Warszawskie Warsztaty Walki

X edycja Warszawskich Warsztatów Walki – W3 2019

Początek je­sieni może ozna­czać tylko jedno, szy­kuj­cie się na W3, które w tym roku ob­cho­dzi 10. uro­dziny!

Zapraszamy na 2 dni pełne emo­cji, dźwięku ude­rza­nia stali o stal, świet­nej at­mos­fery i in­ten­syw­nego tre­ningu opar­tego na Dawnych Europejskich Sztukach Walki.

Termin: 28-29.09.2019 

Miejsce: Warszawa, OSiR Targówek

Organizator: Warszawska Sekcja ARMA-PL

Czego mo­że­cie się spo­dzie­wać: Turnieje Pucharu Polski FEDER (miecz długi ko­biet i męż­czyzn), Turnieju Cięcia Ostrą Bronią, warsz­taty, prze­strzeń i czas wspól­nej ra­do­ści z DESW

Harmonogram

Warsztaty

Rejestracja

Regulaminy

Edycje historyczne

Zestawienia wy­ni­ków z edy­cji 2015-2019: