Plan imprezy 2017

Plan imprezy

Dzień I – sobota

9.00 – 9.30 Oficjalne roz­po­czę­cie im­prezy
9.30 – 12.30 Blok Warsztatowy
„Nie walcz z sys­te­mem, walcz sys­te­mowo. Czyli, jak my­śleć o ca­ło­ści” lub „Miecz za­czyna się w dło­niach. Czyli chwyt to pod­stawa”.
12.30 – 13.30 Obiad
13.30 – 15.00 Turniej Form Historycznych
15.00 – 17.30 Ryneczek Wiedzy, „Sword: The ga­the­ring”, Walki na Gwizdek
17.30 – 20.00 Fechtschule
20.00 Ogłoszenie skła­dów grup na tur­niej „Open”…
21:15 – Beerhaw
 

Dzień II – niedziela

9.00 – 9.30 Przygotowanie do Turnieju
9.30 – 12.00 Turniej “Open” Długiego Miecza faza gru­powa cz.1
12.00 – 12.30 Przerwa
12.30 – 15.00 Turniej “Open” Długiego Miecza faza gru­powa cz.2
15.00 – 16.30 Turniej “Open” Długiego Miecza eli­mi­na­cje i FINAŁ
16.30 – 17.00 Dekoracja zwy­cięz­ców oraz za­koń­cze­nie im­prezy
UWAGA! Organizatorzy za­strze­gają so­bie prawo do zmian w pla­nie im­prezy.
 

Koszt uczestnictwa:

170 PLN + 20 PLN w przy­padku startu w Turnieju „OPEN” Długiego Miecza.

Hala spor­towa OSiR Targówek
Michała Ossowskiego 25, 03-542 Warszawa

Powrót do menu głów­nego