Warsztaty

Zaplanowane zo­stały dwa warsz­taty, które od­by­wać się będą rów­no­le­gle, każdy uczest­nik musi za­tem zde­cy­do­wać, w któ­rym warsz­ta­cie bę­dzie chciał wziąć udział (li­mit uczest­ni­ków w każ­dym warsz­ta­cie to 30 osób).

Praca na mie­czu na pod­sta­wie von Danziga – Bartłomiej Walczak

Wybór te­matu nie był przy­pad­kowy, gdyż w tym roku, przy współ­pracy z ARMA-PL, wy­dana zo­stała książka, któ­rej współ­twórcą jest nasz in­struk­tor i ho­no­rowy czło­nek ARMA-PL

Podczas jego za­jęć uczest­nicy będą mieli oka­zję do wni­kli­wej pracy nad kil­ku­na­stoma wy­bra­nymi tech­ni­kami Mistrza Liechtenauera, za­war­tych w trak­ta­cie Petera von Danzig. Przy pracy nad wer­se­tami znaczny na­cisk bę­dzie po­ło­żony na me­todę ana­lizy i in­ter­pre­ta­cji źró­deł hi­sto­rycz­nych

Wstęp do mie­cza i pu­kle­rza – Maciej Skóra

Warsztat przy­bli­żyć ma kon­cep­cję walki o kon­trolę nad li­nią cen­tralną star­cia, pod­sta­wach pryn­cy­piów pracy w bin­dzie i wy­ko­rzy­sty­wa­niu me­cha­niki ciała do jego wy­gry­wa­nia. Uwaga uczest­ni­ków zo­sta­nie rów­nież skie­ro­wana na spo­sób po­ru­sza­nia się, pracy w true time oraz opty­mal­nego wy­ko­rzy­sty­wa­nia po­staw dla uzy­ska­nia mak­sy­mal­nego za­sięgu i sta­bil­no­ści. W za­na­drzu Maciej bę­dzie rów­nież trzy­mał kilka tech­nik z trak­tatu I.33.

Znaczną część sprzętu za­pew­nia or­ga­ni­za­tor, jed­nak wła­sne mie­cze i pu­kle­rze będą mile wi­dziane.