wydarzenia-thumb

Wielostronna Deklaracja Współpracy

Mamy ol­brzy­mią przy­jem­ność ogło­sić, że 15 marca 2014 przy oka­zji in­au­gu­ra­cji Finałów Polskiej Ligi Walk Rycerskich, SDESW ARMA-PL pod­pi­sało wie­lo­stronną Deklarację Współpracy, ma­ją­cej na celu uła­twie­nie zbli­że­nia pol­skiego śro­do­wi­ska szer­mierki za­ko­rze­nio­nej w eu­ro­pej­skiej tra­dy­cji. Sygnatariuszami po­ro­zu­mie­nia byli:

– Polski Związek Szermierczy
 – Polskie Stowarzyszenie Walk Rycerskich
 – Federacja Dawnych Europejskich Sztuk Walki FEDER
 – Akademia Broni – Szkoła Systemu F3
 – Akademia Szermierzy
 – Fundacja Go-Now Dariusza Wadowskiego
 – Silk Fencing Team
 – Szkoła Szermierki Europejskiej – Wszechnica Szermiercza

To za­cne grono świad­czy o tym, że szer­mierka może przy­bie­rać różne po­staci, na­sza chęć współ­pracy jest zaś do­wo­dem na to, że mimo wszystko jest to ten sam wspa­niały sport! Mamy na­dzieję, na­sze wspólne dzia­ła­nia będą owocne i przy­niosą dal­szą po­pu­la­ry­za­cję szer­mierki jako sportu i war­to­ścio­wego spo­sobu na ak­tywne spę­dza­nie czasu.

Opublikowano w Aktualności.

Dodaj komentarz