Warszawskie Warsztaty Walki

IX edycji Warszawskich Warsztatów Walki – W3 2018

Tradycyjnie z po­cząt­kiem je­sieni i se­zonu tre­nin­go­wego Warszawka Sekcja ARMA-PL ma za­szczyt za­pro­sić wszyst­kich mi­ło­śni­ków Dawnych Europejskich Sztuk Walki na dwa dni po­zy­tyw­nej ener­gii. W tym roku spor­towe emo­cje na­dal na­kręca liga FEDER (w tur­nieju dłu­giego mie­cza Pań i Panów), hi­sto­ryczna noga DESW re­pre­zen­to­wana bę­dzie przez Turnieju Form Historycznych. Nie za­brak­nie rów­nież prze­strzeni dla swo­bod­nej wy­miany wie­dzy, bę­dzie­cie mo­gli wy­brać spo­śród dwóch du­żych blo­ków warsz­ta­to­wych.

Edycje historyczne

Zestawienia wy­ni­ków z edy­cji 2015-2017: