWAGA! Organizatorzy za­strze­gają so­bie prawo do zmian w pla­nie im­prezy.

Impreza po raz od­bę­dzie się na war­szaw­skim Targówku w hali spor­to­wej OSiR przy ulicy Ossowskiego 25.

Rejestracja: https://goo.gl/forms/s80vy7rH0oB8bzVq2
Kontakt: warsaw.w3@gmail.com
Facebook: https://www.facebook.com/events/1579848378997548/
www: www.thearma.pl/w3