Turnieje 2016

Turniej “Open” Długiego Miecza

WYNIKI WALK GRUPOWYCH

GRUPA I
Lp Zawodnik Punkty Duble Starcia
1 Filip Lotarski 12,24 14 49
2 Grzegorz Sarna 61,22 18 49
3 Kamil Chmielewski 30,61 23 49
4 Kazimierz Szadkowski 26,53 18 49
5 Krzysztof Kozak 61,22 15 49
6 Marek Ogonowski 55,10 12 49
7 Michal Mastalerz 20,41 10 49
8 Rafał Szmajda 14,29 22 49
GRUPA II
Lp Zawodnik Punkty Duble Starcia
1 Daniel Karkotka 30,95 10 42
2 Kamil Siatkowski 33,33 7 42
3 Piotr Mikołajczak 21,43 13 42
4 Andrzej Kurczyński 26,19 11 42
5 Łukasz Dąbrowski 78,26 6 46
6 Krzysztof Kruczyński 27,27 3 11
7 Michał Grabowski 47,62 10 42
8 Marek Helman 51,02 12 49
GRUPA III
Lp Zawodnik Punkty Duble Starcia
1 Paweł Wójciak 18,37 11 49
2 Bas Doeksen 30,61 11 49
3 Maciej Talaga 63,27 8 49
4 Kamil Piotrowski 22,45 17 49
5 Antoni Olbrychski 67,35 11 49
6 Rafał Kramek 32,65 10 49
7 Marcin Ewiak 30,61 13 49
8 Łukasz Kwiatek 59,18 11 49
GRUPA IV
Lp Zawodnik Punkty Duble Starcia
1 Aleksander Dynarek 26,53 16 49
2 Karol Zakrzewski 42,86 16 49
3 Filip Fica 44,90 15 49
4 Paweł Białasiewicz 44,90 15 49
5 Jarosław Kokot 32,65 16 49
6 Piotr Grygiel 18,37 25 49
7 Jakub Marcickiewicz 36,73 16 49
8 Sebastian Kiszka 18,37 17 49
GRUPA V
Lp Zawodnik Punkty Duble Starcia
1 Michał Wiesner 48,98 12 49
2 Magdalena Sędkiewicz 12,24 23 49
3 Rafał Kalus 51,02 16 49
4 Paweł Mamełka 20,41 17 49
5 Maciej Kwiek 51,02 16 49
6 Paweł Cieleń 34,69 14 49
7 Konrad Świderek 30,61 12 49
8 Jacek Łabanowski 28,57 18 49

PRZEBIEG FAZY PUCHAROWEJ

(klik­nij ob­ra­zek aby po­więk­szyć).

STATYSTYKI TRAFIEŃ Z CAŁEGO TURNIEJU

(po­sze­re­go­wane wzglę­dem „prze­ży­wal­no­ści” star­cia, z po­mi­nię­ciem punk­tów przy­zna­wa­nych w ra­mach bo­nu­sów za walkę bez tra­fień obo­pól­nych, kar za ostrze­że­nia czy punktu za 5ty du­bel)

Zawodnik Grupa Treningowa Ilość sto­czo­nych starć Ilość wy­gra­nych Ilość prze­gra­nych Ilość obo­pól­nych Przeżywalność (wygrane/stoczone) Udział du­bli jako za­koń­cze­nia (duble/stracone)
Łukasz Dąbrowski Fechtschule Gdańsk 77 47 16 14 61,0% 18,2%
Antoni Olbrychski Akademia Szermierzy 64 37 10 17 57,8% 26,6%
Maciej Talaga ARMA-PL Warszawa 84 44 20 20 52,4% 23,8%
Grzegorz Sarna Akademia Szermierzy 63 33 8 22 52,4% 34,9%
Krzysztof Kozak ARMA-PL Bielsko-Biała 64 30 10 24 46,9% 37,5%
Marek Helman ARMA-PL Poznań 60 27 15 18 45,0% 30,0%
Łukasz Kwiatek Akademia Broni 67 30 12 25 44,8% 37,3%
Marek Ogonowski ARMA-PL Warszawa 62 27 14 21 43,5% 33,9%
Maciej Kwiek ARMA-PL Poznań 69 29 15 25 42,0% 36,2%
Michał Grabowski Akademia Szermierzy 49 20 17 12 40,8% 24,5%
Paweł Białasiewicz ARMA-PL Warszawa 57 23 16 18 40,4% 31,6%
Filip Fica Akademia Broni 95 37 19 39 38,9% 41,1%
Rafał Kalus Akademia Szermierzy 93 35 17 41 37,6% 44,1%
Karol Zakrzewski ARMA Kraków KDF 54 20 18 16 37,0% 29,6%
Michał Wiesner ARMA-PL Bielsko-Biała 77 28 18 31 36,4% 40,3%
Kamil Siatkowski Mordschlag Łódź 42 14 21 7 33,3% 16,7%
Paweł Cieleń Fechtschule Gdańsk 49 16 19 14 32,7% 28,6%
Jarosław Kokot Akademia Szermierzy 49 16 17 16 32,7% 32,7%
Jakub Marcickiewicz ARMA-PL Wrocław 57 18 19 20 31,6% 35,1%
Kamil Chmielewski Akademia Broni 49 15 11 23 30,6% 46,9%
Rafał Kramek ARMA-PL Wrocław 49 14 25 10 28,6% 20,4%
Bas Doeksen AMEK 49 14 24 11 28,6% 22,4%
Konrad Świderek ARMA-PL Warszawa 49 14 23 12 28,6% 24,5%
Jacek Łabanowski Akademia Broni 49 14 17 18 28,6% 36,7%
Krzysztof Kruczyński Mordschlag Łódź 11 3 5 3 27,3% 27,3%
Marcin Ewiak Fechtschule Gdańsk 49 13 23 13 26,5% 26,5%
Aleksander Dynarek Mordschlag Łódź 49 13 20 16 26,5% 32,7%
Kazimierz Szadkowski Fechtschule Gdańsk 49 13 18 18 26,5% 36,7%
Daniel Karkotka ARMA-PL Olsztyn 42 11 21 10 26,2% 23,8%
Kamil Piotrowski Bractwo Szermiercze 49 11 21 17 22,4% 34,7%
Andrzej Kurczyński ARMA-PL Warszawa 42 9 22 11 21,4% 26,2%
Paweł Mamełka Mordschlag Łódź 49 10 22 17 20,4% 34,7%
Piotr Mikołajczak Fechtschule Gdańsk 42 8 21 13 19,0% 31,0%
Sebastian Kiszka Fechtschule Gdańsk 49 9 23 17 18,4% 34,7%
Piotr Grygiel ARMA-PL Warszawa 49 9 15 25 18,4% 51,0%
Michal Mastalerz ARMA-PL Wrocław 49 8 31 10 16,3% 20,4%
Paweł Wójciak ARMA-PL Poznań 49 8 30 11 16,3% 22,4%
Rafał Szmajda Mordschlag Łódź 49 6 21 22 12,2% 44,9%
Magdalena Sędkiewicz Akademia Szermierzy 49 6 20 23 12,2% 46,9%
Filip Lotarski ARMA-PL Olsztyn 49 5 30 14 10,2% 28,6%

Statystyki dla grup tre­nin­go­wych

Grupa Treningowa Ilość sto­czo­nych starć Ilość wy­gra­nych Ilość prze­gra­nych Ilość obo­pól­nych Ilość za­wod­ni­ków Przeżywalność (wygrane/stoczone) Udział du­bli jako za­koń­cze­nia (duble/stracone)
ARMA-PL Bielsko-Biała 141 58 28 55 2 41,1% 39,0%
Akademia Szermierzy 367 147 89 131 6 40,1% 35,7%
ARMA Kraków KDF 54 20 18 16 1 37,0% 29,6%
Akademia Broni 260 96 59 105 4 36,9% 40,4%
ARMA-PL Warszawa 343 126 110 107 6 36,7% 31,2%
ARMA-PL Poznań 178 64 60 54 3 36,0% 30,3%
Fechtschule Gdańsk 315 106 120 89 6 33,7% 28,3%
AMEK 49 14 24 11 1 28,6% 22,4%
ARMA-PL Wrocław 155 40 75 40 3 25,8% 25,8%
Mordschlag Łódź 200 46 89 65 5 23,0% 32,5%
Bractwo Szermiercze 49 11 21 17 1 22,4% 34,7%
ARMA-PL Olsztyn 91 16 51 24 2 17,6% 26,4%

Turniej Form Historycznych

Celem za­wo­dów jest pre­zen­ta­cja tech­nik za­war­tych w źró­dłach pi­sa­nych oraz iko­no­gra­ficz­nych w taki spo­sób, aby od­zwier­cie­dlały je jak naj­wier­niej. Zawody miesz­czą się w dwóch for­mu­łach, każda za­kłada start w dwu­oso­bo­wych ze­spo­łach. Zespoły mogą wy­star­to­wać w po­niż­szych for­mu­łach za­wo­dów: 
 
Pierwsza for­muła – tech­niczna – po­siada ści­śle okre­ślony kształt i za­kres, składa się z dwóch eta­pów: in­dy­wi­du­al­nego i ze­spo­ło­wego.
Druga for­muła – bo­jowa – przy­biera kształt wy­re­ży­se­ro­wa­nej po­tyczki bez uzbro­je­nia ochron­nego, w ra­mach któ­rej za­wod­nicy mają cał­ko­witą swo­bodę w do­bo­rze pre­zen­to­wa­nych tech­nik.