Stop

Zawieszenie imprez DESW w 2020 r.

Zarząd SDESW ARMA-PL zde­cy­do­wał o za­wie­sze­niu do od­wo­ła­nia wszyst­kich im­prez szer­mier­czych, któ­rych Stowarzyszenie jest głów­nym or­ga­ni­za­to­rem. Mowa tu­taj w szcze­gól­no­ści o Obozie Letnim 2020, Warszawskich Warsztatach Walki 2020 i Mistrzostwach Polski w DESW 2020, a także wszyst­kich in­nych, nie­za­leż­nie od skali lo­kal­nej czy ogól­no­pol­skiej. Decyzja zo­stała pod­jęta przy udziale wszyst­kich człon­ków Zarządu, a więc re­pre­zen­tan­tów wszyst­kich Sekcji SDESW ARMA-PL.

Bezpośrednim po­wo­dem tej de­cy­zji są nie tylko kwe­stie bez­pie­czeń­stwa wy­ni­ka­jące z epi­de­mii COVID-19 w Polsce, ogra­ni­cza­nie kon­tak­tów i pro­blemy z na­le­ży­tym za­pew­nie­niem wa­run­ków sa­ni­tar­nych, ale też ry­zyko zwią­zane z pla­no­wa­niem im­prez w okre­sie, w któ­rym druga fala za­cho­ro­wań (we­dług opi­nii eks­per­tów) jest wy­soce praw­do­po­dobna (oko­lice je­sieni 2020). Inaczej mó­wiąc, nie chcemy na­ra­żać Stowarzyszenia na straty fi­nan­sowe, w sy­tu­acji, w któ­rej im­preza zo­sta­łaby od­wo­łana przez wpro­wa­dze­nie ko­niecz­nych ogra­ni­czeń przez RP.

Zarząd SDESW ARMA-PL bę­dzie na bie­żąco mo­ni­to­ro­wał sy­tu­ację w Polsce i w ra­zie zmiany prze­wi­dy­wań epi­de­micz­nych po­dej­mie sto­sowne do oko­licz­no­ści dzia­ła­nia. W ra­zie ja­kich­kol­wiek py­tań lub wąt­pli­wo­ści pro­simy się kon­tak­to­wać z człon­kiem Zarządu od­po­wie­dzial­nym za daną Sekcję.

Opublikowano w Aktualności.