Źródła

  • Cod. ms. 3227a, Germanisches Nationalmuseum, Norymberga
   Hanko Döbringer (1389) – trans­kryp­cja pierw­szego z za­cho­wa­nych trak­ta­tów za­wie­ra­ją­cych na­uki Johannesa Liechtenauera; jest to dys­kurs pro­wa­dzony z leych­me­istere, ma­jący na celu udo­wod­nić wyż­szość nauk Mistrza, dla­tego też za­wiera wiele wska­zó­wek na­tury bar­dziej ogól­nej, niż po­zo­stałe trak­taty z tej li­nii.

  • ms. germ. qu­art. 16 (5878), Biblioteka Jagiellońska, Kraków
   Gladiatoria (1420-1440) – trans­kryp­cja czę­ści trak­tatu:
   1. Sztylet w zbroi (33v – 49r)

  • 44 A 8 (Cod. 1449), Biblioteca dell’Academica Nazionale dei Lincei e Corsiniana, Rzym
   Peter von Danzig (1452) – trans­kryp­cja ca­ło­ści trak­tatu:
   • Johannes Liechtenauer:
    1. (1r – 39v) Bloßfechten
    2. (39r – 52 v) Roßfechten
    3. (53r – 72v) Kampffechten
   • Andreas Lignitzer:
    1. (73r – 79v) Kurzes Schwert
    2. (80r – 80v) Buckler
    3. (81r – 84v) Ringen
    4. (85r – 86v) Degen
   • Martein Hundtfeltz:
    1. (87r – 90v) Kurzes Schwert
    2. (91r – 93v) Unterhalten
    3. (94r – 97r) Degen
    4. (97v – 100r) Roßfechten
   • Ott Jed:
    1. (100v – 107v) Ringen
   • Peter von Danzig:
    1. (108r – 113v) Kampffechten

  • Cod. I.6.40.3, F. Öttingen, Wallersteinische Bibliothek, Augsburg
   Jud Lew (po 1452) – trans­kryp­cja ca­ło­ści trak­tatu:
   • (1r – 53v) Bloßfechten – na­uki mi­strza Johannesa Liechtenauera
   • (54r – 70r) Harnischfechten – na­uki mi­strza Lwa Żyda
   • (70r – 84v) Kurzes Schwert – na­uki mi­strza Merteina Hundßfelda
   • (85r – 94v) Ringen – na­uki mi­strza Otta Żyda
   • (95r – 124r) Roßfechten – ko­men­ta­rze Lwa Żyda do nauk mi­strza Johannesa Liechtenauera


  • Das Ringersbuch der Hans Wurm, c. 1505
   Transkrypcja trak­tatu za­pa­śni­czego. Ilustracje do­stępne na ma­cie­rzy­stej stro­nie ARMA.

  • Antoni Durski – Szkoła szer­mierki siecz­nej – Lwów 1879. Rękopis jed­nego z za­ło­ży­cieli Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” na te­mat szer­mierki pa­ła­szem. Traktat od­na­lazł i trans­kryp­cji do­ko­nał go­ścin­nie Łukasz Derewiecki. Plik PDF – 250 kB.

  • ms. germ. qu­art. 2020 (5879), Biblioteka Jagiellońska, Kraków
   Goliath (1510-20) – ten ano­ni­mowy trak­tat jest wcze­sno­re­ne­san­sową w miarę wierną ko­pią nauk prze­ka­za­nych przez Petera von Danzig wraz z in­spi­ra­cjami z in­nych, bli­żej nie­zna­nych źró­deł. Szczegółowa ana­liza czę­ści po­świę­co­nej na­ukom mi­strza Johannesa Liechtenauera sta­no­wiła te­mat pracy dok­tor­skiej Grzegorza Żabińskiego. Transkrypcja czę­ści trak­tatu:
   • (I – 73v) Bloßfechten – na­uki mi­strza Johannesa Liechtenauera
   • (89r – 110v) Degen – dwie księgi szty­letu, pierw­sza ano­ni­mowa, druga przy­pi­sana Andreasowi Linntzingerowi
   • (111r – 121v) Ringen zu Fueß – pierw­sza księga za­pa­sów, ano­ni­mowa
   • (122r – 130r) Ringen im Grublein – za­pasy w dołku
   • (130v – 147v) Otts Ringen – druga księga za­pa­sów, przy­pi­sana mi­strzowi Ottowi
   • (148r – 157r) Andres Lintzingerß Ringen – trze­cia księga za­pa­sów przy­pi­sana Andreasowi Lintzingerowi
   • (157v – 160v) Ringen zu Fueß – za­koń­cze­nie pierw­szej księgi za­pa­sów.
   • (252r – 271v) Das an­n­der Buch zu Kampf – druga księga walki w zbroi, część przy­pi­sana Andreasowi Lintzingerowi
   • (272r – 281v) Das an­n­der Buch zu Kampf – druga księga walki w zbroi, część ano­ni­mowa, za­wiera walkę w par­te­rze (Unterhalten)

 • Traktat Michała Starzewskiego o szer­mierce – ok. 1830, frag­ment książki „Ze wspo­mnień o Michale Starzewskim” au­tor­stwa Józefa Starzewskiego, wy­da­nej w roku 1932 – plik PDF (880 kB)