Warsztaty 2017

Nie walcz z systemem, walcz systemowo. Czyli, jak myśleć o całości.

Prowadzący: Łukasz Dąbrowski 

Opis:
W trak­cie warsz­tatu bę­dziemy pra­co­wać wie­lo­płasz­czy­znowo, czyli bę­dzie praca z tek­stem,
in­ter­pre­ta­cja, ćwi­cze­nia umy­słowe, ćwi­cze­nia fi­zyczne i spa­ringi za­da­niowe. Spróbujemy
zmie­nić swój spo­sób my­śle­nia i my­śleć glo­bal­nie o sys­te­mie walki a nie tylko o zbio­rze
róż­nych tech­nik. Warsztat bę­dzie pro­wa­dzony na przy­kła­dzie KDF mi­strza Lichtenauera. Nie
bę­dziemy sku­piać się na szcze­gó­łach po­szcze­gól­nych tech­nik tylko na tym by ła­twiej nam
było od­na­leźć się w da­nym sys­te­mie sztuk walki.

Łukasz Dąbrowski – Urodzony w 1982 roku w Elblągu, sztu­kami walki zaj­muje się od 1998
roku. Praktykował Ving Tsun Kung Fu w Elblągu od 1998 do 2007, in­struk­to­rem Ving Tsun
zo­stał w 2006. Pomiędzy 2005 a 2007 zaj­mo­wał się od­twór­stwem hi­sto­rycz­nym w
brac­twach ry­cer­skich w Elblągu i Gdańsku. W 2007 roku prze­pro­wa­dził się do Gdańska i od
2007 tre­nuje DESW w Fechtschule Gdańsk pod okiem Jana Chodkiewicza. Członek Polskiej
Federacji Dawnych Europejskich Sztuk Walki. Od 2012 Łukasz jest in­struk­to­rem w
Fechtschule Gdańsk. Specjalność Łukasza to długi miecz szkoły nie­miec­kiej we­dług tra­dy­cji
mi­strza Lichtenauera z XIV/XV w. Prezes Stowarzyszenia na rzecz Dawnych Europejskich
Sztuk Walki “Fechtschule Gdańsk”.

Miecz zaczyna się w dłoniach. Czyli chwyt to podstawa.

Prowadzący: Tomasz „Smile” Kuszewicz 

Opis:
W trak­cie za­jąć ba­zo­wać bę­dziemy na do­świad­cze­niach z szer­mierki ja­poń­skiej, głów­nymi ob­sza­rami po­ru­sza­nymi na warsz­ta­tach będą:

  • spo­sób chwytu broni w szer­mierce ja­poń­skiej,
    • uło­że­nie dłoni,
    • ko­rekta tra­jek­to­rii przy uży­ciu pre­zen­to­wa­nego chwytu,
    • mo­menty roz­luź­nie­nia i na­pi­na­nia mię­śni,
  • wy­so­kość punktu w któ­rym broń po­winna mieć naj­więk­szy pęd, a gdzie po­winna już ha­mo­wać.

 

Powrót do menu głów­nego