Warsztaty 2018

AKTYWNE UŻYCIE DUŻEJ TARCZY W WALCE

Prowadzący: Paweł (Fiolnir) Adamiec i Maciej Skóra

Opis:
 
Warsztat skła­dać się bę­dzie z dwóch eta­pów. Pierwszym bę­dzie wy­kład, który sze­rzej po­trak­tuje te­mat tar­czy, która choć po­wszech­nie wy­stę­pu­jąca, za­wsze po­zo­sta­wała w cie­niu „ce­le­bryty” mie­cza. 
 
Tym ra­zem rolę się od­wrócą! 
 
Paweł i Maciej w ra­mach wy­kładu ze­sta­wią i opi­szą do­mi­nu­jące style walki mie­czem i ta­czą, wpro­wa­dzą w szcze­góły ewo­lu­cji tar­czy i omó­wią ich wpływ na me­tody walki, a także zbu­dują Wam szer­sze tło hi­sto­ryczne wy­peł­nione fa­scy­nu­ją­cymi cie­ka­wost­kami. Na tym eta­pie opi­sane zo­staną rów­nież źró­dła oraz me­tody ba­daw­cze uży­wane do re­kon­struk­cji tech­nik walki z epoki przed­trak­ta­to­wej.
 
W czę­ści dru­giej, prak­tycz­nej, skon­cen­tru­jemy się na ak­tyw­nym uży­ciu tar­czy i pod­sta­wo­wych za­sa­dach walki tar­czą w kon­wen­cji po­je­dyn­ko­wej. Dowiecie się mię­dzy in­nymi jaką po­zy­cję przy­jąć, jak ak­tyw­nie pra­co­wać tar­czą, jak nią i ją wią­zać i otwie­rać prze­ciw­nika. Dzięki warsz­ta­tom na­uczy­cie się kon­tro­lo­wać sy­tu­ację w walce, wy­zy­ski­wac i stwa­rzać prze­wagę tak­tyczną oraz ofen­syw­nie uży­wać tar­czy.
 
Poziom: do­wolny
Wymagania do czę­ści prak­tycz­nej: Tarcza „wi­kiń­ska” okrą­gła min 70 cm śred­nicy (ogra­ni­za­to­rzy dys­po­nują tar­czami do po­ży­cze­nia więc je­śli ktoś nie ma tar­czy ale chciałby brać udział w warsz­ta­cie niech na­pi­sze o tym na warsaw.w3@gmail.com)

Paweł (Fiolnir) Adamiec – nie­za­leżny ba­dacz i po­pu­la­ry­za­tor wie­dzy o epoce wcze­snego śre­dnio­wie­cza, od po­nad 20 lat za­fa­scy­no­wany wi­kin­gami i hi­sto­rycz­nym uzbro­je­niem. Rekonstruktor wcze­snego śre­dnio­wie­cza, za­ło­ży­ciel i dłu­go­letni do­wódca Grupy Historycznej Eisen Ruoth z Warszawy, ak­tywny uczest­nik po­nad 300 im­prez re­kon­struk­cyj­nych, wszech­stronny rze­mieśl­nik, zwy­cięzca kilku tur­nie­jów łucz­ni­czych, or­ga­ni­za­tor i współ­or­ga­ni­za­tor wielu pro­jek­tów z za­kresu ar­che­olo­gii eks­pe­ry­men­tal­nej, je­den z pre­kur­so­rów ru­chu re­kon­struk­cji zi­mo­wej i wę­dró­wek w kli­ma­tach re­kon­struk­cyj­nych, czło­nek grupy Wayferes – hi­sto­ryczni po­dróż­nicy, przez kilka lat zwią­zany z war­szaw­ską sek­cją ARMA-PL. Od po­nad 8 lat re­ali­zuje wła­sny pro­jekt ba­daw­czy do­ty­czący ści­śle re­kon­struk­cji tech­nik walki w epoce wcze­snego śre­dnio­wie­cza przede wszyst­kim z wy­ko­rzy­sta­niem tar­czy. W paź­dzier­niku 2017 po­wo­łał do ży­cia Projekt Svinfylking – grupę DESW de­dy­ko­waną przede wszyst­kim stu­diom nad me­to­dami walki z tar­czą w epoce przed­trak­ta­to­wej (http://svinfylking.cba.pl), au­tor bloga Fiolnirowa Budka (http://fiolnir.cba.pl), twórca ka­nału Fiolnir po­świę­co­nego uzbro­je­niu z epoki (https://www.youtube.com/channel/UC6Gu49I7n2zFjiNzNugP1nQ).

Maciej Skóra – szer­mierz, pa­sjo­nat śre­dnio­wie­cza, re­kon­struk­cji hi­sto­rycz­nej, oraz sze­roko po­ję­tych sztuk walki, któ­rymi w róż­nej for­mie zaj­muje się od po­nad 18 lat. Założyciel Szkoły Fechtunku Miles, w któ­rej głów­nymi ob­sza­rami za­in­te­re­so­wań są miecz z pu­kle­rzem wg. MS I.33 oraz miecz długi wg. HS 3227a, Sigismunda Ringecka i Joachima Meyera. Od kilku lat in­ten­syw­nie tre­nuje w sys­te­mie mie­cza i pu­kle­rza Rolanda Warzechy, uczest­ni­czy w se­mi­na­riach, warsz­ta­tach oraz Berlin Buckler Bouts. Aktywnie uczest­ni­czy w Projekcie Svinfylking. Dąży mię­dzy in­nymi do zre­kon­stru­owa­nia tech­nik walki po­je­dyn­ko­wej mie­czem z róż­nymi ro­dza­jami tarcz, oraz po­pu­la­ry­za­cji mie­cza z pu­kle­rzem w kon­wen­cji minimum-gear, z więk­szym na­ci­skiem na aspekty tech­niczne i bio­me­cha­niczne niż atle­tyczne i spor­towe.

CIAŁO MOJĄ TWIERDZĄ A MIECZ STRZAŁĄ- CZYLI O TYM JAK STRZELIĆ SZTYCHEM Z POSTAWY OKNA I STRZAŁY

Prowadzący: Rafał Kalus

Opis:

Włoscy mi­strzo­wie fech­tunku z XV wieku, w celu do­kład­niej­szego opi­sa­nia swo­ich sys­te­mów szer­mier­czych a sze­rzej ca­łych sys­te­mów walki, od­wo­łują się do zna­nych do­brze ów­cze­snej świa­do­mo­ści po­jęć i sym­boli.

Jednymi z wy­raź­niej za­ry­so­wa­nych od­wo­łań są  sym­bole twierdzy/zamku (ca­stello) oraz strzały (sa­gitta). Pojawiają się one nie tylko w for­mie gra­ficz­nej, ale rów­nież w słow­nic­twie opi­su­ją­cym ce­chy, po­stawy i dzia­ła­nia szer­mie­rza. Ciało po­rów­ny­wane jest więc do twier­dzy, któ­rej na­leży bro­nić. Robi się to w po­dobny spo­sób jak pod­czas obrony praw­dzi­wego zamku przed sztur­mem. Od dołu, pewną w obro­nie po­stawą Pełnej Żelaznej Bramy (Tutta Porta di Ferro) oraz groź­nymi w kontr­ataku, ni­czym pusz­czane w prze­ciw­nika strzały po­sta­wami Okna (Posta di Finestra) i Strzelca (Posta di Saggitaria).

Podczas warsz­tatu sku­pimy się na tech­nicz­nym oraz tak­tycz­nym aspek­cie wy­ko­rzy­sta­nia pchnięć za­my­ka­ją­cych ze wspo­mnia­nych gór­nych po­staw. Bazować bę­dziemy na opi­sach oraz ilu­stra­cjach z dwóch trak­ta­tów: „Kwiat walki” (Fiore dei Liberi) oraz „O sztuce walki mie­czem” (Filippo Vadi).

Poziom: Dowolny
Wymagania: Symulator mie­cza dłu­giego i ma­ska

Rafał Kalus – Trener, za­wod­nik oraz ba­dacz DESW z war­szaw­skiej Akademii Szermierzy. Członek Polskiej Federacji Dawnych Europejskich Sztuk Walki. Absolwent Instytutu Historycznego Uniwersytetu Warszawskiego – spe­cja­li­za­cja z za­kresu śre­dnio­wiecz­nej woj­sko­wo­ści. Instruktor sportu w za­kre­sie szer­mierki, ak­tu­al­nie uczest­nik stu­diów tre­ner­skich II stop­nia na AWF Katowice. Medalista za­wo­dów mie­czo­wych, ra­pie­ro­wych oraz sza­blo­wych w szer­mierce po­je­dyn­ko­wej, tur­nie­jach spor­to­wych HEMA oraz róż­nych od­mia­nach szer­mierki hi­sto­rycz­nej. Były Kapitan Reprezentacji Polski w Dawnych Europejskich Sztukach Walki z ra­mie­nia FEDER. Miłośnik hi­sto­rii śre­dnio­wie­cza, broni bia­łej, szer­mierki hi­sto­rycz­nej, szer­mierki spor­to­wej, MMA, filmu, fan­tasy, piłki siat­ko­wej, mu­zyki et­nicz­nej oraz tańca lu­do­wego. Szermierką dłu­gim mie­czem zaj­muje się od 11 lat. Od 8 lat pro­wa­dzi Akademię Szermierzy a od 5 lat tłu­ma­czy oraz re­kon­stru­uje wło­sko­ję­zyczne trak­taty szer­mier­cze z XV wieku. Współtwórca po­pu­lar­nego na ca­łym świe­cie ka­nału YT – Akademia Szermierzy – po­świę­co­nego re­kon­struk­cji HEMA.

https://www.youtube.com/channel/UCRdamEq6Ij0pRzr3xZDobjw

http://www.akademia-szermierzy.pl/