Warsztaty 2019

Flugelhaw, Schlaudern, and Schneller: the ste­reo­ty­pi­cal tech­ni­ques of Gemeinfechten („com­mon fen­cing”)

Instruktor: Keith Farrell – mię­dzy­na­ro­dowy in­struk­tor HEMA, na co dzień uczący w Liverpoolu. Jego spe­cjal­no­ścią jest szer­mierka mie­czem dwu­ręcz­nym, zgodna z na­ukami mi­strzów z XV wieku w tra­dy­cji Liechtenauera.

About work­shop: There are some tech­ni­ques that ap­pear in the 16th cen­tury ma­te­rial that are qu­ite sty­li­stic of the Gemeinfechten („com­mon fen­cing”) or gu­ild fen­cing ap­pro­ach at the time. Working with these key tech­ni­ques gi­ves us an in­si­ght into the men­ta­lity and ap­pro­ach to the fi­ght, which was pro­ba­bly qu­ite dif­fe­rent from the do­ctrine of Liechtenauer. This les­son will exa­mine the three tech­ni­ques of the Flugelhaw, Schlaudern, and Schneller, and of­fer an ap­pro­ach to long­sword fen­cing in­for­med by these ideas.

Techniki za­pa­śni­cze z wy­ko­rzy­sta­niem szty­letu – jak je wy­ko­rzy­stać w walce dłu­gim mie­czem?

Instruktor: Marek Tadeusz Helman, który szer­mierką hi­sto­ryczną zaj­muje się od 2001 roku. Jest współ­za­ło­ży­cie­lem sek­cji po­znań­skiej ARMA-PL, Prezesem Polskiej Federacji Dawnych Europejskich Sztuk Walki „Feder”. Od po­czątku swo­jej przy­gody z DESW sku­pia się na in­ter­pre­ta­cji trak­ta­tów Joachima Meyera.

O warsz­ta­cieWarsztat po­świę­cony bę­dzie tech­ni­kom za­pa­śni­czym z wy­ko­rzy­sta­niem szty­letu oraz tym, jak za­sto­so­wać te tech­niki w walce dłu­gim mie­czem.

Wymagany sprzęt 
• ma­ska szer­mier­cza 
• rę­ka­wice 
• długi miecz 
• szty­let

Uwagi: Ograniczona liczba szty­le­tów bę­dzie za­pew­niona przez in­struk­tora.