aIMG_7194

Warszawskie „Pole Mieczy”

© 2017 Konrad Świderek, Agnieszka Kołodziej

9 lipca 2017 na Polach Mokotowskich w Warszawie po raz pierw­szy od­był się event „Pole Mieczy”. Było to zwień­cze­nie se­zonu 2016/2017 Walk Punktowanych w Sekcji Warszawskiej ARMA-PL.

Dziękujemy na­szym szer­mie­rzom za liczne przy­by­cie. Na ubi­tej ziemi dziel­nie to­wa­rzy­szyły im ro­dziny i zna­jomi. Pogoda była bez­względ­nym prze­ciw­ni­kiem i utrud­niała na­sze zma­ga­nia wy­soką tem­pe­ra­turą. Na szczę­ście nasi szer­mie­rze za­cho­wali zimną krew.

Mamy też przy­jem­ność ogło­sić zwy­cięz­ców te­go­rocz­nego se­zonu Walk Punktowanych w Sekcji Warszawskiej ARMA-PL, w na­stę­pu­ją­cych ka­te­go­riach:

– Najskuteczniejszy szer­mierz – Maciej Talaga
 – Najszczelniejszy szer­mierz – Maciej Talaga
 – Najbardziej za­żarty szer­mierz – Piotr Grygiel
 – Najczęściej wal­czący szer­mierz – Konrad Świderek
 – Najwaleczniejsza wo­jow­niczka – Agnieszka Kołodziej

Gratulujemy zwy­cięz­com!

— —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —
*Za wy­ko­na­nie i udo­stęp­nie­nie zdjęć dzię­ku­jemy Kacprowi Budziłowskiemu.

Kategorie: Aktualności | Tagi: , .

Dodaj komentarz