005

Zjazd HEMAC Wiedeń, 30 września – 2 listopada 2004

© 2004 Bartłomiej Walczak

Środkowoeuropejski zjazd HEMAC w roku 2004 od­był się w Wiedniu, zor­ga­ni­zo­wany przez au­striacką grupę Dreynschlag. Impreza trwała 3 dni i zgro­ma­dziła sporą liczbę prak­ty­ków daw­nych eu­ro­pej­skich sztuk walki, głów­nie z kręgu nie­miec­ko­ję­zycz­nego.

Odbyły się na­stę­pu­jące warsz­taty:

  • Marlon Höß-Böttger (Gladius et Codex) – pod­stawy szty­letu, szty­let w śre­dnio­wie­czu na pod­sta­wie Codex Wallerstein i in­nych źró­deł
  • Christoph Kaindel (Dreynschlag) – młot lu­cer­neń­ski na pod­sta­wie Talhoffera
  • Torsten Schneyer (Zornhau) – pod­stawy pół-miecza i pół-miecz na pod­sta­wie Ringecka
  • Jörg Bellinghausen (Ochs) – pod­stawy dłu­giego mie­cza (Liechtenauer) i tech­niki wy­ni­ka­jące ze zwią­za­nia mie­czy (Liechtenauer)
  • Hans Heim (Ochs) – ra­zem z Jörgiem pod­stawy dłu­giego mie­cza, ta­sak na pod­sta­wie Leckuchnera
  • Marco Ruboli (Sala d’Arme Achille Marozzo) – wło­ski długi miecz
  • Bartłomiej Walczak (ARMA-PL) – długi miecz na pod­sta­wie Codex Wallerstein

Dodatkowo or­ga­ni­za­to­rzy za­pla­no­wali kilka wy­kła­dów, które nie­stety ze względu na splot nie­szczę­śli­wych wy­pad­ków się nie od­były, je­śli nie li­czyć pre­zen­ta­cji Petera Kozy, sło­wac­kiego re­kon­struk­tora sztuk walki. Ogromną atrak­cją była moż­li­wość obej­rze­nia eks­po­na­tów zbro­jowni wie­deń­skiej. Rezultaty wy­cieczki mo­że­cie po­dzi­wiać na zdję­ciach.

Warsztaty miały ra­czej wy­rów­nany po­ziom i nie ma po­trzeby się nad nimi roz­wo­dzić. Warto wspo­mnieć, że Torsten, po­mimo skrę­co­nego po­przed­niego dnia w trak­cie spar­ringu ko­lana, dziel­nie po­pro­wa­dził swoje pre­zen­ta­cje, da­jąc wska­zówki asy­sten­tom, na­to­miast Hans za­pre­zen­to­wał tro­chę bar­dziej za­awan­so­wane tech­niki z Leckuchnera, opie­ra­jące się głów­nie na przej­ściu do za­pa­sów.

Jak zwy­kle na tego typu im­pre­zach waż­nym ele­men­tem były roz­mowy i spo­tka­nia przed i po pre­zen­ta­cjach. Spotkania sprzy­jają wy­mia­nie do­świad­czeń i ro­dze­niu się no­wych po­my­słów. Dzięki sta­ra­niom ko­le­gów z Dreynschlag mie­li­śmy też oka­zję jeść ko­la­cję w miej­scu na­le­żą­cym do jed­nego ze sto­wa­rzy­szeń szer­mier­czych. Obecny tam stu­dent wy­ja­śnił nam do­kład­nie na czym po­le­gają i jak wy­glą­dają walki na schla­gery.

Dziękuję Wolfgangowi za go­ścinę, Harry’emu za do­trzy­ma­nie mi to­wa­rzy­stwa w pią­tek i we wto­rek oraz ca­łej gru­pie Dreynschlag za zor­ga­ni­zo­wa­nie zjazdu. Do zo­ba­cze­nia za rok!

Warsztaty Jörga i Hansa

Warsztaty grupy Zornhau

Warsztaty Marco Ruboli

Warsztaty grupy Dreynschlag

Warsztaty grupy Hansa Heima

Na zakończenie

Wycieczka do zbrojowni

Opublikowano w Aktualności.

Dodaj komentarz