Turnieje 2017

Turnieju „Open” Długiego Miecza

Turniej bę­dzie czę­ścią ligi or­ga­ni­zo­wa­nej przez FEDER, a jego wy­niki wli­czane będą do ran­kingu roku 2017, dla tego też tur­niej to­czony bę­dzie na za­sa­dach opu­bli­ko­wa­nych przez FEDER w sierp­niu 2017.

Rywalizacja to­czona bę­dzie w dwóch eta­pach: gru­po­wym i eli­mi­na­cji. Etap gru­powy po­dzie­lony bę­dzie na sześć grup li­czą­cych do ośmiu za­wod­ni­ków. Walki oparte będą na za­sa­dzie starć „każdy z każ­dym”.

Etap eli­mi­na­cji, li­czyć bę­dzie 16 za­wod­ni­ków, któ­rzy zma­gać się będą w sys­te­mie pu­cha­ro­wym. Do tego etapu przej­dzie po dwóch naj­lep­szych za­wod­ni­ków z każ­dej grupy (12 osób) oraz cztery naj­lep­sze osoby z ogól­nej puli wszyst­kich za­wod­ni­ków, któ­rzy nie upla­so­wali się w pierw­szej dwójce. Zasady awansu z grup i ogól­nej puli będą ta­kie same.

Składy grup ogło­szone zo­staną 30.09.2017 po za­koń­cze­niu Fechtschule.

UWAGA dla zawodniczek

Jeśli do tur­nieju zgłosi się 8 za­wod­ni­czek, to jedna z grup zo­sta­nie wy­dzie­lona i od­bę­dzie się osobny tur­niej ko­biet. Jeśli grupa ko­bieca nie osią­gnie wy­ma­ga­nej ilo­ści za­wod­ni­czek, to ozna­cza to, że za­wod­niczki będą wal­czyć w gru­pach mie­sza­nych lub będą mo­gły bez kon­se­kwen­cji zmie­nić lub wy­co­fać swoją re­je­stra­cje. Informacja o utwo­rze­niu osob­nego tur­nieju, za­paść musi naj­da­lej na dwa ty­go­dnie przed roz­po­czę­ciem tur­nieju.

SKŁADY GRUP TURNIEJU „OPEN”

Grupy_W3_2017

 

Turniej Form Historycznych

Celem za­wo­dów jest pre­zen­ta­cja tech­nik za­war­tych w źró­dłach pi­sa­nych oraz iko­no­gra­ficz­nych w taki spo­sób aby od­zwier­cie­dlały je jak naj­wier­niej. Zawody od­by­wają się w for­mule prze­glądu, w któ­rym udział biorą dwu­oso­bowe ze­społy.

Zmagania od­by­wają się w dwóch eta­pach:
1. Etap in­dy­wi­du­lany.

Każdy z człon­ków ze­społu przez 20 se­kund pre­zen­tuje „walkę z cie­niem” (Spiegelfechten) zło­żoną z ude­rzeń, pchnięć i cięć oraz in­nych ak­cji wy­stę­pu­ją­cych w trak­ta­tach.

2. Etap ze­spo­łowy. Polegającym na pre­zen­ta­cji przez każ­dego z za­wod­ni­ków 5 tech­nik obo­wiąz­ko­wych i 5 tech­nik do wy­boru z po­da­nej list.

Za każdy wy­stęp ze­spół otrzy­muje ocenę, zwy­cięz­cami Turnieju zo­staną ogło­szeni Ci, któ­rzy otrzy­mają naj­wyż­sze noty w ra­mach ca­łego prze­glądu.

Powrót do menu głów­nego